Zoek in de site...

5.9.1 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag jaar 3 tm 6

De uitslag van een tentamen moet over het algemeen binnen 4 weken na de eindtoets bekend worden gemaakt. In sommige gevallen kan de examencommissie deze termijn verlengen tot 6 weken. Indien dit het geval is, dan wordt dit bij aanvang van het betreffende onderwijsblok bekend gemaakt.
De uitslagen worden na vaststelling zo spoedig mogelijk verwerkt door de studentenadministratie. Na verwerking zijn ze direct opvraagbaar via de Studentenportal (RU internet studenten services). Recente toetsresultaten zijn tevens te raadplegen via het Studenten Webdossier.
Tentamens worden beoordeeld in gehele getallen van 1 t/m 10. Uitzonderingen hierop zijn de voortgangstoetsen, welke worden beoordeeld met goed (G), voldoende (V) dan wel onvoldoende (OV). Voor het blokoverstijgend onderwijs van jaar 1 t/m 3 (5BOO1 t/m 5BOO3) is de beoordeling voldoende (V) dan wel onvoldoende (OV). De episoden worden beoordeeld met OV, 6, 7, 8, 9 of 10. Mocht er nog niet zijn voldaan aan de verplichtingen van een onderwijseenheid, dan kan ook de uitslag: Geen Uitslag (GU) worden gegeven. Dit betekent dat een student zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 maanden alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen.

Schriftelijke toets

Voor schriftelijke toetsen, bijvoorbeeld de in de jaarplanning opgenomen bloktoetsen, geldt ook dat de uitslag uiterlijk 4 weken na afname bekend moet worden gemaakt, tenzij tevoren bekend is gemaakt dat de termijn is verlengd tot 6 weken.

Mondelinge toets

Na een mondelinge toets stelt de examinator direct de uitslag vast en deelt deze mee aan de student. Indien deze toets tevens dient om de beoordeling van een examenonderdeel af te ronden, stelt de examinator direct ook de uitslag van het tentamen vast. Hij/zij geeft aan de student een schriftelijke verklaring met de uitslag en zorgt ervoor dat de uitslag bekend wordt gemaakt aan de studentenadministratie.
Zie voor de exacte procedure en regeling de Onderwijs- en Examenregeling (OER bachelor en OER master).