Zoek in de site...

Extra faciliteiten voor studenten

Indien een student bekend is met een beperking van welke aard dan ook, is het raadzaam om contact op te nemen met de studieadviseur. Na eventuele verwijzing naar de studentendecaan van de RU kan er, indien noodzakelijk, door de decaan gevraagd worden om aanvullende voorzieningen aan de opleiding Tandheelkunde.
Zie ook: http://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding/oud/studeren-specifieke-hulpvraag/

Dyslexie
Indien een student beschikt over een dyslexieverklaring kan de examencommissie Tandheelkunde op advies van de studentendecaan de volgende voorzieningen toewijzen bij tentamens, zoals:

 • Extra tentamentijd
 • Afleggen van de tentamens in separate ruimte

N.B. Alle tentamens worden aangeleverd in lettertype Arial 12.

Procedure

 • Afspraak maken met studieadviseur (originele dyslexieverklaring en onderzoek meenemen)
 • Verwijzing naar decaan door studieadviseur
 • Decaan adviseert studieadviseur over de gewenste voorzieningen en stelt het concept begeleidingsformulier op
 • Studieadviseur bespreekt het plan met de secretaris van de examencommissie en adviseert examencommissie inzake de gewenste voorzieningen
 • Studieadviseur bespreekt begeleidingsplan met student
 • Studieadviseur voert de voorzieningen in in Osiris
 • Examencommissie neemt besluit en informeert de student (student ontvangt verklaring om te tonen aan surveillant tijdens de tentamens)
 • Jaarlijks (juni/juli) wordt op initiatief van student de begeleidingsovereenkomst geëvalueerd en indien nodig aangepast en worden de voorzieningen zo nodig verlengd.

Gebruik van een woordenboek door buitenlandse studenten
Op verzoek kunnen studenten, die het Nederlands niet als moedertaal hebben geleerd en bij hun toelating het NT2 diploma hebben moeten overleggen (niet ouder dan 1 jaar), gedurende de propedeutische fase van de opleiding tijdens tentamens gebruik maken van de volgende faciliteiten:

 • Extra tentamentijd
 • Afleggen van tentamens in een separate ruimte
 • Gebruik van een algemeen woordenboek (dus geen medisch woordenboek).
  Deze faciliteit geldt alleen voor de eerstejaars tentamens.

Procedure

 • Afspraak maken met studieadviseur (kopie NT2 diploma meenemen).
 • Studieadviseur beoordeelt de aanvraag van de voorziening en doet een voorstel aan de examencommissie
 • Student ontvangt verklaring met de toegekende voorziening die getoond kan worden aan de surveillant tijdens de tentamens
 • Studieadviseur voert de voorzieningen in Osiris.