Zoek in de site...

6.1.2 Studeren in het buitenland en Radboudumc International Office

Veel studenten spelen met de gedachte om een deel van hun studieprogramma in het buitenland te doen. De faculteit stimuleert dit ook, vanwege het effect op de interculturele oriëntatie op patientenzorg en onderzoek. Niettemin moeten studenten veelal zelf hun ambities realiseren, omdat er niet altijd kant en klare projecten op hen wachten. Er valt dus een hoop te bedenken en te regelen, voordat je uiteindelijk in het vliegtuig zit. Daarom luidt het advies: begin op tijd! En soms is dat al een jaar voor het geplande vertrek.

Het Radboudumc International Office

Binnen het onderwijsinstituut is het Radboudumc International Office actief: alle begeleiding en dienstverlening die studenten bij studie of stage in het buitenland nodig hebben wordt daar geboden door Cindy van Dijk (studieadviseur internationalisering), Loes Vaessen (admission officer) en Réka Kedves (International Office assistant). Je kunt terecht bij het StIP voor een afspraak of op het inloopspreekuur van woensdag.

Bereikbaarheid 
StIP balie: 10.00 - 14.00 uur op werkdagen
StIP Tel:    024 - 3615066
Email:       internationalofficestudents@radboudumc.nl

Inloopspreekuur:        woensdag 12.30-13.30 uur (voor korte vragen; max 10 minuten p.p.)
Afspraken (half uur):  te maken via StIP.

Bij het Radboudumc International Office kan de student de volgende begeleiding verwachten:

 • oriënterende gesprekken: waarheen en met welk doel; hoe pak ik een onderzoek aan
 • het plannen van internationale activiteiten binnen het studietraject;
 • hulp bij het leggen van contacten hier en in het buitenland
 • advisering bij het indienen van projectvoorstellen en subsidieaanvragen
 • aanbevelingsbrieven voor de buitenlandse instelling, voor ambassades etc
 • verwijzing naar relevante organisaties en web-sites.

LET OP:
Voordat je een afspraak maakt, dien je de informatie op de pagina van het Radboudumc International Office gelezen te hebben. Daar vind je alle basisinformatie voor jouw opleiding. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je een afspraak maken via het StIP.

Buitenlandopties

In het kader van de opleiding zijn er meerdere mogelijkheden voor studie in het buitenland. Deze zijn in de bachelor voor studenten uit het oude en het nieuwe curriculum net iets anders. In de master zijn de mogelijkheden voor beide groepen gelijk. In de eerste twee jaar van de bachelor zijn er geen mogelijkheden om studiepunten in het buitenland te behalen.

Bachelor optie oude curriculum:

 • een Vrij keuzeonderdeel (VKO) in het derde Bachelor jaar (beperkt)

Bachelor optie nieuwe curriculum (start vanaf 2015-2016):

 • Vrije minor van 10 weken in Q12 in te vullen via een stage in het buitenland.

Masteropties:

 • een keuze-coschap in een ontwikkelingsland (COWL) in het zesde jaar
 • een keuze-coschap huisartsgeneeskunde in een EU land (NPHC) in het zesde jaar
 • een vrij keuze-coschap in een Westers land in het zesde jaar
 • een enkel senior-coschap op de Antillen(CSEN: GYN, INT, HUI) in het zesde jaar
 • een onderzoeksstage (EPOND) in het vierde of zesde jaar

Vrij keuze onderdeel in het buitenland (oude curriculum)

Studenten kunnen twee keuzevakken in de bachelor vervangen door bestaande vakken of een zelf gecreëerd project in het buitenland. Het VKO kan van alles bevatten, daarover kun je meer lezen in § 3.5. 

Binnen het Erasmusprogramma zijn er beperkte mogelijkheden (medisch) onderwijs te volgen in een Europees land. Om voor een Erasmusbeurs in aanmerking te komen, moet je studieverblijf in het buitenland echter minimaal 3 volle kalendermaanden duren. Omdat twee keuzevakken maar twee maanden beslaan, betekent dit dat je één maand voor eigen rekening erbij moet volgen (mogelijk voor bonuspunten; dien hiervoor een verzoek in bij de examencommissie). 

Het is heel soms mogelijk een extra onderzoeksproject in het buitenland als VKO te laten erkennen (altijd via een verzoek aan de examencommissie!). De richtlijnen voor de onderzoeksstage zijn daarvoor een goede leidraad (zie § 4.12.4 of raadpleeg het internet, Onderzoeksstage).

Vrije minor in het buitenland (nieuwe curriculum)

De vrije minor in het 3e bachelorjaar biedt o.a. de mogelijkheid om een stage van 10 weken (of meer, indien extracurriculair verlengd in de zomer) in het buitenland te doen.

Wanneer je de vrije minor in het buitenland wil invullen, dient dit aan het begin van het 3e jaar te worden aangegeven. Er zal dan geprobeerd worden om je voor je vrije minor in Q12 in te delen, zodat je eventuele extra weken aan deze minor kunt toevoegen in de zomerperiode.

Het Co-assistentschap OWL

Het coschap Ontwikkelingslanden duurt drie maanden en is in de master alleen als keuze coschap te doen. Er zijn plaatsen in Tanzania, Ghana, Nicaragua, Suriname en Indonesië. Plaatsing vindt plaats via loting. Om deel te mogen nemen aan de loting moeten minimaal vijf Tropico informatie avonden bezocht zijn. Voor meer informatie:  

Nijmegen Institute for International Health (NIIH):
Mevr. C. IJsenbrandt of mevr. M. Daalderop, 024-3616980; niih

Tropico:
tropico_tropico@hotmail.com; tropico

Het Co-assistentschap Huisartsgeneeskunde/Sociale geneeskunde via NPHC (Network Primary HealthCare)

Het co-schap NPHC duurt drie maanden en kan in de master als invulling van de drie beschikbare keuzecoschappen gedaan worden. Er zijn plaatsen in verschillende EU landen. Hierbij is kennis van de landstaal een voorwaarde gezien het patiëntencontact. Aanmelding verloopt via het Radboudumc International Office. Plaatsing gebeurt op een 'first come, first serve" basis.
Meer informatie: Radboudumc International Office.

Het Vrije Keuze co-assistentschap

Het Vrije Keuze co-assistentschap duurt één tot drie maanden en mag alleen in een Westers land worden gevolgd (Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland), mits een goede begeleiding ter plaatse aanwezig is. Vrije Keuze co-assistentschappen in sub-Sahara landen en locaties die teveel gelijkenis vertonen met een co-assistentschap OWL zijn niet toegestaan. Voor overige locaties zal per geval bekeken worden of hiervoor een akkoord gegeven kan worden. Goedkeuring moet vooraf door de examencommissie gegeven worden.

Onderzoeksstage in het buitenland

De onderzoeksstage is een periode van 12 tot 24 weken waarin studenten ervaring opdoen met wetenschappelijk onderzoek. In § 4.12.4 staat informatie over de inhoudelijke kanten van de onderzoeksstage. Steeds meer studenten kiezen ervoor om de onderzoeksstage in het buitenland te doen, eventueel aangespoord door docenten die internationaal contacten in het vakgebied onderhouden. De winst voor de student zit hem vooral in de mogelijkheid het wetenschappelijk klimaat van de gastinstelling te vergelijken met dat van de eigen instelling.

Het keuzecompartiment in het 3e jaar van de master (12 weken keuze coschappen) mag geheel of gedeeltelijk aan de onderzoekstage van 12 weken worden toegevoegd, zodat je in totaal maximaal 24 weken (36,5 ec) onderzoek kunt doen. Je kunt er echter ook voor kiezen om 4, 8 of 12 weken extracurriculair toe te voegen aan je stage om op die manier je wetenschappelijke stage te verlengen en daarnaast nog je keuzecoschappen te behouden.

De onderzoeksstage vindt normaliter in het 6e jaar plaats, maar mag bij voldoende motivatie ook in het 4e jaar worden uitgevoerd. Stages die in het 4e jaar worden uitgevoerd mogen echter geen klinisch element bevatten (denk aan direct patientcontact) aangezien studenten in hun 4e jaar nog geen klinische ervaring hebben opgedaan.

Stageplaats zoeken

het Radboudumc International Office beschikt over informatie over plaatsen binnen bepaalde vakgebieden, maar in veel gevallen ga je als student zelf op zoek naar een stageplaats in de voorkeursdiscipline. Dit kun je doen door:

 • het onderwerp van onderzoek vast te stellen;
 • één of meer docenten te benaderen in het betreffende vakgebied en vragen om contacten in het buitenland;
 • op internet te zoeken naar universiteiten/ziekenhuizen/onderzoeksinstituten in het favoriete vakgebied

In de bibliotheek kun je efficiënt zoeken met PUBMED/MEDLINE. Dat systeem stelt je in staat te zoeken op trefwoord/onderwerp en op adres van de auteur. Zo kun je internationale wetenschappers selecteren, die je kunt benaderen met het verzoek om ter plaatse onderzoek te komen doen.

 • Je dient ervoor te zorgen dat je twee begeleiders hebt, één op de stageplek en één binnen het Radboudumc. De begeleider vanuit het Radboudumc moet gepromoveerd zijn, voor de buitenlandse begeleider geldt deze eis niet;
 • Vervolgens zorg je (eventueel met hulp van een begeleider) voor een beknopt onderzoeksvoorstel en legt dat - ter goedkeuring - voor aan de Commissie Onderzoeksstage. Het indienen van dit voorstel gebeurt via je webdossier.
 • Vooraf aan het onderzoek dien je deel te nemen aan CKO9, het theoretisch voorblok van de onderzoeksstage; bij het indienen van je onderzoeksvoorstel meld je jezelf tevens aan voor de periode waarin je CKO9v wilt doen. Het episode boek CKO9 (inclusief regels voor de stage en voorbeelden van onderzoeksvoorstellen) is digitaal en in het Engels beschikbaar op de website van het Radboudumc. Onderzoeksstage

Via het Network Primary Healthcare is het ook mogelijk om onderzoek op het gebied van Eerstelijns geneeskunde binnen Europa te doen bij een van de partners van dit netwerk. Plaatsen zijn afhankelijk van beschikbaarheid bij de partner en worden verdeeld op basis van 'first come, first serve'. Heb je interesse? Laat dit dan op tijd weten aan het Radboudumc International Office (advies: 1 jaar van te voren).

Subsidies en fondsen

Je kunt gebruik maken van subsidies en fondsen ter financiering van de studie in het buitenland. Zie de website van het Radboudumc International Office en de website van het centraal International Office van de Radboud Universiteit voor meer informatie.

Vanuit en via de universiteit zijn de volgende subsidies beschikbaar:

 • Radboudumc Studentenbudget: zie hieronder
 • SNUF: voor meer informatie en aanvraagformulier raadpleeg eerst de website snuf
 • Erasmusbeurs: voor onderzoekstages en keuzecoschappen, maar ook voor keuzeonderwijs in een EU land. In het geval van studie is er een bilaterale overeenkomst nodig. zie ook: erasmus.

Het Studentenbudget UMCN

Deze facultaire bijdrage is een forfaitaire subsidie, die studenten meerdere malen kunnen aanvragen tot een cumulatief maximum van € 600,-.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen onderzoek (stages), onderwijs of klinische stages. Voor elk verblijf geldt dat dit minimaal 4 weken moet duren en per 4 weken 5,5 ec oplevert.

Maandbedragen:
Voor Europese bestemmingen:                              per maand  € 150,-          
Voor niet Europese bestemmingen:                       per maand  € 200,-

Declaraties:
Door het Radboudumc verplichte vaccinaties en/of taalcursussen voor een buitenlandverblijf (alleen van toepassing bij het coschap ontwikkelingslanden en het seniorcoschap op de Antillen) kunnen eenmalig gedeclareerd worden. Vaccinaties worden alleen vergoed indien de eigen ziektenkostenverzekering deze kosten niet dekt. Voor vaccinaties wordt 50% vergoed met een maximum van € 100,-. Voor taalcursussen wordt 50% vergoed met een maximum van € 50,-.

Aanvraag bij StIP:
Formulieren en gedetailleerde informatie zijn verkrijgbaar bij StIP en via International Office.

Studenten die vragen hebben over het Radboudumc Studentenbudget kunnen contact opnemen met dhr. P. van Haren (Onderwijsinstituut, telefoon: 024-3615066).

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF)

Als geen Erasmusbeurs mogelijk is of het studieonderdeel vindt buiten Europa plaats, komen studenten in aanmerking voor een subsidie van het SNUF. Dit geldt alleen voor onderzoek en coschap, niet voor onderwijs. Het SNUF biedt die mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor snuf. Voor meer informatie kan de student terecht bij de subsidiesecretaris van SNUF, Comeniuslaan 6, kamer 73, tel. 024-3612994.