Zoek in de site...

Toelating, doelstelling en opleidingen na de bachelor

De bacheloropleiding Communicatieweten­schap stelt zich ten doel studen­ten communicatiewetenschappelijke kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bij te brengen, waardoor zij kunnen doorstromen naar een masteropleiding of uitstromen naar het communicatiewetenschappelijke werkveld. De bacheloropleiding Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit kenmerkt zich door een gecombineerde gedragswetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke benadering van de productie, de inhoud, verwerking en effecten van media en communicatie. Tegelijkertijd is de opleiding praktijkgericht en worden studenten in staat gesteld om na afronding van de bacheloropleiding als communicatiewetenschapper een be­roep (junior onderzoeker of junior beleidsmedewerker) uit te oefenen op het terrein van communicatieonderzoek, communicatiebeleid en communicatieadvies.

Het bachelorprogramma duurt drie jaar; het eerste jaar wordt afgesloten met een propedeuse-examen; daarna volgen het tweede en derde bachelorjaar. De bacheloropleiding wordt afgerond met het bachelorexamen. Indien hieraan is voldaan wordt de student de graad Bachelor of Science toegekend.

Aan het eind van de bacheloropleiding is de student in staat om:

 1. de grondbegrippen en voornaamste communicatiewetenschappelijke theorieën rondom de productie, inhoud, verwerking en effecten van media en communicatie
  • te reproduceren en uit te leggen
  • te plaatsen in zowel de historische als actuele context van het vakgebied
  • te relateren aan inzichten uit gedragswetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke disciplines.
 2. actuele wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken rondom de productie, inhoud, verwerking en effecten van media en communicatie in de velden 'beïnvloeding', 'informatie' en 'cultuur' te beschrijven, te verklaren en kritisch te bespreken met behulp van theoretische en empirische literatuur.
 3. methoden en technieken die binnen maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek gangbaar zijn te benoemen, uit te leggen en toe te passen in de opzet, uitvoering en analyse van eenvoudig wetenschappelijk onderzoek.
 4. onder begeleiding de verworven theoretische, veldspecifieke en methodische kennis en vaardigheden te integreren in onderzoek naar wetenschappelijke en praktijkvraagstukken en

  • hierover in lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen schriftelijk te rapporteren.
  • hierop kritisch te reflecteren.
  • dit te presenteren aan medestudenten en docenten.

Studenten met een afgeronde bacheloropleiding Communicatiewetenschap worden automatisch toegelaten tot de masteropleiding Communicatiewetenschap, of kunnen toelating vragen tot de tweejarige Research master Social Cultural Science of de Research master Behavioural Science.