Zoek in de site...

Doelstellingen en eindtermen

De opleiding heeft het doel studenten op te leiden tot communicatiewetenschapper. De masteropleiding kent vier specialisaties: Commerciële communicatie, (Pro)sociale communicatie, Informatiemarketing en Journalistiek en nieuwsgebruik, en een Programma op maat. In het Programma op maat stellen studenten hun persoonlijk studieprogramma samen op basis van alle cursussen die binnen de masteropleiding worden aangeboden. De karakteristieke gecombineerde gedragswetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke benadering van het vakgebied komt terug in alle specialisaties en in het Programma op maat. Er is zowel aandacht voor de psychologische verwerkingsprocessen van informatieve en persuasieve communicatie als voor de sociale context waarin de productie, inhoud, verwerking en effecten van deze vormen van communicatie plaatsvinden. Bovendien worden recente ontwikkelingen in het medialandschap gevolgd met aandacht voor traditionele en interactieve media (sociale media, nieuws en marketingapplicaties voor smartphones en tablets).

De masteropleiding heeft een specialistisch karakter. Dit komt op drie manieren tot uiting:

 1. De onderwijseenheden in de masteropleiding bestrijken een deelgebied van de communicatiewetenschap, waardoor onderwijseenheden een grotere diepgang kunnen bieden.
 2. Implementatie en evaluatie van het geleerde staan in de masteropleiding in zowel de wetenschappelijke als praktische context centraal. Studenten passen hun opgedane kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden toe op een communicatiewetenschappelijk vraagstuk en leren wetenschappelijk te reflecteren op deze toepassing. Op die manier ontwikkelen studenten zich tot master in de communicatiewetenschap. Dit betekent dat studenten het geleerde kunnen toepassen in een professionele omgeving waarin zij verantwoordelijk en zelfstandig opereren.
 3. Van studenten wordt in de master een zeer grote mate van zelfstandigheid en actieve participatie verwacht. Illustrerend hiervoor is dat de begeleiding van de masterthesis plaatsvindt in zogenoemde ‘masterclasses’, waarbij studenten onderling hun onderzoeken bespreken en elkaar van feedback voorzien. De docent is daar wel bij aanwezig en zal zo nodig ook individuele begeleiding bieden, maar heeft een geringe rol. Het accent in de masteropleiding verschuift op deze wijze van begeleiding naar intervisie.

Aan het eind van de masteropleiding is de student in staat om binnen tenminste één van de vier domeinen ‘Commerciele communicatie’, ‘(Pro)sociale communicatie’, ‘Informatiemarketing’, en ‘Journalistiek en nieuwsgebruik’ in staat om:

 1. de voornaamste theorieën:
  • kritisch en diepgaand te bespreken in het licht van historische en actuele wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele ontwikkelingen;
  • vanuit een gedragswetenschappelijk en maatschappijwetenschappelijk perspectief te analyseren;
 2. actuele wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele vraagstukken te signaleren, analyseren, verklaren en toe te lichten door:
  • gebruik te maken van relevante theoretische en empirische literatuur;
  • kritisch te reflecteren op de relevantie van het vraagstuk en de eigen analyse;
 3. zelfstandig een gefundeerde keuze te maken voor maatschappij- en gedragswetenschappelijke methoden en technieken om complexe onderzoeksvragen te onderzoeken, en het onderzoek op wetenschappelijke wijze op te zetten, uit te voeren en te analyseren;
 4. zelfstandig de verworven theoretische, veldspecifieke en methodische kennis en vaardigheden te integreren in onderzoek naar wetenschappelijke en praktijkvraagstukken en:
  • hierover in lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen schriftelijk te rapporteren;
  • hieruit onderbouwde conclusies en implicaties af te leiden;
  • deze kritisch te beoordelen en te bediscussiëren;
  • toegankelijk te maken voor zowel een wetenschappelijk publiek als niet-wetenschappelijk publiek, waaronder professionals uit het werkveld.

De afgestudeerde master is klaar om als communicatiewetenschapper aan de slag te gaan. De masteropleiding sluit nauw aan bij:

 • de belangrijkste beroepenvelden van de communicatiewetenschap, zoals communicatieonderzoek, -beleid en -advies, journalistiek, marketing en voorlichting, mediabeleid en communicatieonderwijs;
 • de dominante thema’s binnen het communicatiewetenschappelijk theorie- en onderzoeksveld, waardoor doorstroom naar bijvoorbeeld een PhD-positie mogelijk is.