Zoek in de site...

Toelating tot de masteropleiding

Studenten die het bachelorexamen sociologie aan de RU hebben behaald, hebben automatisch toegang tot de masteropleiding.
Studenten die een verwante hbo–opleiding met succes hebben afgerond, volgen de premaster Sociologie om op deze wijze toegang te verwerven tot de masteropleiding. Na een schriftelijk verzoek kan de examencommissie beoordelen of de student wordt toegelaten tot de premaster.
Studenten die elders een bacheloropleiding sociologie of verwante bacheloropleiding hebben gevolgd worden onder nadere condities toegelaten tot de masteropleiding. Zie verder de Onderwijs en Examenregeling.