Zoek in de site...

Procedure blokevaluaties

Procedure blokevaluaties

Aan het einde van het blok wordt een blokevaluatie gehouden. De procedure is hieronder stap voor stap beschreven.
NB: Bij alle stappen wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan!

Actie

Resultaat

Wanneer

Door wie

1.

Aanleveren juiste gegevens t.b.v. evaluatie (tentamendata, namen blokcoördinatoren, eventuele extra vragen, keuze voor schriftelijk of digitaal) bij T-StIP .

Juiste gegevens bij T-StIP bekend, afstemming mogelijk.

Zodra bekend

Onderwijscoördina-tie (tentamendata), secretaris OMTT (namen blc.), blokcoördinator (evt. extra vragen, T-StIP stuurt verzoek)

2.

Studenten motiveren om de evaluatie in te vullen

Hogere respons

Herhaaldelijk gedurende het blok, voordat de evaluatie gestart is

Blokcoördinator

3.

Indien digitale evaluatie: Voorbereiden van evaluatie per blok en klaarzetten in digitaal evaluatiesysteem.

Indien schriftelijke evaluatie:

Klaarleggen evaluatieformulieren t.b.v. surveillanten

Op blok afgestemde evaluatie, die tijdig klaar ligt of staat.

Minimaal 1 week voor de evaluatiedatum.

T-StIP

4.

Indien evaluatie digitaal plaatsvindt: Activeren juiste groep studenten en versturen uitnodiging en inplannen herinnering.

Studenten die aan het blok hebben deelgenomen, ontvangen een aankondiging en een herinnering.

Uitnodiging bij start evaluatie, herinnering ca. 1 week later.

T-StIP

4.

Indien evaluatie schriftelijk plaatsvindt:

Evaluatieformulier wordt tijdens tentamen uitgedeeld. Voor aanvang van het tentamen en na afloop hebben studenten de gelegenheid om het formulier in te leveren. Formulieren worden i.p. in de tentamenruimte ingenomen. Studenten kunnen desgewenst het formulier meenemen en binnen twee dagen in de brievenbus van het T-StIP deponeren.

Binnen 2 dagen na afname tentamen (of ander evaluatiemoment)

Onderwijscoördina-tie (surveillanten)

5

Verwerking schriftelijke evaluaties

T-StIP ontvangt ingevulde formulieren retour van surveillant en verstuurt pakket samen met opdrachtformulier naar ITS

ITS en T-StIP

5.

Afsluiten digitale evaluatie en genereren van de rapportage.

Na sluiting van de termijn is de evaluatie niet meer in te vullen en zijn de resultaten definitief.

Na ca. 2 weken

T-StIP

6.

Resultaten bekendmaken aan blokcoördinator met vraag om reactie. Format voor reactie is opgenomen in begeleidend schrijven.

Blokcoördinator is op de hoogte van de evaluatie-gegevens van het blok, cc aan secretaris OMTT en secretaresse RHA.

Zodra mogelijk

T-StIP

7.

Blokcoördinator bespreekt blok met studenten jaarvertegenwoordiging (panelgesprek)

Aanvullende informatie t.b.v. reactie blokcoördinator

In de periode tussen afsluiting van het blok (na de toets) en het schrijven van de reactie.

Blokcoördinator

8.

De blokcoördinator bespreekt de resultaten met de docenten in het blok.

Aanvullende informatie t.b.v. reactie blokcoördinator

In de periode tussen afsluiting van het blok (na de toets) en het schrijven van de reactie.

Blokcoördinator

9.

De blokcoördinator stuurt een schriftelijke reactie met eventuele verbeter- en actiepunten aan het OMTT.

Korte, schriftelijke rapportage van blokcoördinator aan de hand van format.

Binnen een maand na ontvangst van de evaluatieresultaten

Blokcoördinator

10.

Bespreken evaluatiegegevens, inclusief reactie blokcoördinator, in OMTT. De blokcoördinator ontvangt vervolgens een reactie en indien nodig ook de opleidingsdirecteur en/of de vakgroepvoorzitter.

Verslaglegging door OMTT. Doel: zo snel mogelijk eventuele acties in gang kunnen zetten ter verbetering van het blok.

Diverse keren per jaar, ca. eens per twee maanden. T.b.v. de efficiëntie worden steeds enkele blokken verzameld en gezamenlijk geagendeerd.

OMTT

11.

Controle uitvoering actiepunten door vergelijking met gegevens uit voorgaande jaren

Deelrapportage met als doel verbetering blok/opleiding

Twee keer per jaar

OMTT

12.

Toesturen deelrapportages aan OLC en Examencommissie

Ter informatie

Twee keer per jaar

OLC en Examencommissie

13.

Rapportage met evaluatiegegevens van de afgelopen vijf jaar (cijfers én verslaglegging OMTT en eventuele vervolgacties)

Advies, gericht op verbetering opleiding

Eén keer per jaar

OLC

14.

Terugkoppeling resultaten naar studenten via Blackboard

Feedback: studenten weten zo waar hun inspanningen toe leiden

Twee keer per jaar

OMTT

Ad 1) Veel blokken worden aan het einde van het studiejaar geëvalueerd: bij vroegtijdige aanlevering van de juiste gegevens wordt een opeenstapeling van werkzaamheden tijdens één van de drukste periodes van het jaar voorkomen en kan de RHA een betere voorbereiding van de evaluatieformulieren garanderen.

Ad 7) De blokcoördinator maakt een afspraak met de studenten van de jaarvertegenwoordiging en bespreekt met hen de gang van zaken rond het blok (zgn. panelgesprek).
N.B. Het gesprek vindt plaats als aanvulling op en verdieping van de evaluatie-uitkomsten. De jaarvertegenwoordigers ontvangen de uitkomsten niet, maar kunnen deze desgewenst inzien tijdens dit gesprek. Uiteraard gebeurt dit op basis van vertrouwelijkheid. De blokcoördinator kan desgewenst bepaalde aandachtspunten uit de gegevens abstraheren om op bepaalde punten meer informatie te krijgen.

Ad 9) De reactie van de blokcoördinator wordt opgesteld aan de hand van een voorgestructureerd rapportageformulier (goede en slechte punten, slagingspercentage etc.) en op basis van gesprekken met de jaarvertegenwoordiging en de overige docenten in het blok. In het rapport wordt ingegaan op:
a) inhoud van het blok
b) organisatie van het blok
c) opmerkingen over docenten
d) eindtoets (indien van toepassing) en beoordeling
e) leermiddelen e) eventuele overige zaken
f) reflectie op de actiepunten van het jaar daarvoor: zijn deze uitgevoerd en zo niet, waarom niet. Als de evaluatie geen aanleiding geeft tot verdere acties, dan wordt dit eveneens in het rapport vermeld.

Ad 10 en 11) Evaluaties, inclusief reacties, worden besproken door het OMTT in een 'vertrouwelijk deel van de vergadering', of in een apart daarvoor bestemde vergadering. Het is belangrijk om ook onafhankelijk van de blokcoördinatoren te bekijken waar de sterke en zwakke punten van een blok liggen, omdat conclusies van blokcoördinatoren kunnen afwijken van conclusies van het OMTT. De constateringen van het OMTT worden vastgelegd in een verslag.

Ad 13) OLC, Examencommissie en OMTT zien er middels een opvolgende evaluatie op toe dat de aangekondigde of geadviseerde verbeterpunten zijn uitgevoerd. Uitkomsten van voorafgaande jaren worden daartoe vergeleken met de meest recente gegevens. Indien de voorgenomen actiepunten niet goed zijn uitgevoerd kan de betreffende blokcoördinator hier door de vakgroepvoorzitter of de opleidingsdirecteur op worden aangesproken.

Respons
Erg belangrijk bij de interpretatie van de evaluatiegegevens is de hoogte van de respons: hoe hoger de respons, des te betrouwbaarder de uitkomsten. Over het algemeen geldt dat de betrouwbaarheid snel afneemt als minder dan 2/3 van de mogelijke respondenten reageert. De opleiding steekt veel energie in de opzet, uitvoering en verbetering van de evaluatiesystemen en de wens van de studenten om elk blok afzonderlijk te evalueren heeft hierop grote invloed gehad. De opleiding zal zich inzetten om het invullen van de evaluaties zo goed mogelijk te faciliteren en zal de studenten steeds helpen herinneren de evaluaties in te vullen. Van studenten wordt dus gevraagd ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen om van de blokevaluaties een succes te maken.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2017