Zoek in de site...

8.2 Universitaire bestuursstructuur

De ongeveer 100 opleidingen die de Radboud Universiteit Nijmegen verzorgt, zijn ondergebracht in de zeven faculteiten die voor een groot deel zelf verantwoordelijk zijn voor hun taken op het gebied van onderwijs en onderzoek. Het algemene beleid wordt vastgesteld op universitair niveau door het College van Bestuur.

Inspraak en belangenbehartiging

Elk bestuursniveau kent eigen inspraakorganen. In het onderstaande schema vindt u hierover informatie.

Niveau

Orgaan

Samengesteld uit

Universitair

Universitaire gezamenlijke vergadering (UGV)

Universitaire studentenraad

Ondernemingsraad (OR)

Facultair

Facultaire gezamenlijke vergadering (FGV)

Facultaire studentenraad

Onderdeelcommissie (OC)

Per opleiding

Opleidingscommissie

Studenten en Wetenschappelijk
personeel