Zoek in de site...

Doelstellingen en eindtermen

Wat betreft de opleiding tot algemeen onderzoekssocioloog, met de nadruk op beleids- en toegepast onderzoek worden de volgende kenniselementen van belang geacht welke in de master worden aangeboden:

 1. kennis van ontwikkelingen in (beleidsrelevante) sociologische vragen;
 2. kennis van recente ontwikkelingen in beleid alsook in theorievorming in de sociologie op betreffend gebied en kennis van de houdbaarheid van effecitiviteit van beleid op betreffend gebied en de houdbaarheid van hypothesen uit algemene sociologische theorieën;
 3. kennis van de recentelijk ontwikkelde geavanceerde methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk (beleids)onderzoek;
 4. kennis van beleidsadvisering;
 5. kennis van het beroepsveld

Eindtermen

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, beoogt de masteropleiding Sociologie de volgende eindtermen te verwezenlijken:

 1. kennis van en inzicht in recente ontwikkeling van beleidsrelevante sociologische vragen op het terrein van de cohesie en ongelijkheid;
 2. kennis van en inzicht in recente ontwikkelingen in beleid alsook in theorievorming in de sociologie op betreffend gebied;
 3. kennis van en inzicht in recente uitbreidingen van het repertoire aan methoden en technieken van beleids- en toegepast onderzoek in de sociologie;
 4. recent beleids- en toegepast sociologisch onderzoek op zijn waarde kunnen beoordelen voor de stand van de sociologie;
 5. zelfstandig beleids- en toegepast sociologisch onderzoek kunnen verrichten op meerdere terreinen;
 6. de ontwikkeling van de wetenschappelijke habitus en het analytisch vermogen voor functies waarin sociologisch onderzoek wordt verricht, voor functies die toezicht houden op zulk onderzoek, en voor beleidsvoorbereidende, beleidsevaluerende en leidinggevende functies die kennis van sociologisch onderzoek vereisen.