Zoek in de site...

Programma B2

Tweede jaar (B2) Code 1 2 3 4 EC
Historiografie LET-GESB2103 X 5
Gendergeschiedenis LET-GESB2105 X 5
Europa historisch beschouwd 1 LET-GESB2106 X 5
Europa historisch beschouwd 2 LET-GESB2107 X 5
Onderzoekslaboratorium LET-GESB2101 X 5
Religiegeschiedenis LET-GESB2104 X 5
Geschiedfilosofie B2 LET-GESB2102 X X 5
Keuzepakket
(Oude Geschiedenis / Middeleeuwse Geschiedenis; Politieke Geschiedenis; Cultuurgeschiedenis; Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis)
X X 15
Themacollege keuze X X 10
Totaal 60

Plaats van het tweede bachelorjaar (B2)
Collegeschema
Studiebelasting
Samenhang tussen de cursussen
Schema semester 1
Schema semester 2
Keuzepakket en themacolleges

De plaats van het tweede bachelorjaar (B2) in de Bacheloropleiding Geschiedenis

In B2 ligt het accent in het onderwijs nadrukkelijk op het verder ontwikkelen van onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Het onderwijs kent in tegenstelling tot het eerste jaar geen chronologische, maar een thematische insteek, waarbij je werkt aan probleemstellende opdrachten en geschiedfilosofische en historiografische reflectie.

Collegeschema

In het eerste jaar van de opleiding heb je een begin gemaakt met het verwerven van de eindkwalificaties van de Bacheloropleiding Geschiedenis. In het tweede jaar bouwen we hierop voort. Je volgt de cursussen die in bovenstaand schema zijn weergegeven.

Studiebelasting

Voor een cursus van 5 ECTS staan 140 uur. Hieronder vallen de college-uren, de tentamenvoorbereiding en het tentamen zelf, de voorbereiding van colleges (lezen van literatuur en maken van opdrachten) en het schrijven van papers. Per cursus komt dat neer op zo’n 13 uur per week. In B2 schrijf je meerdere kleine en grotere papers. Houd er rekening mee dat je voor het schrijven van een klein paper van 1.000 woorden gerust minstens tien uur nodig hebt! Bij het lezen en verwerken van literatuur gaan we uit van gemiddeld 7 tot 10 pagina’s per uur.

Samenhang tussen de cursussen

De cursussen Europa beschouwd 1 en 2 en Historiografie hebben een sterke samenhang. In de cursus Historiografie verwerf je kennis en vaardigheden die je helpen om historische studies te plaatsen tegen de achtergrond van de geschiedenis van de geschiedwetenschap. In de cursus Europa historisch beschouwd leer je om studies rond een bepaald historisch vraagstuk historiografisch te analyseren, d.w.z. verschillen en overeenkomsten in gehanteerde concepten en inhoudelijke posities tussen de studies te analyseren en aan de context waarin de studie geschreven is te relateren. Dit is een opstap naar het schrijven van een SQ. Ook de cursussen Gender- en Religiegeschiedenis vertonen een grote onderlinge samenhang: in beide gevallen bekwaam je je in het gebruik van concepten bij het analyseren van bronnen en literatuur en leer je hoe je op een systematische, methodisch verantwoorde wijze bronnen kunt analyseren. Bij Religiegeschiedenis wordt het accent nog wat sterker gelegd op gevorderde bronanalyse. Je bouwt hier natuurlijk voort op de ervaringen die je al bij de tijdvakken in B1 hebt opgedaan met het werken met bronnen. In Onderzoekslab komen de bovengenoemde vaardigheden samen, én duik je voor het eerst tijdens je opleiding zelf het archief in om in kleine groepjes bronnen te zoeken en te analyseren. In deze cursus doorloop je dan ook de gehele onderzoekscyclus (zie de afbeelding). Hierbij gebruik je ook de schrijfvaardigheden die je bij eerdere cursussen, met name het Propedeusewerkstuk, hebt opgedaan.

afbeelding GS

In het tweede semester bouw je in het Themacollege voort op de vaardigheden die je in het eerste semester hebt verworven. Je kunt een keuze maken uit onderzoeksthema’s op het terrein van oude en middeleeuwse geschiedenis, cultuurgeschiedenis, politieke geschiedenis en economisch, sociale en demografische geschiedenis. Vaak vloeien deze thema’s voort uit het eigen onderzoek van de docenten. De volgende aspecten van het doen van historisch onderzoek staan in de Themacolleges in ieder geval centraal: je brengt het wetenschappelijk debat over het vraagstuk dat je individueel gaat onderzoeken in kaart (in de vorm van een status quaestionis), je formuleert zelf een vraagstelling, selecteert en analyseert literatuur en bronnen en doet mondeling en schriftelijk verslag van je bevindingen; je bent kortom in staat een onderzoeksplan te formuleren en uit te voeren. In Onderzoekslab heb je hiermee al geoefend in subgroepjes en met een sterke sturende rol van de docent; in het Themacollege wordt het werken in subgroepjes gecombineerd met het schrijven van een individueel eindproduct onder begeleiding van de docent. In de cursus Geschiedfilosofie verdiep je je, in aansluiting op het propedeusevak Geschiedfilosofie, verder in de grondslagen van het vakgebied. Het keuzepakket geeft je ten slotte de gelegenheid je kennis en inzichten op een bepaald terrein van de geschiedenis te verdiepen.

Een aspect van de Bacheloropleiding dat in het tweede jaar meer aandacht krijgt is het geven en verwerken van peer feedback: opbouwend, kritisch commentaar op je eigen werk en dat van je mede-studenten. In de cursus Historiografie oefen je hiermee, maar het komt ook in andere B2-cursussen terug. Daarnaast bekwaam je je in B2 in het houden van een mondelinge presentatie. In de cursus Onderzoekslab krijg je instructie over het houden van een presentatie en geef je een groepspresentatie.

Schema semester 1

Op deze eindkwalificaties ligt de nadruk Toetsen (weken) Bijzondere aandacht voor:
Europa historisch beschouwd 1

1. kennis van diverse historische visies op Europa                      
2. in kaart brengen van historiografische debatten
4. concepten identificeren en toelichten
5. zelfstandig historiografisch paper schrijven

-Take-home tentamen (8-9)
-Schriftelijk tentamen (8/9)
-Zoeken en selecteren van literatuur. -Review artikelen lezen. -Schrijfvaardig-heid (papers in week 3, 5, en 7)
Gendergeschiedenis 1. kennis/inzicht in gendergeschiedenis
4. toepassen van gender als analytisch concept
5. feedback geven en ontvangen
-Bronnen-opdracht (8/9) -Schriftelijk tentamen (8/9) -Samenvatten -Review artikelen lezen
Historiografie 2. kennis/inzicht in ontwikkelingen in geschiedwetenschap en historiografie -Schriftelijk tentamen (8/9) -Peer feedback
Europa historisch beschouwd 2 Zie hierboven Zie EHB1 Zie EHB1
Religiegeschiedenis 1. kennis/inzicht in de cultuurhistorische benadering van religie
2. relatie
4. toepassen van concepten in historisch onderzoek; bronnenanalyse
-Take home tentamen (8/9) -Schriftelijk tentamen (8/9) Onderzoeks-methoden: oral history, visual history
Onderzoekslab 4. onderzoekscyclus doorlopen
5. mondeling en schriftelijk rapporteren
6. werkzaamheden organiseren (in groepsverband) en evalueren

-Reflectie-verslag (8/9) -Groepspaper (8/9) -Groeps-presentatie
(8/9)

-Zoeken en selecteren van bronnen en literatuur.
-Houden van een presentatie

Schema semester 2

Themacollege 4. onderzoekscyclus doorlopen
5. mondeling en schriftelijk rapporteren
6. werkzaamheden organiseren (in groepsverband) en evalueren
-Presentatie
-Paper(s)
-Gevorderde onderzoeks- en schrijfvaardig-heden
-Presenteren
Keuzepakket Elk pakket eigen accenten, maar overal:
1. kennis/inzicht in bepaalde onderwerpen
2. kennis/inzicht in historiografische ontwikkelingen
4. bronnenanalyse
5. schriftelijke en mondelinge presentaties
-Schriftelijk tentamen
-Portfolio/
papers
Geschiedfilosofie 7. relatie eigen vakgebied tot verwante disciplines -Schriftelijk tentamen -Reflectie op het eigen vakgebied

Keuzepakket en themacolleges

De vier leerstoelgroepen van Geschiedenis bieden in het tweede semester elk een samenhangend keuzepakket van drie vakken aan (samen 15 ec). Het volgen van één deze keuzepakketten is verplicht: het keuzepakket behoort tot de majorvakken van de bacheloropleiding Geschiedenis. Daarnaast kunnen studenten Geschiedenis ervoor kiezen om – in het derde bachelorjaar – een van de andere keuzepakketten als minor te volgen.

Keuzepakket Oude Geschiedenis/Middeleeuwse Geschiedenis
LET-GESB931 Romeinse keizertijd
LET-GESB932 The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages
LET-GESB933 De vroege westerse middeleeuwen

Keuzepakket Politieke Geschiedenis
Politieke Geschiedenis bestaat uit twee hoorcollegecursussen. Daarnaast volgt de student een van de vier thematische werkcolleges.

Hoorcollegereeksen: 
LET-GESB920 Nederland, Europa en de Wereld
LET-GESB921 Geschiedenis van het politiek en ideologisch denken

Werkcolleges (keuze uit een van de volgende cursussen):
LET-GESB922 Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis
LET-GESB924 History of International Relations and Organizations

Keuzepakket Cultuurgeschiedenis
LET-GESB950 Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen 
LET-GESB951 Politieke cultuur: de verbeelding van de macht en de macht van beelden 
LET-GESB952 Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden

NB: Als onderdeel van het keuzepakket Cultuurgeschiedenis kan ook het volgende (minor)vak gevolgd worden:
LET-GESMI173 Sport History and Philosophy

Keuzepakket Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis
LET-GESB961 Who built America? (1) Change and struggle in the social history of the United States (1492 -1877) 
LET-GESB962 Who built America? (2) Change and struggle in the social history of the United States (1877 - heden) 
LET-GESB963 American identities. Social differences and struggle in postwar America, 1945 - present

NB: Studenten met belangstelling voor vroegmoderne geschiedenis kunnen extra-curriculair of als onderdeel van de minor het volgende vak volgen:
LET-GESB990 Bronnen van de Nieuwe Tijd

Keuze Themacolleges:
LET-GESB2203 Themacollege Join the Club? Sociaal-culturele in- en uitsluiting op het snijvlak van sport, politiek en samenleving
LET-GESB2207 Themacollege Van Victoriaanse preutsheid tot Temptation Island. Liefde en seksualiteit in de 19de, 20ste en 21ste eeuw
LET-GESB2208 Themacollege Tussen luilekkerland en het aardse Jerusalem: middeleeuwse utopische dromen
LET-GESB2209 Themacollege Sense & the city. Stedelijke ruimte en beleving (19e en vroege 20e eeuw)
LET-GESB2210 Thematic Seminar Romans on the Bay of Naples