Zoek in de site...

Diploma-aanvraag

Het propedeutisch examen
Uitreiking van het propedeuse getuigschrift
Als je aan alle eisen hebt voldaan wordt de propedeuse afgesloten met een getuigschrift. Voor het aanvragen van de propedeuse hoef je zelf geen actie te ondernemen. Aan het einde van het studiejaar (nadat de uitslag van de tweede kansen bekend is) worden de gegevens van de studenten door het OSP verwerkt en worden namenlijsten van geslaagden opgesteld. Je krijgt van Bureau Examens een uitnodiging voor een zitting van de examencommissie, waarin de uitreiking van de getuigschriften plaatsvindt. Op de website van het OSP staan de actuele data voor de uitreiking.

NB: alleen studenten die de reguliere bachelor PW of bachelor PWPO volgen ontvangen een propedeuse getuigschrift vanuit de RU. ALPO studenten ontvangen alleen een getuigschrift vanuit de HAN.

Het bachelorexamen
Aanvragen en uitreiking van het bachelorexamen
Twee keer per jaar wordt een bacheloruitreiking georganiseerd voor die studenten die op dat moment aan alle eisen van de bacheloropleiding voldoen. Daarnaast kun je ook gebruik maken van een balie-uitreiking. Als je het facultaire honours programma volgt dan ontvang je het diploma tijdens een eigen zitting. Voor ALPO studenten geldt dat er een uitreiking in samenwerking met de HAN wordt verzorgd.

Let op: het bachelorexamen moet je zelf aanvragen via het OSP. Dit kan via hun website. Twee weken voor de uitreiking ontvang je een uitnodiging van Bureau Examens. Op de website van het OSP staan de actuele data voor de uitreiking.

Graad
Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'bachelor of science' (BSc) verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.

Het judicium
Als er sprake is van goede tot zeer goede resultaten kan aan het propedeuse, bachelor en masterexamen een judicium verbonden zijn. De examencommissie beslist of er een judicium wordt verleend. Het judicium wordt bekendgemaakt bij de uitreiking van het getuigschrift (voor de exacte regels zie de OER, te raadplegen via de website van de Faculteit Sociale Wetenschappen (www.ru.nl/fsw) onder het kopje onderwijs).