Zoek in de site...

Studieadviseur

Voor persoonlijke begeleiding en advisering met betrekking tot de studie Tandheelkunde kun je terecht bij de studieadviseur.
De studieadviseur bij de opleiding Tandheelkunde is mw. drs. Ellen Borgesius.

Studie- en informatiecentrum Tandheelkunde Philips van der Leijdenlaan 25 ruimte 0.083a. Afspraken voor een gesprek kunnen gemaakt worden tijdens het inloopspreekuur, telefonisch of per mail.

E-mail: studieadviseurtandheelkunde@radboudumc.nl
Tel: 024 - (36) 10944

De studieadviseur is de spil van de studentenbegeleiding. Zij is de eerste aanspreekpersoon voor studenten die informatie en advies willen over de inhoud, opzet en planning van de opleiding. Daarnaast is zij degene die de feitelijke studievoortgangsbewaking uitvoert en is zij aanspreekpunt voor studenten wanneer zij problemen bij de studie ondervinden. Door haar rol als centraal aanspreekpunt is de studieadviseur bij uitstek in de gelegenheid signalen te geven aan het onderwijsmanagement over opzet en organisatie van het onderwijs en eventueel veel voorkomende knelpunten en problemen daarbij.

Voor eerstejaarsstudenten heeft de studieadviseur een belangrijke rol bij de totstandkoming van het voorlopige en definitieve eerstejaarsstudieadvies en de communicatie daarover met de student en de commissie Bindend Studie Advies (BSA); alsmede het geven van begeleidingsadviezen bij een twijfel- of negatief studieadvies.
Voor recidiverende eerstejaars- en ouderejaarsstudenten is een systematische monitoring van de studievoortgang en het oproepen van studenten met (aanzienlijke) vertraging een belangrijke taak van de studieadviseur.

De studieadviseur kan een bemiddelende rol spelen bij eventuele conflicten met docenten. Ook kan de studieadviseur in overleg met betrokkenen een uitzondering op de in de OER vastgestelde regels bepleiten bij de Examencommissie wanneer bijzondere omstandigheden van de studenten daartoe aanleiding geven.

Wanneer problemen van studenten meer student- dan opleidingsgebonden zijn en deze een uitgebreidere begeleiding vergen, kan de student worden doorverwezen naar begeleiding door de (centrale) Dienst Studentenzaken van de Radboud Universiteit. Denk bijvoorbeeld aan:
• studentendecanen
• studentpsychologen
• studietrainers
• studie- en loopbaanadviseur
• studentenpastores
Soms wordt verwezen naar externe begeleiders (psychologen, GGZ, verslavingszorg etc).

Gesprekken met de studieadviseur zijn strikt vertrouwelijk.