Zoek in de site...

Gedragsregels voor studenten Tandheelkunde

Inleiding
In deze gedragscode zijn de voornaamste gedragsregels vastgelegd die voor studenten van belang zijn. Onderwerpen worden hier genoemd, maar voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar zgn. brondocumenten (zoals infectiepreventieprotocol, ICT reglement etc.).

Lees ook vooral de gedetailleerde Gedragsregels voor de kliniek.

Voor de één zijn deze gedragsregels vanzelfsprekend, maar voor een ander zijn ze niet zo duidelijk en misschien zelfs onbekend.

RSM GEDRAGSCODE
Het doel van deze code is om de gedragsregels, die gelden binnen de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen, voor iedere student helder en duidelijk te krijgen. Deze regels hebben niet alleen betrekking op het gedrag tijdens colleges, maar ook op het gedrag onderling en het gedrag tijdens het doen van onderzoek. Door naleving van deze regels zorgen we met elkaar voor een omgeving, waarin het goed studeren is. Hoge normen weerspiegelen de integriteit van de opleiding Tandheelkunde.
In deze gedragscode wordt verwezen naar bestaande, specifieke regels, die bekend geacht worden bij alle studenten.

In deze gedragscode hanteren we een viertal uitgangspunten:

1. Professionaliteit
Hieronder wordt verstaan de inzet van iedereen om hoogstaande kwaliteit te leveren in het geven en volgen van onderwijs, het doen van onderzoek en de ondersteuning daarvan.
2. Teamwork
Dit staat voor samenwerking gebaseerd op onderling respect, gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgvuldig gebruik van de middelen die binnen de organisatie worden ingezet.
3. Fair play
Dit wordt vertaald als integriteit en zorgvuldigheid bij beoordelingen en evaluaties.
4. Openheid
Een open houding houdt de bereidheid in tot helder en duidelijk communiceren. Ook het durven geven en ontvangen van feedback behoren hiertoe. Het aanspreken van anderen op het niet naleven van deze gedragscode en het eventueel melden van misstanden aan verantwoordelijken vallen hier ook onder.

Respect
Studenten gedragen zich eerlijk en respectvol. Respectvol betekent met eerbied en waardering voor elkaar, en rekening houdend met anderen. Voorbeelden hiervan zijn het tijdig binnenkomen bij onderwijsbijeenkomsten en het niet voortijdig verlaten van de onderwijsruimte, het niet storen van de onderwijsbijeenkomsten, voorbereid zijn op werkgroepen, fatsoenlijk taalgebruik, niet eten en drinken, noch gebruik maken van telefoon. Wanneer studenten tijdens bijeenkomsten onrust veroorzaken, kan de docent / blokcoördinator de betrokken student vragen om de bijeenkomst te verlaten, zodat het onderwijs door kan gaan.

Agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie zijn te allen tijde volledig onaanvaardbaar. Om de integriteit van haar medewerkers en de organisatie te waarborgen heeft de Radboud Universiteit voor een aantal zaken een vertrouwenspersoon benoemd. Bij ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie, kan de student (via de studieadviseur) de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag benaderen.
De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is onafhankelijk en fungeert als klankbord en tussenpersoon tussen werkgever/opleiding en medewerker of student. Anonimiteit wordt daarbij absoluut gewaarborgd.

Er wordt respect getoond voor zaken, goederen en voorzieningen van een ander - inclusief die van de opleiding Tandheelkunde, de RU en het Radboudumc. Tevens wordt zorgvuldig omgegaan met in bruikleen gekregen zaken, zoals boeken en apparatuur.

Studenten houden zich aan de algemene regels binnen de universiteit, zoals die bijvoorbeeld gelden voor roken, het garanderen van rust in het studiecentrum, het schoonhouden van de gebouwen, het opvolgen van aanwijzingen bij brandalarm en bedrijfshulpverlening.

Bij eerlijkheid naar jezelf en anderen toe wordt gedacht aan het zelfstandig en eerlijk maken van tentamens alsook het juist vermelden van bronnen in rapportages/ artikelen indien publicaties of teksten van anderen worden gebruikt. Studenten houden de academische integriteit in ere.

Als student zorg je ervoor dat er geen vermenging van persoonlijke en zakelijke relaties binnen de onderwijssituatie ontstaat.

Volgen van onderwijs
Van studenten wordt een actieve houding verwacht bij het onderwijs, zowel bij colleges, werkgroepen als practica. Ook wordt verwacht dat zij op geen enkele manier het onderwijs storen. Aanvangstijden en gevraagde stilte tijdens colleges worden gerespecteerd. Het maken en inleveren van opdrachten wordt door studenten gedaan op de manier zoals beschreven in het betreffende blokboek.
Indien studenten niet bij verplicht onderwijs aanwezig kunnen zijn, melden zij zich hiervoor af. Indien verplichte onderwijsonderdelen niet zijn gevolgd, kan dit betekenen dat een blok niet afgerond kan worden.

Medisch beroepsgeheim en patiëntencommunicatie
Van studenten Tandheelkunde wordt verwacht dat zij zich wat betreft patiëntencommunicatie en het medisch beroepsgeheim op dezelfde manier gedragen als afgestudeerde tandartsen en zich houden aan de inhoud van de tandartseneed en de algemene gedragsregels voor tandartsen. Expliciet wordt dit door de studenten uitgesproken voor aanvang van de patiëntenbehandelingen in het tweede opleidingsjaar.

Tandartseneed:
"Ik zweer dat ik de tandheelkunde zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat aan mij is toevertrouwd. Ik zal de tandheelkundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van tandarts in ere houden."

De student is ervoor verantwoordelijk dat er met vertrouwelijke patiënteninformatie correct wordt omgegaan (o.a. niet praten over patiënten in openbare ruimtes, gebruik van beveiligde USB sticks voor patiënteninformatie etc.).

Zorgvuldigheid
Oplettendheid, precisie en nauwkeurigheid horen bij zorgvuldigheid. Aspecten als het tijdig aan- en afmelden voor tentamens, het op de hoogte zijn van de gestelde regels in studiegids, OER, Regels en Richtlijnen, Blokboeken etc. en deze naleven maken onderdeel uit van deze attitude.

Studenten gaan niet alleen zorgvuldig en correct om met persoonlijke gegevens van patiënten, maar ook met gegevens en informatie van medewerkers en collega-studenten.

ICT, datacommunicatie, foto-, video en geluidsopnames
Studenten krijgen bij de start van hun opleiding een eigen mailadres (RU account). Van hen wordt een proactieve houding verwacht wat betreft het lezen van berichten via mail, blackboard en webdossier. Voor het gebruik van het datacommunicatienetwerk, internet en e-mail binnen het Radboud Universitair Medisch Centrum is een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is bindend voor iedereen die gebruik maakt van deze faciliteiten en de aangesloten voorzieningen zoals servers, pc's en printers. Deze gedragscode is ook van toepassing als deze voorzieningen gekoppeld zijn via telewerkfaciliteiten.
Voordat men gebruik kan maken van het UMC- netwerk wordt de gedragscode geaccepteerd.
Gebruik van datacommunicatie (telefoneren, sms'en, whatsappen etc.) tijdens onderwijsbijeenkomsten is niet toegestaan.
Tijdens het onderwijs mogen slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende docent video-, foto- of geluidsopnames worden gemaakt.
Wat betreft het gebruik van sociale media (facebook, twitter) buiten de opleiding Tandheelkunde houd je je als student aan de algemene gedragsregels hieromtrent voor (tand)artsen. Voor meer info over gebruik sociale media kijk ook eens op https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/sociale-media.htm

Infectiepreventieprotocol afdeling Tandheelkunde
Studenten houden zich aan de voorschriften betreffende persoonlijke hygiëne, kleding, handhygiëne, gebruik van de behandelboxen en allerlei specifieke maatregelen om infecties te voorkomen bij de patiëntenbehandelingen.
Aanwijzingen van o.a. practicumleiders en medewerkers instrumentele dienst worden opgevolgd.

Sancties
Als een student door ernstig afkeurenswaardige gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep tandarts, kan het College van Bestuur de inschrijving aan de opleiding beëindigen. Dit gebeurt op advies van de examencommissie of decaan van de Faculteit Medische Wetenschappen, en na zorgvuldige afweging van de belangen van student en instelling, en na het horen van de student over de voorgenomen beslissing.