Zoek in de site...

4.4.3 Episodecoördinator

De episodecoördinator is eveneens werkzaam in het Radboudumc en eindverantwoordelijk voor de episode. Deze taak heeft betrekking op zowel het Centraal Klinisch Onderwijs als op de stages c.q. coassistentschappen die tot de episode behoren.

De episodecoördinator:

  • is voorzitter van de episodecommissie en lid van het overleg van episode-, stage- en affiliatiecoördinatoren
  • is verantwoordelijk voor de inhoud én organisatie van de episodeonderdelen en bewaakt de afstemming tussen het Centraal Klinisch Onderwijs en de stages c.q. de coassistentschappen binnen de episode
  • doet voorstellen voor de toetsingsregeling van de episode en ziet toe op een correcte toepassing ervan
  • ziet er op toe dat docenten binnen het Centraal Klinisch Onderwijs beschikken over de noodzakelijke vakinhoudelijke en onderwijskundige kwalificaties
  • stelt de episodebegroting op
  • Werkt met OMT-2 mee aan jaarlijkse evaluatie, formuleert voorstellen voor verbeteringen en stuurt de uitvoering ervan aan.