Zoek in de site...

6.1.8 Meldingsregeling seksuele intimidatie studenten Geneeskunde

Inleiding

Deze tekst maakt deel uit van het beleid van de Radboudumc Health Academy, en is bedoeld voor preventie en het kunnen hanteren van situaties waarin ongewenst gedrag voorkomt, in het bijzonder seksuele intimidatie.
Een veilig leer- en werkklimaat is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de studenten en de onderwijsinstelling waartoe zij behoren. De Health Academy wil ongewenst gedrag in de opleiding, w.o. seksuele intimidatie, zien te voorkomen en bestrijden. Intimiderend optreden kan uitgaan van medestudenten, docenten of opleiders, maar ook van patiënten. In dit document wordt beschreven tot wie de individuele student geneeskunde zich kan wenden voor het melden van dergelijk ongewenst gedrag. Voorop staat dat de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd en dat de afwikkeling van het voorval zorgvuldig en discreet geschiedt.

Het doen van een melding

Wanneer student geneeskunde te maken krijgt met ongewenst gedrag is allereerst van belang de context ervan te bepalen:

1. als het incident door een patiënt werd veroorzaakt is de begeleider, opleider of de (stage)coördinator de eerst aangewezen persoon om een gesprek mee te hebben, eventueel in de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon.
2. betreft het een stagebegeleider of een ander persoon op de stageplaats die de persoonlijke grenzen heeft overschreden dan is de vertrouwenspersoon degene die voor opvang en begeleiding zorgt.

In zulke gevallen adviseert de Health Academy de student om contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen die werkzaam zijn voor het Radboudumc.

3. betreft het grensoverschrijdend gedrag van een medestudent, docent of ander persoon buiten de kliniek/stage dan kan een beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon voor studenten bij de Dienst Studentenzaken, afdeling Studentenbegeleiding, van de Radboud Universiteit

Een melding van een incident aan een vertrouwenspersoon moet mondeling of schriftelijk worden ingediend. Bij zo'n melding worden inhoud, tijdstip, naam van de melder en de naam van de aangemelde genoemd. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.

Interventie door vertrouwenspersonen

Radboudumc 
De vertrouwenspersoon van het Radboudumc (een gemengd team) is het eerste aanspreekpunt voor studenten geneeskunde die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag in het Radboudumc - en andere stage-instellingen die verbonden zijn met het UMC - en kan adviseren over te nemen stappen. Deze kan ook op verzoek een bemiddelaar inschakelen, de student zonodig verwijzen naar een instantie voor hulpverlening of de student begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon ziet er op toe dat het vertrouwelijke karakter van de aangereikte informatie gewaarborgd blijft.
De vertrouwenspersoon voor het Radboudumc is per email of telefonisch bereikbaar via: vertrouwenspersoon.amd@radboudumc.nl
(024) 365 5699 (Secretariaat Arbo- en MilieuDienst)
Op de website van de Arbo- en MilieuDienst (amd) wordt uitleg gegeven over de werkwijze.

Wanneer het incident zich heeft voorgedaan in een andere instelling waar de student stage loopt (bijvoorbeeld tijdens de verpleegstage of de coassistentschappen), dan neemt de student ook in dat geval contact op met de vertrouwenspersoon van het Radboudumc. De student kan zich daarna, eventueel met ondersteuning van de UMC vertrouwenspersoon, in verbinding stellen met de vertrouwenspersoon van de betreffende instelling, voor overleg of het indienen van een klacht.

Radboud Universiteit
Bij de Dienst Studentenzaken, afdeling Studentenbegeleiding, zijn twee vertrouwenspersonen werkzaam waarop alle studenten die zijn ingeschreven aan de Radboud Universiteit, dus ook studenten geneeskunde, een beroep kunnen doen. Deze functie wordt uitgeoefend door een studentendecaan en een (mannelijke) studentenpsycholoog.

De vertrouwenspersonen van de Radboud Universiteit zijn:
mevrouw R. Stuut, e-mail r.stuut@dsz.ru.nl
de heer A. Buiks, e-mail a.buiks@dsz.ru.nl
Het telefoonnummer van beiden is:
(024) 3612228 (Centrale Studentenbalie)

Wij adviseren studenten geneeskunde dringend om zich primair te wenden tot de vertrouwenspersoon van het Radboudumc wanneer behoefte bestaat aan hulpverlening en/of advies in situaties zoals beschreven onder B.2.  De Health Academy kan daarmee inzage krijgen - mits de meldende student hiervoor toestemming heeft gegeven - in de frequentie van de incidenten en de stagelocaties waar deze optreden, en hieraan consequenties verbinden. Bovendien bieden korte lijnen en bekendheid van de vertrouwenspersoon Radboudumc met de context van de patiëntzorg garantie voor een snelle en adequate afhandeling van dergelijke ongewenste gebeurtenissen.

Een klacht indienen

Radboudumc
Wanneer interventie door de vertrouwenspersoon van het Radboudumc, n.a.v. een incident dat zich heeft afgespeeld in het Radboudumc, onvoldoende resultaten voortbrengt kan de student een formele en schriftelijke klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Het is belangrijk om dit bijtijds te doen, in ieder geval binnen één jaar na het voorval, en daarbij op te nemen de naam van de klager en aangeklaagde(n), een omschrijving van de ervaren ongewenste omgangsvorm en de stappen die zijn ondernomen, met eventuele schriftelijke stukken. De vertrouwenspersoon beschikt over uitvoerige informatie over de te volgen procedure.
Stage-instellingen buiten het Radboudumc passen hun eigen klachtenprocedures en/of -reglementen toe. Deze zijn op te vragen bij de locaties in kwestie.

Radboud Universiteit
In geval een student contact heeft gezocht met de universitaire vertrouwenspersoon en interventie van hem of haar geen uitkomst biedt kan de Klachtencommissie Ongewenst gedrag, die op universitair niveau opereert, benaderd worden. Dat is ook rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de vertrouwenspersoon, mogelijk.
Zie de website van de Radboud Universiteit (regeling ongewenst gedrag) voor een meer uitvoerige beschrijving van de aanmelding en behandeling, en daarnaast de informatie in de studiegids geneeskunde.