Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

Toekomstperspectief
Onderzoek
Opleidingsdoelstellingen
Eindkwalificaties van de bacheloropleiding ACW
Bijzondere studiekosten
De masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen

Alles heet tegenwoordig cultuur: jeugdcultuur, popcultuur, bedrijfscultuur, massacultuur, enzovoorts. Maar wat is cultuur? Is dat iets persoonlijks, iets collectiefs, of zelfs nationaals? En om een al even ingewikkelde vraag te stellen: wat is kunst? Wat is het verschil tussen hoge en lage kunst? Behoren Barbie, Batman, Bauer en Bach tot hetzelfde domein? Het zoeken naar een antwoord op deze vragen leidt ons al snel naar begrippen als authenticiteit en identiteit. Heeft een gerestaureerde Rembrandt zijn echtheid verloren, is de Frauenkirche in Dresden nog een barokkerk? Behoudt de Mona Lisa haar aura als reproductie op een poster, ansichtkaart, T-shirt? Is Hamlet geproduceerd door Joop van den Ende nog wel een 'echte' Shakespeare? Zegt het iets over jou als je Kluun leest, of juist Proust?

Dit soort vragen ligt aan de basis van Algemene Cultuurwetenschappen. Wij houden ons bezig met de vraag wat cultuur is, hoe cultuur zich ontwikkelt, en hoe cultuur beoefend en overgedragen wordt. Ook vragen we ons af hoe de ontwikkelingen in de verschillende kunsten met elkaar samenhangen en op welke manier en waarom kunstwerken naar elkaar verwijzen. Die vragen laten zich niet zo makkelijk beantwoorden, want cultuur is een complex geheel van uitingen in taal, in kunst, in de media en op straat. Bovendien verandert die cultuur voortdurend. Bijvoorbeeld door de komst van digitale media, die de traditionele kunsten onder druk zetten met nieuwe technologische mogelijkheden. Of door de inbreng van allochtone kunstenaars, die door hun multiculturele perspectief de Nederlandse samenleving veranderen. Om inzicht te krijgen in de complexiteit van cultuur, moet een wetenschapper over de grenzen van gespecialiseerde vakgebieden heen kijken. En dat is wat Algemene Cultuurwetenschappen doet.

Wij leven in een complexe wereld. Gebeurtenissen in cultuur, economie, politiek en godsdienst van over de hele wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, van de kleren die je draagt tot de muziek waar je naar luistert, het boek dat je leest en de beurs die je als student krijgt. Door globalisering is identiteit tot een veelbesproken onderwerp in de media uitgegroeid. Cultuur is de manier waarop mensen omgaan met de omringende omgeving, met de natuur, met zichzelf en met anderen. Het is de vorm waarin zij hun identiteit uiten. Er bestaat grote behoefte aan wetenschappers die het belang van kunst en cultuur voor de maatschappij inzien. De cultuurwetenschapper is bedreven in het analyseren van kunstwerken en kan de achterliggende patronen en processen herkennen en benoemen. De afgestudeerde acw'er positioneert zich in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat en kan er een actieve bijdrage aan leveren.

In de laatste decennia is er sprake van een groter besef van de noodzaak om kunst en cultuur in hun maatschappelijke context te plaatsen. Kunst en cultuur bevinden zich immers niet in een ivoren toren, maar hebben een maatschappelijke meerwaarde. De cultuurwetenschapper doet uitspraken over de plaats die kunst in de maatschappij heeft, had en zou moeten hebben. Het onderzoek begint (en eindigt) met de formele analyse van het metrum in een gedicht, van de maat van een pianosonate, of van het montageritme in een avant-garde film. Op basis van die formele analyse én met behulp van wetenschappelijke theorieën en bestudering van de geschiedenis kun je laten zien hoe ideologie in kunst gestalte krijgt, of hoe 'gender' (mannelijkheid en vrouwelijkheid) wordt voorgesteld. Ook ben je in staat om kunstuitingen te interpreteren, verbanden tussen kunstdisciplines aan te wijzen en intertekstuele verwijzingen te herkennen en te duiden. Een cultuurwetenschapper gebruikt theorieën en methoden uit de sociale wetenschappen, de filosofie, en de kunstgeschiedenis. De cultuurwetenschap kenmerkt zich door een interdisciplinaire, vergelijkende en thematische benadering. Je bestudeert kunstvoorwerpen op een wetenschappelijk niveau en ontwikkelt zo de intellectuele houding die van een academicus verwacht mag worden.

Toekomstperspectief

De interdisciplinaire benadering van kunstvormen en kunstwerken geeft de studenten een breed overzicht van de kunsten. De studie vormt een goede basis voor een beroep in de diverse instellingen die kunst bewaren, tentoonstellen en opvoeren. Afgestudeerde cultuurwetenschappers komen goed terecht in de kunst- en cultuursector: als recensent, redacteur, beleidsambtenaar, educatief medewerker, voorlichter, of als programmeur bij schouwburgen, bioscopen, muziekcentra, musea, of de vele kunstzinnige festivals die Nederland rijk is. Daarnaast kunnen afgestudeerden Algemene Cultuurwetenschappen gaan werken in museum-, erfgoed- en mediaeducatie, kunstjournalistiek en kunstbeleid. Zij kunnen ook de wereld van het onderwijs ingaan. De opleiding Algemene Cultuurwetenschappen sluit nauw aan bij de middelbare schoolvakken CKV en Kunst Algemeen. Na afronding van de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen kunnen studenten zich kwalificeren als docent CKV en Kunst Algemeen in de educatieve masteropleiding. Meer inlichtingen over dit traject zijn te verkrijgen bij de Radboud Docenten Academie, http://www.ru.nl/docentenacademie/. Uiteraard kunnen afgestudeerde cultuurwetenschappers ook kiezen voor het wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

Bij een academische opleiding is het onderwijs nauw verweven met het onderzoek dat door de medewerkers wordt gedaan. Hoe verder studenten in hun studie komen, hoe nauwer het onderwijs bij dit onderzoek betrokken wordt. Zo reflecteert het studieprogramma de actuele stand van zaken in de wetenschap en verwerven de studenten uit de eerste hand de analytische kennis en vaardigheden uit de academische wereld.

Opleidingsdoelstellingen

De bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen leidt studenten op tot cultuurwetenschappers met een breed overzicht van de verschillende kunststromingen, waardoor zij deze in hun historische en sociale context kunnen plaatsen. Je beschikt over de benodigde vaardigheden om werken uit de verschillende kunsten - muziek, literatuur, beeldende kunst, podiumkunsten, film, televisie en nieuwe media - te analyseren en te interpreteren en ze in hun onderlinge samenhang te vergelijken. Op basis van deze kennis en vaardigheden kun je systematisch reflecteren op de maatschappelijke plaats en functie van kunst en cultuur in heden en verleden en ben je in staat om de historische en sociale achtergronden van kunst- en cultuuruitingen op redelijk niveau te doorzien en te benoemen. De bachelor bereidt voor op de master Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding ACW

Na afloop van de bacheloropleiding kan de afgestudeerde:

1. op grond van voldoende repertoirekennis van de verschillende kunsten (bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, literatuur, theater, film, televisie en/of digitale media) vanuit een vergelijkend perspectief reflecteren over kunst en cultuur; 
2. maatschappelijke kwesties zoals gender, etniciteit en machtsverhoudingen, die in kunst en cultuur tot uiting komen herkennen en benoemen; 
3. in redelijke mate van zelfstandigheid vraagstukken uit de kunst en cultuur analyseren, en onder begeleiding een relevant, specifiek vraagstuk uit de kunst en cultuur onderzoeken met behulp van passende onderzoeksmethoden. De afgestudeerde kan een probleem afbakenen, deelvragen formuleren, deze theoretisch en/of empirisch onderzoeken met behulp van relevante bronnen; 
4. de eigen werkzaamheden organiseren, zowel individueel als in teamverband. Hij/ zij kan de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren. De afgestudeerde kan lacunes in de eigen deskundigheid signaleren. Hij/ zij maakt weloverwogen keuzes voor de vervolgstudie met het oog op een toekomstige loopbaan; 
5. exemplarisch benoemen hoe de ontwikkeling van kunst en cultuur samenhangt met ontwikkelingen binnen verwante (geesteswetenschappelijke) disciplines; 
6. verworven kennis, onderzoeksresultaten en overige bevindingen op verantwoord niveau schriftelijk en mondeling overbrengen aan vakgenoten, andere hoger opgeleiden en ook aan een lekenpubliek.

Bijzondere studiekosten

Tijdens je studie bezoek je veel musea, theaters, concertzalen en bioscopen; hiervoor worden vaak kortingsregelingen getroffen. Zeker tijdens het tweede jaar, waarin de cursus Kunstkritiek wordt aangeboden, moet je rekenen op extra onkosten van zo'n 150 euro. Ook in het derde en vierde jaar kan het voorkomen dat je extra kosten moet maken voor je studie.

De masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen

De meeste studenten volgen hun bacheloropleiding met het doel daarna een mastergraad (M.A., master of arts, het vroegere doctorandus) te behalen. Wie aan een universiteit een bachelordiploma heeft behaald, heeft altijd toegang tot minstens één masterprogramma aan diezelfde universiteit. Door in de minorruimte de nadruk te leggen op een andere discipline kan ook toelating tot andere masters (eventueel ook aan andere universiteiten) worden verkregen. Dat vergt wel de nodige planning.

De masteropleiding die aan de Radboud Universiteit aansluit op de bachelor ACW is de master Kunst- en cultuurwetenschappen. Deze opleiding bestaat uit drie programma's:

  • Creative Industries (Engelstalig)
  • Kunstbeleid en Kunstbedrijf
  • Kunstgeschiedenis
  • Tourism and Culture (Engelstalig)

Met een bachelor ACW op zak heb je rechtstreeks toegang tot alle programma's van deze master en ook tot de programma's Literair bedrijf en Europese letterkunde in de masteropleiding Letterkunde. Van alle masteropleidingen bestaan afzonderlijke studiegidsen, waarin je meer leest over de inhoud en de toelatingseisen.

Het programma Creative Industries

The creative sector has grown into a proper industry that takes its main ideas from art and culture: companies borrow ideas from artists and designers, the tourist industry uses literary concepts in their marketing, and art and museums play a large role in city branding. The fashion industry has proven that creativity and commerce fit together effortlessly. This development needs to be evaluated critically from a historical and theoretical perspective. The Master Creative Industries provides you with the tools to do just that, within the context of Cultural Studies.

Het programma Kunstbeleid en Kunstbedrijf

In deze masterspecialisatie staat de (problematiek van de) financiering van kunst centraal, in heden en verleden. Je bestudeert de rol die kunst en cultuur innemen in de samenleving, vanuit verschillende perspectieven: vanuit de overheid, de mecenas, cultuursponsor en kunsthandel. Je verdiept je in wetenschappelijke theorieën over de manier waarop de overheid en de particuliere sector zich tot de kunsten verhouden en denkt kritisch na over ontwikkelingen in de praktijk. Daarnaast kun je je verdiepen in kunsteducatie, en daarmee in de vraag hoe kunst en cultuur een publiek kan bereiken. Door de combinatie van wetenschappelijke theorieën en onderzoek in de praktijk is Kunstbeleid en Kunstbedrijf een studie voor denkers en voor doeners.

Het programma Kunstgeschiedenis

In de master Kunstgeschiedenis gaat de student dieper in op beeldende kunst en architectuur in historisch perspectief. De geschiedenis van de kunstgeschiedenis komt aan de orde, evenals de verschillende methodische benaderingen die binnen dit vakgebied relevant zijn. Aan de hand van de onderzoekspraktijk maar ook door uiteenlopende professionele toepassingen van de kunsthistorische discipline, ontwikkelt de student zich op het gebied van de eigen gekozen specialisatie, tot een volwaardig academicus die het vakgebied overziet, zelfstandig onderzoek kan doen en beoordelen, en die wetenschappelijke informatie kan overdragen aan anderen.

Het programma Tourism and Culture

Tourism has developed into one of the prime industries in the global economy. According to the World Travel & Tourist Council, the tourism sector supports 1 in 10 jobs on the planet. Travel agencies, governments, heritage centers and publishers are increasingly looking for academically trained professionals who can creatively and critically reflect on tourism as a cultural phenomenon, and who are capable of nourishing the cultural interests of tourists with enticing ideas and well-informed stories. By combining historical, literary, art-historical and other disciplinary approaches, and by integrating academic research with practical challenges, this brand new Master’s specialisation will train you to become an academic expert in cultural tourism.