Zoek in de site...

4.9.2 De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) is van groot belang voor de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. In deze wet zijn bepalingen opgenomen over onder andere registratie en titelbescherming, specialistentitels en het tuchtrecht. De Wet BIG beoogt enerzijds aan de patiënt de keuze te laten tot welke hulpverlener deze zich wil wenden, en anderzijds de patiënt zoveel mogelijk te beschermen tegen onzorgvuldig handelende beroepsbeoefenaren. Het gaat daarbij om mogelijkheden die zowel van tevoren (opleidingseisen, registratie, voorbehouden handelingen) als achteraf (tuchtrecht, strafrecht) voor de patiënt van belang kunnen zijn.
Kwaliteitsbewaking is het achterliggende doel van de Wet BIG. Voor veel beroepen in de gezondheidszorg geldt de wettelijke BIG-registratie als voorwaarde voor het voeren van de titel. Wil men in een bepaalde hoedanigheid worden geregistreerd dan dient men aan de wettelijk vastgestelde opleidingseisen te voldoen.
De website van het BIG-register is: bigregister.