Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Toelichting opzet studie/structuur opleiding

Een volledige academische studie in één van de natuurwetenschappen duurt 5 jaar, waarvan 3 jaar Bachelor en 2 jaar Master. De Radboud Universiteit, Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FWNI), kent één Bachelor opleiding Biologie en de twee Masteropleidingen Biology en Medical Biology. Masteropleidingen worden in het Engels aangeboden en dragen daarom Engelse namen. De Master-studiegidsen vind je hier.


De Bachelor (3 jaar)

De Bacheloropleiding biologie duurt 3 jaar en is opgebouwd uit 2 fasen: een algemene fase en een differentiatiefase, ieder van anderhalf studiejaar. In de algemene fase krijg je de algemene biologische basis; in de differentiatiefase zijn er brede keuzemogelijkheden. Je kunt gedurende de differentiatiefase onder andere kiezen voor een (interdisciplinaire) minor waarmee je je kunt verdiepen of juist verbreden. In sommige gevallen is een minor verplicht of sterk aanbevolen voor instroom in een bepaalde Master of Master specialisatie. Je hoeft echter niet per se een keuze te maken voor een minor. Je mag ook een eigen pakket samenstellen, of je kunt een door de opleiding aanbevolen Bachelor specialisatie (studieroute) kiezen, die de perfecte opmaat vormt voor één van de door de opleiding aangeboden Master specialisaties. De Bachelor wordt afgesloten met de Bachelorstage.

Na afronding van het eerste studiejaar wordt het propedeutisch "examen" afgelegd. Als alle onderdelen van de gehele Bachelor succesvol zijn afgerond, wordt het 'Bachelor of Science' (BSc) diploma behaald.

Fase 1: de algemene fase (duur 1,5 jaar)

De algemene fase dient als oriëntatiefase op de biologie in haar geheel. Daarom worden in deze fase alle biologische en relevante steunvakken onderwezen tot op het niveau dat essentieel geacht wordt voor alle studenten (medische) biologie, ongeacht hun latere specialisatie. Er wordt dus een brede basis gelegd waarop in de verdere studie voortgebouwd kan worden. Deze periode, die vanaf het begin van de studie loopt tot en met januari van het tweede jaar, is opgebouwd uit een drietal subfasen:

  • In de drie eerste kwartalen wordt de eenheid van biologische vakgebieden benadrukt door algemene biologische onderwerpen te behandelen in drie grote thema's: 'Evolutie en adaptatie', 'Cel en Energie' en 'Genetische structuur en overerving'. Het betreft voor een deel onderwerpen waarmee je al in het middelbaar onderwijs kennis hebt gemaakt, maar die verder worden uitgediept. Ieder thema omvat een aantal cursussen.
  • Het vierde kwartaal heeft tot doel te oriënteren op minoren en kennis te maken met de grote vakgebieden van de biologie: de milieu-natuurwetenschappen en de medische biologie. Gecombineerd met een aantal steunvakken krijgt de student tijdens dit laatste thema van het eerste jaar 'Organisme en Milieu' een goed beeld van de biologie en de medische biologie.
  • Kwartalen 5 en 6 zijn met name bedoeld om dwarsverbanden tussen de biologische vakgebieden te leggen. Ook wordt de student getraind in het zelfstandig uitvoeren van natuurwetenschappelijke experimenten. Dit gebeurt wederom aan de hand van twee thema's: 'Fysiologie' en 'Communicatie & Integratie'.

Na afloop van de algemene fase heb je een gedegen overzicht van het vakgebied van de biologie en ben je in staat om in de differentiatiefase weloverwogen te kiezen voor een richting of deelgebied binnen de biologie.

Fase 2: de differentiatiefase (duur 1,5 jaar)

In deze fase kun je je verder specialiseren binnen de (medische) biologie. Tegelijkertijd word je voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De differentiatiefase loopt van februari van het tweede jaar tot en met het einde van het derde jaar. Je kiest elk kwartaal twee cursussen van elk 6 ec; daarnaast worden op de woensdagen 3 ec cursussen aangeboden. Het merendeel van de cursussen wordt in het Engels verzorgd. De Bachelor wordt afgesloten met de Bachelorstage. Het actuele cursusaanbod van de differentiatiefase vind je op de pagina's Programma B2 en Programma B3.

Vakkenkeuze in de differentiatiefase kan op basis van eigen voorkeur, maar het is raadzaam rekening te houden met eventueel later gewenste (Master) specialisatie(s). Daarom kun je kiezen voor het volgen van een verdiepende of verbredende minor en/of een Bachelor specialisatie. Dit biedt je de mogelijkheid je te profileren op een bepaald vakgebied. Kies je een (interdisciplinaire) minor dan ligt het vakkenpakket voor een groot gedeelte (15 tot 30 ec) vast. Wil je na je Bachelor de Master Medical Biology gaan doen, dan is de minor Medische Biologie of de minor Geneeskunde verplicht. "Bachelor specialisaties" zijn door de opleiding aanbevolen vakkencombinaties, die de ideale aanloop vormen voor de door het instituut aangeboden specialisaties in de Master. Bachelor specialisaties zijn dus louter bedoeld als advies om optimaal voor te sorteren op één van de specialisaties in de Master fase.

Het aanbod minoren vind je hier en meer informatie over de Bachelor specialisaties vind je hier.

Nadat alle onderdelen van de algemene fase en tenminste 90 ec van de differentiatiefase afgerond zijn (inclusief de verplichte onderdelen), kun je je bachelordiploma aanvragen. Dit bachelordiploma geeft toegang tot een aantal relevante Master opleidingen; één en ander afhankelijk van de gekozen minor.

De Master (duur 2 jaar)

In de Master kies je een specialisatie waarmee je je verdiept binnen een bepaald vakgebied. Het behalen van het Masterdiploma levert de titel 'Master of Science' (MSc) op. Ook volg je in deze periode een aantal verplichte en vrij te kiezen cursussen. In de differentiatiefase van de Bachelor vindt al enige voorsortering plaats van je toekomstige specialisatie, maar in de Master kleur je deze verder in. Je kunt je binnen je specialisme(n) voorbereiden op een maatschappelijke functie als eerstegraads leraar Biologie, adviseur, beleidsmedewerker, journalist of anderszins. Je kunt na je Master ook kiezen voor een carrière als wetenschappelijk onderzoeker, door bijvoorbeeld promotie-onderzoek te gaan doen.

Binnen de master Biology kan er gekozen worden uit vier inhoudelijke specialisaties: Adaptive Organisms, Communities and Ecosystems, Water and Environment en Microbiology. Deze specialisaties hebben respectievelijk een focus gericht op het organisme in interactie met zijn omgeving, op ecologische processen, op milieukundige aspecten en op microbiologie. Daarnaast is het mogelijk om zelf een "specialisatie" samen te stellen, om zo invulling te geven aan specifieke persoonlijke voorkeuren.

Binnen de master Medical Biology kan er gekozen worden uit drie inhoudelijke specialisaties: Human Biology, Medical Epigenomics en Neuroscience. Human Biology richt zich op klinisch relevant onderzoek op moleculair of cellulair niveau en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met een aantal onderzoeksgroepen van het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc). De focus binnen de specialisatie Medical Epigenomics ligt op het grensvlak van fundamenteel biologisch en pre-klinisch onderzoek, vanuit een moleculair of cellulair oogpunt. Deze specialisatie wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de onderzoeksgroepen binnen het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS). De specialisatie Neuroscience is specifiek gericht op de neurowetenschappen van moleculair niveau tot aan psychobiologisch onderzoek en is sterk verbonden met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (DI). Evenals binnen de master Biology is ook bij Medical Biology een vrije invulling van een specialisatie mogelijk.

In elk van de Master opleidingen heb je tevens de keuzemogelijkheid om voor één van de specialisaties 'Science, Management and Innovation', 'Science in Society' of 'Science for Education' te kiezen. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de Engelstalige studiegidsen voor de verschillende Masterprogramma's.