Zoek in de site...

Toelichting op de blokomschrijvingen

In deze studiegids wordt de leerstof van alle blokken volgens een vast patroon beschreven. Per blok wordt de OSIRIS-code aangegeven, alsmede de "nickname" (verkorte naam van het blok), het cursusjaar, de studieomvang in studiepunten, de blokcoördinator en plaatsvervangend blokcoördinator. Het blok is verder beschreven op basis van de volgende onderdelen:

Hoofddoelstellingen
De hoofddoelstellingen geven in grote lijnen de te realiseren leerdoelen van het blok aan. Achter elke hoofddoelstelling is middels een letterverwijzing de relatie gelegd met de trefwoorden zoals die zijn genoemd onder "Globale inhoud". In de blokboeken worden de hoofddoelstellingen verder uitgewerkt in deeldoelstellingen en leerdoelen.

Globale inhoud
De inhoud van de blokken wordt hier aangegeven aan de hand van enkele trefwoorden. Deze staan in nauw verband met de hoofddoelstellingen en de Onderwijsvorm en studiebelasting van het blok.

Relatie tot het totale curriculum
Hier staat beschreven de plaats van het blok in het curriculum. Naast de relatie met blokken binnen het studiejaar (horizontale lijn) wordt eveneens beschreven hoe het blok zich verhoudt tot de blokken uit de andere jaren. Zodoende wordt duidelijk gemaakt welke plaats het blok in het curriculum inneemt en welke functie het daarbij heeft.

Raamplancompetenties
Aangegeven worden die competenties uit het Raamplan Tandheelkunde 2008, die in het blok vooral verder ontwikkeld worden.

Werkvormen
In tabelvorm wordt een globaal overzicht gegeven van de gebruikte onderwijsleervormen met de daarbij behorende studiebelasting.

Literatuur
De literatuurbronnen welke nodig zijn voor bestudering bij het blok staan hier beschreven. Evenals de tabel "Onderwijsvorm en studiebelasting" is de hier opgenomen literatuurlijst van globale aard. De exact te bestuderen literatuur staat aangegeven in het blokboek.