Zoek in de site...

5.6.3 Aanvraagprocedure

Een student die meent aanspraak te kunnen maken op een bijzondere regeling, dient een schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie. Een verzoek dient uiterlijk twee weken voor de vergadering bij de secretaris te zijn ingediend.
In sommige gevallen zal de Examencommissie bij het nemen van een beslissing een voorbehoud maken t.a.v. de uitvoerbaarheid, omdat de afname van de tentamens geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Onderwijs Management Team. In dit verband kan gedacht worden aan beslissingen die rechtstreekse gevolgen hebben voor de capaciteit van de toetslocatie.
Zie voor de exacte procedure en regeling de Onderwijs- en Examenregeling (OER bachelor en OER master).