Zoek in de site...

Blokcommissies

Inhoudelijk wordt het onderwijs bewaakt en actueel gehouden door de zogenaamde  blokcommissies. Door de blokcommissies worden het onderwijs, de toetsing en de evaluatie van een blok voorbereid en verzorgd.

Samenstelling

  • Voorzitter van een blokcommissie is de door de opleidingsdirecteur aangewezen blokcoördinator. Deze wordt tevens door de examencommissie aangesteld als examinator.
  • Plaatsvervangend voorzitter van een blokcommissie is de door de opleidingsdirecteur aangewezen plaatsvervangende blokcoördinator.
  • Docenten die door de opleidingsdirecteur zijn aangewezen om het onderwijs in het betreffende blok te (doen) verzorgen, kunnen deel uit maken van de blokcommissie dan wel daarbij als adviseur optreden.

Taakomschrijving

De blokcommissie houdt zich bezig met:

  • voorbereiding, uitvoering, toetsing en evaluatie van de inhoud van het onderwijs overeenkomstig de doelstellingen die voor het betreffende blok zijn vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling;
  • uitvoering van richtlijnen over de organisatie van het onderwijs die door het OMTT gegeven worden;
  • voorbereiding van voorstellen voor wijziging van inhoud, toetsing en evaluatie van het blok.

Blokcoördinator

  • De blokcoördinator ziet erop toe dat de taken van de blokcommissie goed worden vervuld (overeenkomstig de in het OMTT vastgestelde richtlijnen). Daartoe pleegt hij overleg met docenten, studenten en ondersteunende diensten en belegt zonodig een vergadering van de blokcommissie.
  • De coördinator zorgt ervoor aanspreekbaar te zijn voor docenten en studenten.
  • De coördinator dient er voor te zorgen dat zijn plaatsvervanger zijn taken waarneemt wanneer hij zelf daartoe niet in staat is.
  • Zie ook het hoofdstuk "Taken blokcoördinator Tandheelkunde".