Zoek in de site...

4.10.2 Onderwijs Management Team

Het Onderwijs Management Team (OMT) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsprogramma geneeskunde. De coördinatie en operationele aansturing van de uitvoering van het onderwijs in de klinische fase zijn in handen van het OMT-2, onderdeel van het OMT. De taken en bevoegdheden van het OMT2 zijn de volgende:

 • het vaststellen van de onderwijsprogramma's per cursusjaar in de klinische fase en toezicht uitoefenen op de thema-inhoudelijke invulling/bijstelling van de onderwijsblokken/stages, afzonderlijk en in samenhang
 • het indienen van een benoemingsvoorstel aan Raad van Bestuur voor benoeming van de afzonderlijke coördinatoren voor de klinische stages, het centraal onderwijs en de episodes
 • het zorg dragen voor de planning en logistiek van de coassistentschappen en het systeem van toetsen en beoordelen
 • het up-to-date houden van de stage- en episodeboeken in samenspraak met de coördinatoren, en coördinatie van de productie
 • het indienen van begrotingsvoorstellen als basis voor de financiële kaderstelling, in de vorm van een jaarlijkse onderwijsbegroting, waarbij het beschikbare onderwijsbudget wordt verdeeld over de clusters in samenhang met de aan de clusters op te dragen onderwijstaken en onderwijsmiddelen
 • het zorg dragen voor voldoende stageplaatsen voor coassistenten in de verschillende disciplines
 • het, ten behoeve van de Raad van Bestuur, voorbereiden van affiliatiecontracten en zorg dragen voor de uitvoering
 • het onderhouden van contact met de onderwijscoördinatoren van de affiliatie-instellingen
 • het ontwikkelen en onderhouden van het systeem van kwaliteitszorg voor het onderwijs in de coassistentschappen en, indien nodig, het nemen van initiatieven voor kwaliteitsverbeteringen
 • het zorg dragen voor de evaluatieprocedures
 • het bewaken van de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering en de begeleiding van coassistenten
 • het coördineren en operationeel aansturen van de dagelijkse onderwijsuitvoering, de onderwijsondersteuning en het beheer van de benodigde onderwijsinfrastructuur
 • het voeren van overleg met de opleidingscommissie en examencommissie geneeskunde inzake operationele aangelegenheden betreffende onderwijs en examens in de klinische fase
 • het geven van advies aan de Raad van Bestuur betreffende aangelegenheden op het gebied van onderwijs in de klinische fase.

Samenstelling van het OMT2 (per 26.04.2016)

Prof. dr. H. van Goor

Voorzitter

024-3619908

Dr. MB. van Iersel

Docentlid

024-3693217

Drs. B. Schouwenberg

Docentlid

024-3617449

Dr. W. Gorgels

Docentlid

024-3616331

Mw. dr. J. Dahlhaus-Booij

Secretaris

024-3616786

dhr. R. Peelen

Studentlid

Roel.Peelen@radboudumc.nl
Mw.  L. Ruczynski

Studentlid

Larissa.Ruczynski@radboudumc.nl

Mw. M. de Bruijn

Studentlid

Merle.deBruijn@radboudumc.nl