Zoek in de site...

4.11.5 Regeling bij bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden kunnen voor een individuele student een speciale indeling voor de coassistentschappen wenselijk of noodzakelijk maken. In eerste instantie betreft dit studenten die verminderd belastbaar zijn als gevolg van een handicap of chronische aandoening. Zij kunnen worden ontzien door vermindering van de werkbelasting tijdens de coassistentschappen (bijvoorbeeld door spreiding van de stage over een langere tijd) of het voorkómen van extra belasting (bijvoorbeeld door stage te lopen in de buurt van de woonplaats waardoor de reistijd beperkt wordt).
Een andere situatie is het ouderschap. Studenten met zorg voor kinderen zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor het regelen van opvang gedurende werktijd. Maar plaatsing op grote afstand van de woonplaats kan tot problemen leiden. Het OMT-2 heeft daarom, in overleg met de examencommissie, de mogelijkheid gecreëerd om relatief dicht bij huis geplaatst te worden. De feitelijke indeling per coassistentschap zal zoveel mogelijk in overleg met de medestudenten binnen de groep worden uitgevoerd, waarbij iedereen rekening houdt met de faciliteiten die zijn afgesproken voor de student in kwestie.
Coassistenten die zwanger zijn en degenen met zorg voor kinderen kunnen daarnaast verzoeken om hun coassistentschappen in deeltijd te doen. Zij dienen dit schriftelijk aan te vragen bij de examencommissie, vergezeld van een voorstel voor een aangepast onderwijsprogramma. Onder deeltijd wordt verstaan: 4 dagen per week, met een uitloop van een week per 4 weken coschap.
Studenten die menen in aanmerking te komen voor een bijzondere indeling dienen tijdig contact op te nemen met de studieadviseur.