Zoek in de site...

4.10.4 Systematiek van de interne kwaliteitszorg

Gedurende het hele studiejaar worden alle stages en blokken uit de klinische fase beoordeeld op de onderwijskundige kwaliteit via een evaluatiecyclus. Onder verantwoordelijkheid van het OMT-2 worden de hierna genoemde activiteiten uitgevoerd.

Enquête onder coassistenten

Studenten krijgen over het onderwijs in de klinische fase een digitale vragenlijst voorgelegd die zij aan het einde van een episode kunnen invullen. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van de ervaringen van studenten met het genoten onderwijs. De lijst heeft de functie van een "grove zeef". Meer verfijning van de evaluatie vindt plaats tijdens de evaluatie van de episode coördinator met de cogroep, het overleg tussen de coördinator en het OMT2, en de besprekingen binnen de onderwijscommissie op basis van de analyses van de onderwijsresultaten.

Evaluatie episode met coassistenten

Elke periode evalueert de episode coördinator de episode met de cogroep tijdens een gesprek. Vier keer per jaar brengt de episode coördinator hiervan schriftelijk verslag uit aan het OMT-2. De verschillende episodes van de master geneeskunde worden daarnaast eens per jaar geëvalueerd met de episode coördinator en het OMT-2 naar aanleiding van de bovengenoemde verslagen, de enquete resultaten en een agenda die door het OMT-2 wordt voorbesproken.

De stage coördinator bespreekt alle evaluatiegegevens binnen zijn of haar commissie. Hierin zitten opleiders resp. docenten die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het onderwijs.

Afrondende bespreking OMT2

De resultaten van het gesprek met de episodecoördinator worden in het OMT-2 besproken en vastgelegd in een eindverslag met hierin de aandachtspunten ter verbetering van de episode. Dit eindverslag wordt aangeboden aan de episodecoördinator en eveneens aan de opleidingscommissie Geneeskunde.