Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Keuzemomenten
Honours Programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in major en minor. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding, minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die je kunt gebruiken om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die faculteitsbreed worden aangeboden om een gemeenschappelijke basis in de letterenstudies tot stand te brengen. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen tegen.

Het programma ziet er voor studenten die in 2017 met de studie beginnen als volgt uit: een propedeuse met vakken uit het majordeel (B1) met afsluitend propedeusediploma, gevolgd door twee jaar studie (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en daarnaast 3 minoren worden gevolgd. Aan het einde van het tweede bachelorjaar ga je een periode naar het buitenland. Dit buitenlandverblijf maakt voor studenten die in of na september 2014 met de bachelor zijn gestart onderdeel uit van de major (zie onderstaande tabel).  De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma. Ongeacht de minorenkeuze kun je altijd doorstromen naar de masteropleiding die aansluit op je bacheloropleiding: binnen de master Letterkunde de masterprogramma's Duitstalige letterkunde, Literair bedrijf of Europese letterkunde of binnen de master Linguistics de masterprogramma's German Linguistics of General Linguistics. Door een gerichte samenstelling van je minoren kun je soms ook toegang krijgen tot de master van een andere (letteren)opleiding. De masteropleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. De bachelor geeft tevens toegang tot verschillende onderzoeksmasters (tweejarig). Voor toegang tot dergelijke masters geldt een selectieprocedure; dit geldt ook voor de tweejarige joint degree master Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies.

Studiejaar Majoronderdelen in studiepunten Minoronderdelen in studiepunten Studiepunten totaal
Bachelor 1 55 5 (core curriculum 1) 60
Bachelor 2 55 (incl. 15 ec of 20 EC buitenland-verblijf) 5 (core curriculum 2) Eventueel kan een vervangend vak in het buitenland gevolgd worden 60
Bachelor 3 25 35 (30 ec minorvakken en 5 ec core curriculum 3) 60
Master

60 (NDS/research: 120)

n.v.t. 60 (NDS/research: 120)

!! LET OP: voor studenten die vóór 1 september 2014 met de opleiding gestart zijn, geldt een andere verdeling tussen major en minor!!

Keuzemomenten

Voor de studenten zijn er gedurende de vierjarige studie een aantal beslismomenten te onderscheiden. Het eerste grote beslismoment ligt in het tweede bachelorjaar namelijk waar vindt het buitenlandverblijf plaats? 
Voor studenten die in of na september 2014 met de bacheloropleiding zijn gestart, maakt het buitenlandverblijf in B2 onderdeel uit van de major.

Aan het einde van het tweede jaar is er een tweede beslismoment, want dan kiezen de studenten in totaal een of twee minoren. Het betreft de educatieve minor van 30 EC of twee andere minoren van ieder 15 EC.

Het derde grote beslismoment ligt aan het einde van het derde bachelorjaar. Studenten beslissen dan voor welke master ze kiezen. Voor toelating tot een master anders dan die van de studierichting waarin studenten hun bachelordiploma behaald hebben, in dit geval Letterkunde en Linguistics, kunnen bepaalde toelatingseisen gesteld worden. Voor studenten met een bachelordiploma Duitse taal en cultuur die in de tweejarige joint degree master Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies willen instromen, zal dat betekenen dat zij naar een plaats in de master zullen moeten solliciteren. Hetzelfde geldt voor studenten die in een researchmaster willen instromen. Wanneer een student voor een andere master dan die van de eigen studierichting wil opteren, zal reeds in de bachelorfase voor de juiste kwalificaties gezorgd dienen te worden.

De volgende minoren worden door de opleiding aangeboden:

  • Nederland-Duitsland (Deze minor is bijzonder aan te raden voor studenten die belangstelling hebben voor de tweejarige masteropleiding Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies)
  • Duitse Taal en Cultuur (deze minor is een aanschuifminor en kan om die reden niet door studenten DTC gevolgd worden)

Meer informatie is in de facultaire minorgids te vinden.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy