Zoek in de site...

3.5 Het Vrije Keuze Onderdeel (VKO)

Iedere student kan examenonderdelen volgen bij andere opleidingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen of aan een andere universiteit in Nederland, mits inschrijving voor deze cursussen toegestaan wordt aan studenten die niet bij de betrokken opleiding ingeschreven staan.
De student kan ervoor kiezen deze examenonderdelen naast het geneeskundeprogramma te doen als extracurriculaire vakken, maar kan de examenonderdelen ook deel uit laten maken van het geneeskunde-examen in de vorm van een vrij keuzeonderdeel (VKO). De Onderwijs- en Examenregeling (OER) Geneeskunde (raadpleeg OER bachelor en OER master) geeft studenten namelijk de mogelijkheid om twee blokken van het keuzeonderwijs uit de Bachelor opleiding ‘vrij' in te vullen met twee vrij keuzevakken.

Het vrije keuze onderdeel kan op verschillende manieren worden ingevuld. Altijd geldt dat er vooraf toestemming van de examencommissie nodig is. Het aanvragen van die toestemming gebeurt met een formulier dat bij het Studenten Informatie Punt (StIP) te verkrijgen is. Het is van belang dat de aanvraag tijdig ingediend wordt, zodat voorkomen wordt dat de examencommissie iets moet afwijzen terwijl de student er al aan begonnen is. Elke aanvraag dient te worden voorzien van de volgende relevante informatie:

  • Korte inhoudelijke informatie (titel/doelstelling/methoden),
  • Omvang van het blok (ECTS),
  • Bevestiging van het niveau (postpropedeutisch) van het vak of project door een betrokken docent,
  • Wijze van beoordeling,
  • Adresgegevens van onderwijsinstelling en verantwoordelijke docenten of begeleiders.

De verschillende vormen van vrije keuze onderdelen (VKO) zijn:

I. Een VKO als vervanging van keuzeonderwijs

A Een bestaand postpropedeutisch vak
De student kan ervoor kiezen om als VKO een reeds bestaand postpropedeutisch vak te volgen.
Dit kan een vak zijn aan een andere faculteit binnen de eigen universiteit, bijvoorbeeld bij filosofie, psychologie of geschiedenis. Bij het informatiecentrum Bachelor Master (Comeniuslaan 4) liggen studiegidsen van alle faculteiten ter inzage. Op het internet is eveneens informatie te vinden over vakken op andere faculteiten.

In geval van een bestaand examenonderdeel van postpropedeutisch niveau aan een andere Nederlandse universiteit met een minimum omvang van 5,5 studiepunten (EC) zal de examencommissie gewoonlijk toestemming verlenen voor vervanging van keuze onderwijs door het betreffende vak. Een student moet zich echter wel tevoren vergewissen of deelname aan onderwijs en afleggen van tentamens aan andere faculteiten aan de eigen universiteit of aan andere universiteiten zonder meer mogelijk is. Hiertoe dient hij/zij te bekijken of:

  • hij/zij tijdens het volgen van het vak aan de verplichtingen van het geneeskunde programma kan blijven voldoen;
  • hij/zij voldoet aan de voorwaarden die aan deelname aan het vak worden gesteld;
  • hij/zij geplaatst kan worden voor het betreffende vak.

De resultaten van vakken gevolgd aan de eigen universiteit zullen automatisch bij het StIP bekend worden. Indien het vak gevolgd is aan een andere universiteit in Nederland dient de student een schriftelijke verklaring van de betreffende onderwijsinstelling met het behaalde resultaat te overhandigen bij de balie van het StIP.

B Een zelf gecreëerd inidvidueel VKO
Studenten kunnen ook een zelf opgezet onderzoeksproject, een deelonderzoek van een groter onderzoek in het ziekenhuis of een literatuurstudie, zowel binnen als buiten het Radboudumc, als VKO laten erkennen. Dit vergt meestal een wat langere voorbereidingstijd. Zowel voor binnen als buiten het Radboudumc geldt dat de student een docent van het Radboudumc moet zoeken die als begeleider en eindverantwoordelijke voor de beoordeling wil fungeren. Tevens dient een student in de aanvraag aan te geven op welke wijze de zelf gecreëerde VKO voldoet aan de (deel)doelstellingen van het reguliere keuzeonderwijs.

II. Een VKO als extra examenonderdeel

Het VKO kan ook dienen als aanvulling op het bestaande examenprogramma, zowel voor het Bachelor examen als voor het artsexamen (Master examen). In dat geval vervangt het VKO geen keuzeblokken, maar wordt het als extra onderdeel (extracurriculair) aan het getuigschrift toegevoegd. Studenten kunnen zich met zo'n VKO bijvoorbeeld profileren op een bepaald gebied van de opleiding. Als een VKO wordt toegevoegd aan het examenprogramma van een student heeft dat tot gevolg dat de student niet meer kan slagen, wanneer dit onderdeel niet met voldoende resultaat is afgerond.