Zoek in de site...

Programma B1

De propedeuse heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt zij een indruk van de verschillende aspecten van de studie Kunstgeschiedenis. Op grond hiervan kun je vaststellen of je studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft de propedeuse een selecterend doel. Als je het propedeuse-examen op tijd haalt, bestaat er een redelijke verwachting dat je de rest van de bacheloropleiding met succes kunt doorlopen. Aan het einde van de propedeuse wordt, op basis van behaalde resultaten, een Bindend studieadvies (BSA) afgegeven.

Aan het eind van de propedeuse ben je in staat om objecten van beeldende kunst binnen een artistieke traditie te plaatsen. Dit blijkt uit de kennis van een vast aantal key monuments, uit de vaardigheid in het stilistisch en iconografisch beschrijven en interpreteren van kunstvoorwerpen, en uit de kennis van de meest gebruikte materialen, technieken en constructiewijzen binnen de verschillende takken van beeldende kunst. Verder ben je in staat om in de kunstgeschiedenis gehanteerde systemen om kunstwerken te rubriceren toe te passen met gebruikmaking van vakspecifieke termen en begrippen, en op basis van (internationale) literatuur. Bovendien ben je vertrouwd met de voornaamste afbakeningen in periodes en stromingen binnen de kunstgeschiedenis van de oudheid tot en met de moderne periode. Tevens beschik je over traditionele en ICT-basisvaardigheden om inhoudelijke gegevens op te sporen en de verworven vakinhoud over te dragen. Dit blijkt uit de vaardigheid een schriftelijk werkstuk samen te stellen dat consistent en logisch is opgebouwd en onderverdeeld, dat duidelijk en met de juiste toepassing van vaktermen is geformuleerd en dat volgens de geldende regels van annotatie is voorzien. Ten slotte beschik je over de vaardigheid om vakkennis mondeling te bespreken en te presenteren, op duidelijke en vakspecifiek verantwoorde wijze met behulp van daartoe geschikte technische middelen (ICT, powerpoint, enzovoorts).

Cursussen Code EC 1 2 3 4
Klassieke Archeologie 1 en 21 LET-GLTCB110
LET-GLTCB111
10

X

X
Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen 1 en 21 LET-KGB1100A
LET-KGB1100B
10 X X
Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne per, Zuid-Europa1 LET-KGB1225 5 X
Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne per, Noord-Europa1 LET-KGB1226 5 X
Kunstgeschiedenis van de moderne tijd: van de Franse revolutie tot 19181 LET-KGB1350A 5 X
Kunstgeschiedenis van de moderne tijd: 1918-heden1 LET-KGB1400A 5 X
Methoden en vaardigheden I-IV LET-KGB1630A
LET-KGB1630B
LET-KGB1630C
LET-KGB1630D
20

X

X X X
Totaal 60 15 15 15 15

1 Deze cursussen bestaan uit hoor- en werkcolleges.

Bij de hierna gegeven cursusbeschrijvingen dient het volgende in overweging te worden genomen. Sommige van de cursussen van B1 zijn uitvoerig beschreven in  blokboeken, soms aangevuld met andere informatie op Blackboard. Soms staan de cursussen uitsluitend toegelicht op Blackboard. Daar staat in detail aangegeven wat er van je wordt verwacht.

Voor sommige andere cursussen geldt dat er hand-outs in papieren of digitale vorm worden gemaakt die aan het begin van de cursus beschikbaar zijn, met het collegerooster en de belangrijkste spelregels en overige praktische informatie.

Voor alle cursussen geldt 100% aanwezigheidsplicht. Afwezigheid om dwingende redenen dient altijd gemeld te worden bij de docent, de studieadviseur en bij het Studenten Informatiepunt (STIP) met opgaaf van redenen.