Zoek in de site...

Vrijstellingen

Iedere student die meent te kunnen aantonen dat hij/ zij een bepaald onderdeel van de studie al in voldoende mate beheerst, kan een zogeheten vrijstelling aanvragen (zie OER). Vrijstellingen voor theoretische programmaonderdelen worden alleen verleend op basis van gelijkwaardige onderdelen afgelegd aan een andere universiteit. Voor vaardigheidsonderdelen kan vrijstelling verleend worden op grond van een hbo-opleiding of werkervaring.

Aanvragen vrijstellingen

De procedure voor het aanvragen van individuele vrijstelling is als volgt:

  • de student neemt voor het inwerking zetten van de aanvraag contact op met de studieadviseur
  • een aanvraag moet worden gedocumenteerd met bewijzen van elders gevolgd onderwijs, zoals certificaten en beschrijvingen uit de studiegids; de student is zelf verantwoordelijk voor het leveren van het bewijs op basis waarvan de aanvraag kan worden beoordeeld;
  • de documentatie wordt ingeleverd bij de studieadviseur, die de aanvraag voorlegt aan de betreffende examinator;
  • De examinator zal namens de Examencommissie een oordeel over de aanvraag geven. De Examencommissie stuurt vervolgens de student bericht over het al dan niet toekennen van de vrijstelling.

Let op vrijstellingsaanvragen voor B1 onderdelen moeten vóór 1 oktober van het betreffende studiejaar ingediend zijn. Toegekende vrijstellingen tellen niet mee in de berekening van het bindend studieadvies.