Zoek in de site...

Doelstelling

De doelstellingen en eindtermen van de Nijmeegse masteropleiding vloeien voort uit de eisen van een wetenschappelijke opleiding die voorbereidt op de uitoefening van het beroep van algemeen onderzoekssocioloog, met de nadruk op beleids- en toegepast onderzoek. Met de opleiding wordt de doelstelling beoogd:

 1. studenten gevorderde kennis, vaardigheden en inzicht op het gebied van de beleids- en toegepaste sociologie bij te brengen;
 2. studenten een gevorderde academische vorming bij te brengen;
 3. studenten het genoemde onder lid 1 sub a, b en c op zodanig niveau bij te brengen dat dit aansluit op de bacheloropleiding op het gebied van de sociologie;
 4. studenten zodanig op te leiden, dat deze na voltooiing van deze opleiding in staat zijn tot het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk (beleids)onderzoek op het gebied van de sociologie.

Studenten die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond beschikken over:

 1. gevorderde kennis van de ontwikkeling van beleidsrelevante sociologische vragen op het terrein van de cohesie en ongelijkheid;
 2. inzicht in de ontwikkelingsgang van de beleidsrelevante sociologische theorie en ontwikkeling van het beleidskader van sociologische vragen;
 3. vaardigheden om zelfstandig sociologisch beleidsonderzoek te verrichten naar een groot aantal uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen en de resultaten daarvan volgens de maatstaven van sociologische tijdschriften en richtlijnen voor beleidsrapportages te kunnen rapporteren.

Om de doelstellingen te bereiken van de opleiding tot onderzoekssocioloog met nadruk op beleids- en toegepast onderzoek, worden de volgende kenniselementen van belang geacht welke in de master worden aangeboden:

 1. kennis van ontwikkelingen in (beleidsrelevante) sociologische vragen;
 2. kennis van recente ontwikkelingen in beleid alsook in theorievorming in de sociologie op betreffend gebied en kennis van de houdbaarheid van effecitiviteit van beleid op betreffend gebied en de houdbaarheid van hypothesen uit algemene sociologische theorieën;
 3. kennis van de recentelijk ontwikkelde geavanceerde methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk (beleids)onderzoek;
 4. kennis van beleidsadvisering;
 5. kennis van het beroepsveld.

Studenten bekwamen zich in de opleidingsspecifieke vaardigheden en zijn daarmee in staat om:

 1. inzicht te geven in de wisselwerking tussen maatschappelijke vraagstukken en beleidsrelevantie sociologische vraagstellingen;
 2. zelfstandig concrete beleidsrelevante sociologische vragen te stellen over maatschappelijke verschijnselen
 3. ter beantwoording van bovengenoemde vragen concrete hypothesen uit algemene theorieën af te leiden en verwachtingen over de effectiveit van beleid te formuleren;
 4. deze concrete hypothesen en verwachingen over effectiviteit van beleid zelfstandig te toetsen met bijpassende geavanceerde technieken van (beleids)onderzoek;
 5. de mogelijke implicaties van gedane onderzoeksbevindingen voor het beleid te kunnen duiden in de vorm van beleidsaanbeveling en -advies.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, beoogt de masteropleiding sociologie in Nijmegen de volgende eindtermen te verwezenlijken:

 1. kennis van en inzicht in recente ontwikkeling van beleidsrelevante sociologische vragen op het terrein van de cohesie en ongelijkheid;
 2. kennis van en inzicht in recente ontwikkelingen in beleid alsook in theorievorming in de sociologie op betreffend gebied;
 3. kennis van en inzicht in recente uitbreidingen van het repertoire aan methoden en technieken van beleids- en toegepast onderzoek in de sociologie;
 4. recent beleids- en toegepast sociologisch onderzoek op zijn waarde kunnen beoordelen voor de stand van de sociologie;
 5. zelfstandig beleids- en toegepast sociologisch onderzoek kunnen verrichten op meerdere terreinen;
 6. de ontwikkeling van de wetenschappelijke habitus en het analytisch vermogen voor functies waarin sociologisch onderzoek wordt verricht, voor functies die toezicht houden op zulk onderzoek, en voor beleidsvoorbereidende, beleidsevaluerende en leidinggevende functies die kennis van sociologisch onderzoek vereisen.