Zoek in de site...

Programma's op hoofdlijnen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen
De bacheloropleiding berust op drie leerlijnen: Theorie, Onderzoek en Praktijk. In deze leerlijnen wordt de basis gelegd voor de essentiële kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn voor de uitoefening van wetenschappelijke beroepspraktijk van de (ortho)pedagoog, de onderwijskundige of de wetenschappelijke onderzoeker in de betreffende vakgebieden. In het programma word je voorbereid op de keuzes die je moet maken tijdens de opleiding. In het theoretisch deel wordt eerst aandacht besteed aan de normale ontwikkeling (Inleiding pedagogiek en diverse ontwikkelingscursussen) van kinderen en jongeren voordat wordt overgegaan op de problematische ontwikkeling (Inleiding orthopedagogiek en Inleiding diagnostiek). Daarnaast is er aandacht voor de leertheoretische aspecten. In de leerlijn Onderzoek ontwikkel je vaardigheden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Er is veel aandacht voor methoden en analyses, waardoor een grondige basis wordt gelegd om als gedragswetenschapper te kunnen functioneren. In de leerlijn praktijk ontwikkel je beroepsvaardigheden die passen bij je profiel. Daarbij is er de gehele opleiding aandacht voor de wisselwerking tussen theorie, onderzoek en praktijk: je leert praktijkvragen te onderzoeken en theorieën toe te passen in de praktijk. Elk studiejaar wordt er dan ook vanaf periode 2 één dag in de week vrij gehouden om werkzaamheden in de praktijk uit te voeren. Tot slot is er de keuzeruimte binnen de bachelor. In het tweede bachelorjaar kies je tenminste één specialisatie. Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende specialisaties:

- Orthopedagogiek
- Pedagogiek
- Onderwijs
- Onderzoek

Binnen het B2 jaar is er ruimte om 8 EC aan specialisatieonderwijs te volgen. Binnen het B3 jaar is dit 4 EC. Naast de specialisatiecursussen heb je een vrije ruimte van 24 EC. Deze ruimte kan geheel vrij worden ingevuld met universitaire cursussen uit binnen en/of buitenland.

Bovenstaande informatie gaat over het nieuwe bachelorcurriculum dat gefaseerd wordt ingevoerd. Dit betekent dat in studiejaar 2017-2018 de propedeuse en het B2 jaar zijn herzien. Het B3 jaar volgt in studiejaar 2018-2019. De informatie in deze studiegids is hierop aangepast. De propedeuse en het B2 jaar bevat informatie over het nieuwe curriculum. Het B3 jaar wordt nog in de oude stijl beschreven.

Overzicht curriculum PW 17-18 (klik voor vergroting) (png, 111 kB)
Overzicht bachelor PW
Overzicht curriculum per studiejaar 2018-2019 (pdf, 51 kB)

Contacturen (bachelor PW en PWPO)
Onder contacturen verstaan we de hoorcolleges, maar ook de werkgroepen en practica. Met de onderwijsintensivering is er in de vorm van een mentoraat ook meer aandacht gekomen voor persoonlijke begeleiding. Naast het aantal contacturen bevat de opleiding Pedagogische Wetenschappen ongeveer 20-25 uur per week aan zelfstudie.

Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs
In de bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) leer je hoe je lesgeeft aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Je bestudeert hoe kinderen zich motorisch, cognitief en sociaal ontwikkelen en kijkt naar de complexe situaties die kunnen ontstaan als er in hun ontwikkeling problemen optreden. Je leert dus niet alleen hoe je bijvoorbeeld een rekenles of een taalles geeft, maar ook hoe je daarbij aansluit op de individuele behoeften en mogelijkheden van een kind. Daarnaast leer je hoe je kinderen met problemen of stoornissen kunt helpen en hoe je opvoeders en (collega-)leerkrachten daarbij begeleidt. Tijdens je hele opleiding loop je stage op een basisschool, waar je steeds het verband legt tussen de wetenschappelijke benadering en de praktijk van het onderwijs.

In studiejaar 2017-2018 wordt alleen de propedeuse van PWPO aangeboden. Het onderwijs valt tot de accreditatie onder de bachelor Pedagogische Wetenschappen. Nadat de accreditatie is doorlopen zal PWPO een eigen opleidingscode hebben, waarmee het een zelfstandige opleiding is. In deze studiegids wordt op cursusniveau alleen aandacht besteed aan het eerste studiejaar van PWPO. De overige jaren volgen vanaf studiejaar 2018-2019 en 2019-2020.

Qua propedeuseprogramma geldt dat het PWPO programma vrijwel identiek is aan het propedeuseprogramma van de reguliere bachelor. Het enige verschil is dat PWPO studenten de cursus Stage PWPO volgen (i.p.v. Kennis in Praktijk). Binnen deze stage wordt de basis gelegd voor het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) en ga je vanaf periode 2 stage lopen binnen het basisonderwijs Na het eerste jaar worden de verschillen tussen de curricula groter. Binnen PWPO komt de nadruk op didactiek te liggen en daarnaast blijf je in het B2 en B3 jaar stage binnen het basisonderwijs lopen. Tevens volg je de onderzoeks- en vaardighedenlijn die ook binnen het reguliere programma wordt gevolgd. Binnen het PWPO curriculum wordt de specialisatieruimte ingezet voor het didactiekonderwijs.

Na afronding van het volledige PWPO programma ontvang je naast een bachelordiploma ook een onderwijsbevoegdheid binnen het primaire onderwijs. Daarmee heb je de mogelijkheid om na je bachelor als leerkracht in het basisonderwijs te gaan werken. Tevens kun je ervoor kiezen om na je bachelor een master Onderwijskunde, een master Pedagogische Wetenschappen of de Researchmaster Behavioural Science te gaan volgen.

overzicht curriculum PWPO (klik voor vergroting) (pdf, 40 kB)
Overzicht PWPO

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs 
De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een samenwerkingsverband tussen het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit en de faculteit Educatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Het ALPO-traject is vierjarig en leidt studenten op tot Bachelor of Science (BSc) in de Pedagogische Wetenschappen én tot Bachelor of Education (BEd). Studenten met een afgerond ALPO traject van de RU-HAN kunnen daarna kiezen voor een vervolgopleiding in de master. De masteropleidingen Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen en de Researchmaster Behavioral Science zijn toegankelijk na afronding van het ALPO traject.

Doel ALPO
Als leerkracht primair onderwijs kun je als afgestudeerde onderwijs verzorgen aan kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Daarnaast ben je in staat wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk en op basis van zelfstandig onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het primaire onderwijs.

Opbouw studieprogramma
De bacheloropleidingen PW en de PABO verzorgen ieder studiejaar een deel van het programma. Dat betekent dat in één week zowel vakken op de RU als op de HAN gevolgd worden. Hiernaast loop je in ieder jaar stage in het primair onderwijs. Na vier jaar worden zowel de bachelor Pedagogische Wetenschappen, als het PABO-diploma behaald.

Overzicht curriculum ALPO 17-18 (klik voor vergroting) (png, 142 kB)
Overzicht ALPO 17-18
Overzicht ALPO nieuw curriculum (pdf, 52 kB)