Zoek in de site...

4.11.2 Instroom in de klinische fase

Diverse keren per jaar worden plaatsen in een co-groep verdeeld voor de coassistenten. Wanneer er zoveel kandidaten zijn dat een verdeling over meerdere startdata nodig is worden de kandidaten uitgenodigd voor een verdelingsbijeenkomst. De data, de locatie en het tijdstip waarop de verdeling plaatsvindt worden door het OMT-2 en de examencommissie vastgesteld en op internet bekend gemaakt. Per co-groep zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar.
De notitie "Regeling voor de verdeling van coassistentplaatsen" die op internet is gepubliceerd, beschrijft de manier waarop de plaatsing voor de stages en blokken wordt uitgevoerd.

Procedure

Een student die in aanmerking wenst te komen voor een plaats in de klinische fase geeft zich met een formulier (verkrijgbaar bij het Studenten Informatie Punt en op de website) op voor een verdeelmoment. Persoonlijke aanwezigheid is bij deze verdeling noodzakelijk, maar wanneer dat onmogelijk is kan men zich ook door iemand laten vertegenwoordigen.
Het Bureau Examens controleert of aan de ingangseisen is voldaan. Kort voor de verdeling wordt op Ad Valvas een lijst met studentnummers geplaatst van degenen die voor de verdeling gekwalificeerd zijn. Studenten die menen onterecht op de lijst te ontbreken kunnen in de periode tussen bekendmaking van de studentnummers en het bewuste verdeelmoment reclameren bij het Bureau Examens (te bereiken via het Studenten Informatie Punt).
Op de verdelingsbijeenkomst worden de lotnummers bekend gemaakt die door de afdeling Ondersteuning Academische Opleidingen, OAO (voorheen OSZ) zijn toegekend. Op volgorde van lotnummer - de student met het laagste lotnummer maakt als eerste een keuze uit de beschikbare plaatsen - mogen studenten een startdatum voor het voorbereidende blok van het Centraal Klinisch Onderwijs 1 (CKO1) kiezen.
Studenten die zonder nader bericht aan de afdeling OAO afwezig zijn en/of zich niet laten vertegenwoordigen krijgen door OAO plaatsen toegewezen op de resterende beschikbare startdata.

Machtigen van een vertegenwoordiger

Indien een student niet aanwezig kan zijn op de verdelingsbijeenkomst mag hij/zij zich laten vertegenwoordigen. Daarvoor dient een schriftelijke machtiging en een kopie van een identiteitsbewijs van de gemachtigde te worden ingeleverd bij het Studenten Informatie Punt, voorafgaand aan de verdelingsbijeenkomst, of bij de aanwezige OAO medewerker aan het begin van de bijeenkomst.

Ruilen van plaatsen

Het ruilen van een plaats in een co-groep is mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor de start van het eerste van de twee bij de ruil betrokken voorbereidende CKO1 blokken. Ruilen dient schriftelijk te gebeuren met een daarvoor bestemd formulier, dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie van het Studenten Informatie Punt.

Directe plaatsing en onderzoekstage

Studenten met vrijstelling voor de onderzoeksstage en studenten die een onderzoekstage in het buitenland verrichten, voorafgaand aan de klinische fase, komen per februari 2014 niet meer in aanmerking voor directe plaatsing voor de coschappen.

Studenten die in het bezit zijn van een Master diploma en op basis daarvan menen recht te hebben op vrijstelling voor de onderzoekstage moeten hiervoor een verzoek indienen bij de commissie Onderzoekstage.