Zoek in de site...

4.9.7 ARBO zorg voor coassistenten

Algemeen

Coassistenten die in het Radboudumc werkzaam zijn kunnen, indien nodig, aanspraak maken op bedrijfsgezondheidszorg. Wanneer in de werkomgeving sprake is van risico's of ziekte door fysische, chemische of (micro)biologische factoren, zoals straling, lawaai, toxische stoffen, infectiebronnen, kan contact worden opgenomen met de bedrijfsarts van het Radboudumc (AMD, Arbo- en Milieudienst RU/Radboudumc). Ook bij prikken of snijden aan mogelijk besmet materiaal kan men zich wenden tot de AMD. In overleg met de bedrijfsarts wordt dan bezien of vaccinatie noodzakelijk is. Ook bij andere ongevallen is melding aan de AMD van belang, met name met het oog op preventie in de toekomst. De AMD is gehuisvest aan de Erasmuslaan 17, tel. (36)15400, (36)13225.

Preventie van infectierisico voor patiënten

De notitie "Infectiepreventie in het medisch onderwijs", die te raadplegen is via Infectiepreventie, bevat informatie over de op te volgen gedragslijnen, over een aantal infectieziekten en over de risico's en mogelijke preventie.

MRSA screening

Zie hoofdstuk 2.3.7 Vaccinaties en screening

Vaccinatie hepatitis B

Zie hoofdstuk 2.3.7 Vaccinatie en screening

Melden van (mogelijke) infecties

Om te voorkomen dat infectieziekten zich verspreiden onder de ziekenhuispopulatie is het van belang dat coassistenten met (tekenen van) een infectie zich melden bij de AMD of de verantwoordelijke dienst/persoon in de instelling waar stage wordt gelopen. Ga altijd na wat de exacte voorschriften zijn in de instelling waar u stage loopt en overleg met de bedrijfsarts om te bezien óf, en in welke mate, preventieve maatregelen getroffen moeten worden. Met name bij werkzaamheden op risicoafdelingen is uiterste voorzichtigheid geboden.
Ziekte in het algemeen dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de opleider of begeleider waar een stage wordt gelopen en bij de afdeling Ondersteuning Academische Opleidingen, OAO(voorheen Onderwijs- en Studentenzaken, OSZ), (36)15066.

Preventie van infectierisico voor de coassistent TBC-screening

Zie hoofdstuk 2.3.7 Vaccinatie en screening

Preventie van handeczeem

Door veelvuldig en intensief wassen van de handen en regelmatig dragen van handschoenen worden de handen droog en kwetsbaar. Hierdoor kan de huid op den duur zo beschadigd raken dat een eczeem ontstaat (irritatief contacteczeem). In een klein deel van de gevallen van handeczeem bij werkers in de gezondheidszorg is dit een gevolg van allergie voor bepaalde bestanddelen van de gebruikte handschoenen (allergisch contacteczeem).
Adviezen voor preventie ervan zijn na te lezen in de notitie "Infectiepreventie in het medisch onderwijs".

Melding van ongevallen, schade en prikaccidenten

Onder ongevallen wordt hier verstaan: voorvallen waaruit letsel en/of schade is of kan ontstaan voor medewerkers of eigendommen van het Radboudumc. Schadevergoeding wordt berekend op basis van afschrijvingswaarde.
Onderzoek van ongevallen kan leiden tot maatregelen ter voorkoming van ongevallen. Daarom dienen alle ongevallen bij de AMD te worden gemeld. Tevens dienen ernstige ongevallen met letsel, gebeurtenissen met grote materiële schade, extern gevaar opleverende situaties en beroepsziekten door de AMD te worden gemeld aan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan wel te worden geregistreerd.
Van alle ongevallen die op een afdeling plaatsvinden, waaruit letsel of schade voor medewerkers of eigendommen van het Radboudumc is of kan ontstaan, dient het afdelingshoofd schriftelijk kennis te geven aan de AMD. Daarvoor dient gebruik gemaakt te worden van het bedrijfsongeval- en prikaccidentformulier dat in te vullen of te downloaden is via de website van de AMD: AMD.

Van ernstige ongevallen waarbij een medewerker al dan niet blijvend letsel heeft opgelopen of waarbij aanzienlijke schade is ontstaan, dient naast het meldingsformulier een (uitvoerig) verslag te worden opgesteld door de meest betrokkenen onder leiding van het betreffende dienst- of afdelingshoofd. Dit is noodzakelijk met het oog op de juridische afwikkeling in verband met de verzekering. Eventuele voorwerpen die het ongeval hebben veroorzaakt dienen in bewaring genomen te worden. Indien schade is opgelopen bij het niet dragen van verplichte beschermende kleding of middelen wordt geen financiële vergoeding toegekend.

Een ongeval wordt als een infectieaccident bij de AMD gemeld als het een ongeval betreft waarbij bloedproducten of ander mogelijk besmet patiëntenmateriaal zijn betrokken, en waarbij de ernst van het ongeval niet bepaald wordt door het ongeval zelf, maar door de kans op het krijgen van een infectie. Hierbij moet worden gedacht aan:

  • prikaccidenten
  • spatten van bloed in ogen, mond en andere slijmvliezen
  • spatten van bloed in wond.

Ook van dit type ongeval wordt de AMD in kennis gesteld door middel van het bedrijfsongeval- en prikaccidentformulier.