Zoek in de site...

Inschrijving voor en indeling in blokken Tandheelkunde

Inschrijving voor en indeling in onderwijsblokken Tandheelkunde

Studenten Tandheelkunde kunnen zichzelf niet inschrijven in Osiris voor blokken Tandheelkunde. Inschrijving voor de onderwijsblokken en groepsindelingen worden gedaan door het bureau Onderwijsroostering.

Begin augustus worden de indelingen gemaakt voor alle studenten tandheelkunde voor het 1e semester (september-januari) van het komende collegejaar. In december worden de indelingen gemaakt voor het 2e semester (februari-juni) van het lopende collegejaar. Studenten krijgen een e-mail met bevestiging van elk blok waarvoor zij zijn ingeschreven. De blokken en bijbehorende roosters waarvoor men is ingeschreven staan daarna in het persoonlijk webdossier.

In de jaartabel kunnen studenten nagaan welke blokken in het betreffende collegejaar zijn gepland en aan de hand daarvan kunnen zij controleren of ze voor alle blokken van het betreffende semester zijn ingeschreven. Het kan voorkomen dat in augustus en december nog niet voor alle blokken het gehele rooster bekend is. Voor deze blokken wordt tussentijds een indeling gemaakt. Dit wordt eveneens aan de studenten meegedeeld middels een mededeling op Ad Valvas.

Inschrijving tentamens

Studenten die voor een blok zijn ingeschreven worden automatisch ingedeeld voor het reguliere tentamen. Voor hertentamens moeten betreffende studenten zichzelf via Osiris inschrijven.

Afwijkende roostering

Studenten die gezakt zijn voor het propedeuse examen

Studenten met positief BSA, kunnen met toestemming van de examencommissie (zie OER bacheloropleiding tandheelkunde) een beperkt aantal blokken van het 2e studiejaar volgen. De student kan dan na toestemming van de examencommissie per e-mail een verzoek tot inschrijving sturen naar postbus: onderwijsroostering-thk@radboudumc.nl. Vervolgens wordt de student voor het betreffende blok ingedeeld. Voor de niet afgesloten blokken in het eerste opleidingsjaar worden de studenten ingedeeld door bureau Onderwijsroostering. Toch blijft het van belang dat de student zijn/haar webdossier controleert op volledigheid van de nog te volgen onderwijsblokken.

Bachelorstudenten 2e en 3e jaar

Studenten die bepaalde blokken van het 2de bachelorjaar niet hebben afgesloten, maar wel zijn doorgestroomd naar integrale zorg 2, mogen tijdens hun 3e jaar deze 2e jaars blokken volgen. Indien zij dit willen, dan kunnen ze hiertoe een e-mail sturen naar postbus: onderwijsroostering-thk@radboudumc.nl .

Als studenten enkel het tentamen van een blok willen afleggen, dan is het aan de student om zich via OSIRIS in te schrijven voor het tentamen.

Tweede jaars studenten kunnen zich via bureau Onderwijsroostering laten inschrijven voor een beperkt aantal 3e jaars blokken. Zie hiervoor de ingangseisen in de OER bachelor tandheelkunde. Indien zij dit willen, dan kunnen ze hiertoe een verzoek indienen per e-mail ( onderwijsroostering-thk@radboudumc.nl ).

Afwijkende instroommomenten

In de jaartabel staat dat er diverse afwijkende instroommomenten zijn:

  • 1 februari *voor instroom van 2e naar 3e jaar bachelor
  • 1 december * voor instroom in 4e, 5e en 6e jaar master
  • 1 februari * voor instroom in 4e, 5e en 6e jaar master
  • 1 mei * voor instroom in 4e, 5e en 6e jaar master

*Exacte data van doorstroom staan in de betreffende jaartabellen die op de website van het Radboudumc zijn gepubliceerd. https://www.radboudumc.nl/onderwijs/doelgroepen/studenten/algemene-informatie-voor/academische-studenten/roosters-en-jaarplanningen

Indien studenten in december, februari of mei naar een volgend studiejaar doorstromen worden zij door bureau Onderwijsroostering zo goed mogelijk ingedeeld in de resterende blokken van het lopende collegejaar. Het is van extra belang dat een student controleert voor welke blokken hij/zij is ingeschreven. Indien er blokken ontbreken kunnen zij inschrijving hiervoor aanvragen door een e-mail te sturen naar de postbus: onderwijsroostering-thk@radboudumc.nl .  Dit geldt ook voor studenten die voor de praktijkblokken nog niet zijn doorgestroomd maar wel theorieblokken uit het volgend studiejaar willen volgen en voor inschrijving in nog niet afgesloten blokken uit een vorig studiejaar. Bureau Onderwijsroostering controleert altijd of een student geautoriseerd is om een blok te volgen.

Indien een student per abuis wordt ingeschreven voor een blok, meldt de student dit per ommegaande per e-mail (onderwijsroostering-thk@radboudumc.nl)

Aangepast opleidingsprogramma

Ingeval van ziekte, zwangerschap etc (zie voor definiëring van bijzondere omstandigheden artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW) kan er in overleg met studieadviseur, na raadpleging van de studentendecaan en de opleidingsdirecteur, een aangepast opleidingsprogramma worden opgesteld. Dit aangepaste programma wordt door de studieadviseur gecommuniceerd met bureau Onderwijsroostering die vervolgens zorg draagt voor een correcte verwerking. Aangepaste opleidingsprogramma’s worden frequent geëvalueerd door student en studieadviseur.

Nijmegen, 23 november 2017

Paula Wijkamp en Caroline Visser