Zoek in de site...

Toelating, doelstellingen, eindtermen


Toelatingseisen

De bacheloropleiding Natuur- en sterrenkunde is één van de ca. 60 bacheloropleidingen van de Radboud Universiteit (RU). Voor toelating tot de bacheloropleiding Natuur- en sterrenkunde dien je te beschikken over een:

 • VWO-diploma met profiel natuur en techniek
 • VWO-diploma met ander profiel mits daarin opgenomen is natuurkunde en wiskunde B

Colloquium doctum: Als je niet de vereiste vooropleiding hebt voltooid, kun je niet voor deze studie worden ingeschreven. Wanneer je tenminste 21 jaar bent kun je na het afleggen van een colloquium doctum recht op inschrijving verkrijgen. 
In het algemeen bestaat het colloquium doctum uit het aan de examencommissie overleggen van deelcertificaten van de VWO-vakken Wiskunde B, Natuurkunde, Nederlands en Engels.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur of vraag de brochure aan via de volgende site: colloquium doctum

Duitse vooropleiding: Duitse scholieren die de Leistungskurs of de Grundkurs Mathematik en de Leistungskurs of de Grundkurs Physik (minimaal één vak op niveau Leistungskurs) in het examenpakket voor hun Abitur hebben opgenomen worden toegelaten tot de bacheloropleiding Natuur- en sterrenkunde. In de gevallen waarin deze bepaling niet voorziet, beslist de examencommissie omtrent de toelating.

Doelstellingen en competenties

Met het bachelorprogramma wordt een viertal doelstellingen beoogd:

 1. De bachelor heeft een goed beeld van de hedendaagse natuur- en sterrenkunde en van haar plaats binnen het totaal van de wetenschappelijke disciplines en in de maatschappij
 2. De bachelor is in staat om onder supervisie een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de natuur- en sterrenkunde met een vraagstelling op bachelorniveau naar behoren te verrichten
 3. De bachelor is in staat een specialisme te kiezen binnen de natuur- en sterrenkunde voor verdere bekwaming op masterniveau
 4. De bachelor kan reflecteren op het eigen functioneren als bachelor in de natuur- en sterrenkunde in een maatschappelijke context

Deze doelstellingen zijn vertaald in een aantal eindkwalificaties voor de bacheloropleiding, die kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën op grond van de te verwerven vaardigheden.

Algemene cognitieve vaardigheden van de bachelor

 1. De bachelor is in staat tot inzichtelijk en probleemgericht denken met een kritische houding ten opzichte van natuurwetenschappelijke inzichten
 2. De bachelor beschikt over het vermogen tot abstraheren en is in staat tot het analyseren van een natuur- of sterrenkundige probleemstelling door deze te herleiden tot toetsbare deelproblemen
 3. De bachelor is in staat uit oplossingen van deelproblemen een synthese tot stand te brengen als oplossing van een samengesteld probleem
 4. De bachelor beschikt over toereikende wiskundige kennis voorzover deze relevant is voor toepassing in de natuur- en sterrenkunde
 5. De bachelor beschikt over voldoende vaardigheden op het gebied van de informatica en het computergebruik om zelf computerprogramma's te kunnen ontwerpen en implementeren, en om courante applicatie-programmatuur te kunnen gebruiken
 6. De bachelor heeft inzicht in de beroepsmogelijkheden aansluitend op de in de bacheloropleiding en op elk van de in de master te kiezen specialisaties

  Vaardigheden gebaseerd op natuur- en sterrenkundige kennis en inzicht

 7. De bachelor beschikt over globale kennis van de belangrijkste deelgebieden van de natuur- en sterrenkunde. De omvang van deze basiskennis is toereikend om met succes een masteropleiding op het gebied van de natuur- en sterrenkunde te volgen
 8. De bachelor beschikt over voldoende experimentele en theoretische basisvaardigheden om onder supervisie wetenschappelijk onderzoek te leren verrichten in één van de aanwezige onderzoeksgroepen en heeft daarvan een eerste proeve van bekwaamheid afgelegd
 9. De bachelor is in staat tot het begrijpend lezen van natuur- en sterrenkundige standaardboeken, in zowel Engels als Nederlands
 10. De bachelor is in staat zich specialistische kennis in de natuur- en sterrenkunde eigen te maken en deze te integreren in reeds aanwezige kennis

  Natuur- en sterrenkundige onderzoeksmethode

 11. De bachelor kan zich effectief toegang verschaffen tot wetenschappelijke literatuur op het gebied van de natuur- en sterrenkunde
 12. De bachelor is in staat tot het opzetten van een eenvoudig wetenschappelijk experiment, of een eenvoudige theoretische verhandeling, het systematisch bewerken en kritisch interpreteren van de onderzoeksresultaten en het formuleren van conclusies

  Communicatieve-Educatieve (CE) vaardigheden

 13. De bachelor kan in een team opereren
 14. De bachelor is in staat om schriftelijk en mondeling helder te formuleren, ook voor een publiek van niet-specialisten, en met vakgenoten te discussiëren over een vakonderwerp
 15. De bachelor is in staat tot reflecteren op de in praktijk gebrachte communicatieve en overdrachtsvaardigheden

  Reflectie op maatschappij en maatschappelijke problemen

 16. De bachelor heeft globale kennis van en inzicht in de maatschappelijke positie van natuur- en sterrenkunde
 17. De bachelor heeft globale kennis van de filosofie en ethiek met betrekking tot de westerse wetenschappelijke en westerse morele denkwijze