Zoek in de site...

Portfolio

Vanaf het studiejaar 2010-2011 wordt in onze bacheloropleidingen gewerkt met een portfolio (ondergebracht in de cursus NWI-IBI010 Reflectie en Beroepsoriëntatie), waarin de student gedurende de opleiding bepaalde informatie verzamelt. Het kan hierbij gaan om uitwerkingen van (vooraf gedefinieerde) opdrachten, reflecties over de eigen studiehouding en -resultaten, producten die bepaalde vaardigheden illustreren, verslaglegging van verplichte lezingen of excursies, etc. De precieze invulling wordt jaarlijks bijgesteld als blijkt dat dit wenselijk is. Aan het begin van het nieuwe studiejaar krijgen nieuwe eerstejaars studenten aanvullende richtlijnen over de opzet van het portfolio. Dit gaat via de docentmentor en de coördinator van de cursus.

Het doel van het portfolio is drieledig:

  • Het stimuleren van reflectie, zodat de student meer bewust gaat nadenken over zijn eigen werk, leert keuzes te maken en deze keuzes te beargumenteren.
  • Het aftekenen van algemene academische vaardigheden die in de bacheloropleiding gespreid aan bod komen of zijn geïntegreerd in andere cursussen.
  • Het bevorderen van bewust studiegedrag en doorstroming in de bacheloropleiding.

Het portfolio is in het eerste jaar gekoppeld aan het mentoraat, waar elke student samen met enkele anderen wordt gekoppeld aan een docentmentor waarmee regelmatig afspraken worden gemaakt. Bij deze bijeenkomsten zal aandacht besteed worden aan algemene aspecten betreffende studievaardigheden (inzicht krijgen in het eigen studiegedrag en dit zo nodig kunnen bijsturen om meer efficiënt te studeren) maar ook aan meer inhoudelijke, opleidingsgerelateerde aspecten (bijvoorbeeld, hoe kun je nu die programmeeropdracht waar je mee worstelt aanpakken?). In dit verband kunnen  ook opdrachten voor het portfolio worden gegeven.

Andere bijdragen zullen voortkomen uit colleges die de student gevolgd heeft, lezingen die de student heeft bijgewoond, of bedrijvenbezoeken in het kader van de opleiding. Dit is het geval zowel in de propedeuse als in de postpropedeuse. Het portfolio maakt verplicht deel uit van de bacheloropleiding en de inhoud wordt aan het einde van ieder semester afgetekend door de betrokken vakdocent (voor de cursusspecifieke opdrachten), de docentmentor of de verantwoordelijke cursuscoördinator. Pas als het portfolio voor de desbetreffende fase is afgetekend, kan de student het propedeuse-, resp. bachelorexamen aanvragen. Indien nodig kan het portfolio ook de basis vormen voor een gesprek met de studieadviseur.