Zoek in de site...

4.6 Stagelocaties

Stageplaatsen voor de coassistentschappen zijn ingericht in het Radboudumc, in de met het Radboudumc geaffilieerde ziekenhuizen en/of gezondheidszorginstellingen en huisartspraktijken.
De geaffilieerde instellingen zijn verschillend van aard en omvang. Een belangrijk aantal coassistentschappen vindt plaats in vijf grotere geaffilieerde ziekenhuizen waar klinische stages worden georganiseerd in meerdere disciplines. Voorts zijn er ziekenhuizen of zorginstellingen waar een beperkt aantal stages plaatsvindt in één of enkele disciplines. Instellingen als verpleeghuizen en instellingen op het gebied van de sociale geneeskunde behoren hier eveneens toe. In de grotere instellingen is een affiliatiecoördinator benoemd. In de overige instellingen is een contactpersoon voor het Radboudumc aanwezig. Een aparte groep vormen de huisartspraktijken die stagemogelijkheden bieden voor het coassistentschap huisartsgeneeskunde.

Het is van belang om te benadrukken dat geaffilieerde instellingen niet alleen om capaciteitsredenen verbonden zijn met de opleiding geneeskunde. In de moderne gezondheidszorg hebben het academisch ziekenhuis en andersoortige ziekenhuizen en instellingen elk hun eigen functie en daaraan gerelateerde patiëntenpopulatie. Voor de arts in opleiding is het waardevol om ervaring op te doen in deze uiteenlopende werkvelden. Om die reden is het van belang dat iedere coassistent een gedeelte van de stages doorbrengt in de geaffilieerde instellingen en een deel in het academisch ziekenhuis.

Gegevens van en over de instellingen die coassistenten opleiden zijn te vinden in de digitale episodeboeken en op de webpagina's over de klinische fase.