Zoek in de site...

6.1.6 Commissie Professioneel Gedrag

De doelstelling van deze commissie luidt: het gedrag bijsturen van studenten bij wie problemen in het professioneel gedrag zijn geconstateerd, door o.a. het bieden van extra begeleiding en aandacht. Onder professioneel gedrag wordt in dit verband verstaan: waarneembaar gedrag waarin de normen, waarden en attitude van de beroepsbeoefenaar tot uitdrukking komen.

Om professioneel gedrag te beoordelen, worden drie criteria onderscheiden:

  • omgaan met taken (o.a. op tijd komen, begeleiding vragen waar nodig, zichtbare inzet);
  • omgaan met anderen (o.a. begrijpelijk en beleefd communiceren, afspraken nakomen, zich inleven, kunnen omgaan met emoties van anderen);
  • omgaan met zichzelf (o.a. zelfreflectie, adequaat omgaan met kritiek, feedback, onzekerheid en eigen emoties).

Als de beoordeling van deze gedragsaspecten negatief uitvalt, is er sprake van gebreken in het professioneel gedrag. Signalering van problemen geschiedt in de meeste gevallen door docenten of stagebegeleiders, in enkele gevallen door de studieadviseurs en soms komen studenten zelf met vragen over hun geschiktheid voor de opleiding. Aanspreekpunt voor deze signalen is de Examencommissie geneeskunde. Deze bekijkt in geval van probleemstudenten (studenten met een onvoldoende in de klinische fase, terugkerende onvoldoendes in de preklinische fase of studenten waarvan een melding van onprofessioneel gedrag wordt ontvangen) of inschakeling van de CPG wenselijk is.
In geval van problemen kunnen studenten zich via E-StIP (zie webdossier) wenden tot R. Goorden, secretaris van Examencommissie en Commissie Professioneel Gedrag.

De werkwijze van de CPG is als volgt:

Advisering aan Examencommissie over remediërend traject voor probleemstudent of anderszins op verzoek van de Examencommissie;

  • (Doen) uitvoeren en evalueren van dit traject na verzoek van Examencommissie;
  • Informeren van Examencommissie over resultaat van remediërend traject.

De samenstelling van de CPG is: Dr. P.F.P. van Eijndhoven(voorzitter), Drs. R. Goorden (secretaris), Prof.dr. J.E. Prins (Lid), Dr. P.J.M. van Gurp, Dr. J. van Deinum (Lid) en Drs. B.M. Cools (Lid).

Er is nauw contact tussen de Examencommissie geneeskunde en de CPG. Daarbij is de taak van de CPG die van advisering en begeleiding terwijl die van de Examencommissie beoordeling en besluitvorming behelst.