Zoek in de site...

Wat te doen bij problemen in het onderwijs?

Wat te doen bij problemen in het onderwijs?
Soms kun je niet voorkomen dat er problemen ontstaan. Deze problemen kunnen heel divers van aard zijn, van een e-mailaccount dat niet werkt tot het niet eens zijn met een tentamencijfer of studievoortgangproblematiek. Als er zich ondanks alle inspanningen van iedereen toch problemen voordoen is het belangrijk dat je weet waar je met je problemen terecht kunt.

T-StIP als serviceverlenend loket voor studenten
Bij T-StIP kun je terecht voor allerhande praktische problemen, zoals problemen met Blackboard of je postbus, maar ook voor inschrijven van examens, met problemen die roosters en roosterwijzigingen betreffen, problemen met stage-indelingen, inschrijving en inzage van tentamens etc. Mochten de medewerkers van T-StIP je niet verder kunnen helpen, dan zullen ze je verwijzen naar degene bij wie je wel met je problemen terecht kunt.

De studieadviseur
Als je niet meer verder kunt met je vragen en individuele problematiek ervaart wat betreft studievoortgang of -faciliteiten is de studieadviseur de aangewezen persoon om voor de student als vraagbaak te fungeren. Ook als je niet weet hoe je om moet gaan met problemen in de onderwijsorganisatie kan de studieadviseur je helpen bij het vinden van de goede weg door je op de juiste manier te verwijzen en je te helpen om problemen op te lossen.

Onderwijsgerelateerde problemen
Problemen betreffende inhoud en uitvoering van onderwijs horen in eerste instantie thuis bij de betreffende docent en eventueel blokcoördinator (in deze volgorde). Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan, afhankelijk van de aard van het probleem, gezocht worden naar een oplossing in overleg met de leidinggevende van de blokcoördinator of met de opleidingsdirecteur. Als je niet goed weet bij wie je het beste te rade kunt gaan, dan kun je overleggen met de studieadviseur. Ook de jaarvertegenwoordiging kan een rol spelen in het oppakken van problemen met betrekking tot het onderwijs.

Studievertraging
Studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen en als gevolg daarvan in de problemen komen met hun studiefinanciering, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Voorwaarde voor ondersteuning is dat de student, via de studieadviseur, de omstandigheid binnen 3 maanden meldt bij de Dienst Studentenzaken van de RU. Het is daarom verstandig om een afspraak te maken met de studieadviseur zodra persoonlijke omstandigheden het studeren belemmeren.

Examencommissie
Problemen rondom tentamens en examens horen thuis bij de examencommissie. In de meeste situaties is het wenselijk dat er eerst overleg plaatsvindt met de betreffende blokcoördinator. Ook kan er overleg plaatsvinden met de studieadviseur. De examencommissie kan in haar besluitvorming de studieadviseur raadplegen.

Brieven aan de examencommissie kunnen via e-mail ingediend worden: examencommissie.thk@radboudumc.nl of schriftelijk bij:
Radboudumc Examencommissie Tandheelkunde
t.a.v. Mw.mr. E. Jilsink secretaris
Huispost 309 Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

De student ontvangt binnen 6 weken schriftelijk antwoord van de examencommissie. Kan de student zich hierin niet vinden dan is mogelijk om een beroep in te stellen bij het College van Beroep van de Examens. Dit kan door binnen 6 weken na de uitslag van een tentamen/besluit van de examencommissie een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij:

College van Beroep voor de Examens
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen
of digitaal via het klachtenloket.

Onderwijscommissie TFV
In de onderwijscommissie van de TFV kunnen niet-persoonsgebonden problemen besproken worden. Studenten uit alle belangrijke, aan het onderwijs gerelateerde commissies binnen de opleiding Tandheelkunde hebben zitting in de TFV-onderwijscommissie.

Als een probleem toch niet opgelost lijkt te kunnen worden
Als een probleem niet oplosbaar lijkt te zijn en er een conflictsituatie dreigt te ontstaan, ondanks bemiddelingspogingen en de inspanning van alle betrokkenen, kan de student overwegen een klacht in te dienen. Het hangt van de aard van het probleem/de klacht af, hoe en waar de klacht ingediend kan worden. De studieadviseur is op de hoogte van de bestaande klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures.