Zoek in de site...

5.1.3 Vormen van toetsing en beoordeling jaar 3 tm 6

Bloktoets

De meeste kernblokken en sommige keuzeblokken worden afgesloten met een schriftelijke bloktoets. Met de bloktoets controleert de docent of de student de doelstellingen van het blok heeft gehaald. De blokcommissie is vrij in het kiezen van een toetsvorm die past bij de inhoud en doelstellingen van het blok. Alle beoordelingsvormen zijn daarbij mogelijk: open vragen, meerkeuze vragen, open boek toets en mondelinge toets.
In het keuze onderwijs en in enkele kernblokken worden andere beoordelingsvormen gebruikt zoals: stationsexamen, referaat, casusbeschrijving, scriptie/werkstuk en aanwezigheidsregistratie.

Voortgangstoets

De voortgangstoets is bedoeld om de voortgang in kennisontwikkeling gedurende de studie te toetsen. Hij wordt 4 keer per jaar afgenomen bij alle studenten uit alle jaren van de opleiding geneeskunde tegelijkertijd. Lees verder over de voortgangstoets in § 5.2.

Toetsing keuze onderwijs

Elk keuzeblok wordt afgesloten met een beoordeling/toetsing die resulteert in een cijfermatig oordeel over de individuele student. De blokcoördinator is verantwoordelijk voor de toetsing en bepaalt ook de toetsvorm(en). Voor de hand liggende mogelijkheden in een keuzeblok zijn: een schriftelijke toets, het schrijven van een paper, het uitvoeren van een practicumopdracht, het houden van een referaat of een mondelinge toets naar aanleiding van een gemaakt product etc.
Er vinden in principe geen herkansingstoetsen plaats voor keuzeblokken. Wel kan men een ander keuzeblok volgen.
In plaats van twee keuzeblokken uit het keuzeonderwijs geneeskunde mag de student ook postpropedeuse vakken van een andere studierichting volgen. De studielast moet natuurlijk tenminste gelijk zijn aan die van een keuzeblok geneeskunde (5,5 EC).
Studenten, die zonder zich af te melden niet op komen dagen bij een keuzeblok, krijgen een diepe onvoldoende (een 1) als cijfer voor het blok. Deze is slechts weg te werken door een volgende keer opnieuw een keuzeblok te volgen.

Stagebeoordeling

Aan het einde van iedere stage vindt een beoordelingsgesprek plaats met de co-assistent. Elke episode/co-assistentschap kent een eigen toetsingsregeling die toegelicht wordt in de episode/stageboeken. De criteria hiervoor zijn nauw gerelateerd aan de doelstellingen van de episode of het co-assistentschap. Tijdens het eindgesprek wordt een oordeel gegeven over het functioneren in de praktijk, het kennisniveau van de student en over de vaardigheden die verworven zijn m.b.t. de betreffende discipline. De resultaten ervan worden op een beoordelingsformulier ingevuld, waarna de beoordelaar dit ondertekent en de student "voor gezien" tekent. Ook de episode/stagecoördinator ondertekent, als eindverantwoordelijke, het formulier.