Zoek in de site...

Onderwijslijn Algemene Didactiek

Je kerntaken als docent betreffen het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijsactiviteiten, het opbouwen, onderhouden en afbouwen van professionele relaties (met leerlingen)en het samenwerken in en buiten de schoolorganisatie (met collega’s, ouders, externe partners en deskundigen). Deze taken verricht je in een samenleving die evenals het schoolvak en de leerling sterk aan verandering onderhevig is.

In de collegereeks Algemene Didactiek aan de Radboud Docenten Academie maak je samen met je medestudenten van andere schoolvakken kennis met pedagogische en didactische principes en de toepassing daarvan. Deze kennisbasis vormt een gemeenschappelijk referentiekader waarop binnen de andere collegereeksen wordt voortgebouwd. Het stelt je in staat om je ervaringen met onderwijssituaties en -processen te interpreteren en geleidelijk een eigen visie te ontwikkelen. Jouw interpretaties en visies helpen je om die (onderwijs-)situaties en processen op een verantwoorde manier te beïnvloeden, er met collega’s over te communiceren en samen te werken.

In de onderwijslijn Algemene Didactiek maak je dus kennis met theorieën, inzichten en praktijksuggesties die de individuele schoolvakken overstijgen. Je bent in staat om deze toe te passen op je eigen lesgeven en dus door te vertalen naar je denken en handelen. Het onderwijs in het eerste deel van opleiding is er op gericht dat je een verantwoorde start kunt maken met je leerlingen en voldoende kennis hebt om te kunnen duiden wat er in jouw klassen en met jezelf gebeurt.

Het programma is opgebouwd rondom de volgende thema's:

  1. Veilig en stimulerend leerklimaat & efficiënte lesorganisatie
  2. Efficiënte lesorganisatie & gestructureerde instructie
  3. Gestructureerde instructie & activerende lessen
  4. Activerend & veilig leerklimaat

In het tweede deel van de opleiding komen daar twee thema’s bij:

  1. Leerstrategieën en metacognitie (leerlingen leren leren)
  2. Afstemmen op verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen

Thema’s 5 en 6 hebben betrekking op de meer complexe docentvaardigheden, waarmee je in de initiële opleiding een start maakt en waarop je na de opleiding kunt voortbouwen. In toenemende mate vragen scholen om leraren die over deze docentvaardigheden beschikken.

Naast deze thema’s volg je een verdiepingsthema. Dit verdiepingsthema staat gepland in de tweede helft van de opleiding en bestaat uit een aantal werkbijeenkomsten. Je kunt kiezen uit diverse onderwerpen.

Kijk hier voor cursusbeschrijvingen van de cursus Algemene Didactiek 1 en 2, en van het verdiepingsthema.