Zoek in de site...

6.1.4 Bindend Studieadvies

Het bindend studieadvies

Sinds het studiejaar 2011 - 2012 werkt de opleiding geneeskunde met een bindend studieadvies (BSA). Het bindend studieadvies betekent dat een propedeusestudent die aan het eind van het eerste jaar niet aan een gekwantificeerde norm voldoet (45 studiepunten gehaald, waarbij minimaal een voldoende voor de zorgstage en minimaal 4,5 ec voor professionaliteit), moet stoppen met de opleiding.

Een negatief bindend studieadvies heeft grote consequenties voor de betrokken student. Hij/zij moet stoppen met de opleiding geneeskunde en kan zich gedurende drie jaar niet opnieuw voor de opleiding inschrijven. Om een negatief bindend studieadvies met alle vervelende consequenties die daar bij horen voor te zijn, zal de student daarom vanaf de allereerste studiedag actief met zijn studie aan de slag moeten.

De commissie studieadvies eerste jaar

De commissie studieadvies eerste jaar brengt namens de decaan van de medische faculteit in februari het tussentijds studieadvies uit en op het eind van het eerste studiejaar het definitieve studieadvies. De commissie studieadvies eerste jaar bestaat uit leden van de examencommissie die speciaal voor deze commissie zijn aangesteld. Voorzitter is mw. prof. dr. M. Hopman, secretaris is drs. R. Goorden.

Het tussentijds studieadvies

Uiterlijk 1 maart stelt de commissie studieadvies eerste jaar de voorlopige studieadviezen vast. Alle studenten die dan niet aan de norm voor een positief tussentijds studieadvies voldoen, krijgen een uitnodiging van de studieadviseur.

Bijzondere omstandigheden

Bij het uitbrengen van het tussentijds studieadvies wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden. Het is daarom belangrijk dat eventuele bijzondere omstandigheden zijn gemeld bij de studieadviseur.

Het definitief bindend studieadvies

De commissie studieadvies eerste jaar stelt begin augustus vast welke studenten niet aan de norm voor een positief studieadvies kunnen voldoen. Deze groep krijgt van de commissie bericht over het voornemen tot een negatief bindend studieadvies en informatie over de mogelijkheid om gehoord te worden.

Studenten krijgen in eerste instantie een voornemen tot een negatief bindend studieadvies omdat ze na het uitbrengen van dit voornemen de mogelijkheid hebben om gehoord te worden door de commissie studieadvies eerste jaar.  In de brief waarin het voornemen tot een negatief bindend studieadvies wordt aangekondigd, zal worden uitgelegd hoe studenten zich voor deze hoorzitting kunnen aanmelden. Uiterlijk 2 dagen na de hoorzittingen ontvangen studenten het definitieve studieadvies.

Beroepsmogelijkheden

De hoorzitting van de commissie studieadvies eerste jaar is geen beroepsmogelijkheid. Deze zitting maakt deel uit van de reguliere procedure bij het uitreiken van een negatief bindend studieadvies. Nadat de commissie een definitief studieadvies heeft uitgebracht, hebben studenten de mogelijkheid om tegen het advies in beroep te gaan. Een eventueel beroep wordt ingediend bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Een beroep indienen kan tot 6 weken na uitbrengen van het definitieve studieadvies.