Zoek in de site...

Bindend studieadvies

> Voor wie geldt het BSA?

> Voorlopig studieadvies

> Definitief studieadvies

De Radboud Universiteit hanteert voor alle voltijdse bacheloropleidingen het bindend studieadvies (BSA).

Dit betekent dat je als eerstejaarsstudent aan het eind van het studiejaar moet voldoen aan de BSA-norm. Deze norm wordt uitgedrukt in het minimaal te behalen aantal studiepunten (EC) van het propedeutisch programma. Het faculteitsbestuur heeft bepaald dat je als student aan onze faculteit in het eerste jaar minimaal 44 EC moet halen om in aanmerking te komen voor een positief studieadvies aan het eind van het eerste jaar.

Het BSA wordt namens de decaan van de faculteit waartoe de voltijdse bacheloropleiding behoort, uitgereikt door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. In februari wordt een voorlopig advies uitgebracht, dat wordt gevolgd door een definitief studieadvies aan het eind van het collegejaar.

Voor wie geldt het BSA?

Het BSA geldt voor alle eerstejaars die vanaf 1 september van het studiejaar 2011-2012 voor het eerst staan ingeschreven voor de propedeutische fase van een voltijdse bacheloropleiding. Het BSA geldt voor alle voltijdse bacheloropleidingen van de Radboud Universiteit. Als je je vanaf het studiejaar 2011-2012 na 1 februari hebt ingeschreven voor een voltijdse bacheloropleiding, wordt het studieadvies uitgereikt aan het einde van het tweede studiejaar.

Voorlopig studieadvies

Als eerstejaarsstudent ontvang je vóór 1 maart een voorlopig studieadvies dat gebaseerd is op je studieprestaties in het eerste semester. Dit voorlopig studieadvies is vooral bedoeld als waarschuwing voor als je tot dan toe onvoldoende studievoortgang hebt geboekt.

Voor het voorlopig BSA geldt een tussentijdse norm van 20 EC die je moet halen in het eerste semester. Daarbij worden alléén de EC geteld van je eigen propedeutische fase (B1) zoals die zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). EC toegekend voor vrijstellingen worden bij het vaststellen of aan de BSA-norm is voldaan, NIET meegerekend.

Je kunt drie voorlopige studieadviezen ontvangen:

Een positief advies: als je in het eerste semester 20 EC of meer hebt behaald ontvang je een positief voorlopig studieadvies.

Een twijfel advies: als je in het eerste semester tussen de 15 en 20 EC hebt gehaald ontvang je het voorlopig studieadvies 'twijfel'. Je wordt in dit geval geadviseerd om met de studieadviseur een plan op te stellen voor een meer succesvolle aanpak van de studie. Je bespreekt dan ook of het voortzetten van je studie wel zinvol is.

Een negatief advies: als je in het eerste semester minder dan 15 EC hebt behaald ontvang je een negatief voorlopig studieadvies. Ook in dit geval wordt je geadviseerd om met de studieadviseur een plan op te stellen voor een meer succesvolle aanpak van de studie, en/of om te bespreken of het voortzetten van je studie wel zinvol is. Indien je besluit om te stoppen met je studie, doe dit dan vóór 1 maart.

Definitief studieadvies

Als de uitslagen van de laatste herkansingen in juli bekend zijn, ontvang je een positief advies als je voldaan hebt aan de BSA-norm van 44 EC. Daarbij worden uitsluitend de EC geteld van je eigen propedeutische fase (B1) zoals die zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). EC toegekend voor vrijstellingen worden bij het vaststellen of je aan de BSA-norm hebt voldaan, NIET meegerekend.

Aan het eind van het studiejaar kan de commissie je drie verschillende adviezen geven:

Een positief advies: om aan het eind van het eerste jaar in aanmerking te komen voor een positief studieadvies moet je voldoen aan de BSA-norm. Daarbij worden uitsluitend de EC geteld van je eigen propedeutische fase (B1) zoals die zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). EC toegekend voor vrijstellingen worden bij het vaststellen of je aan de BSA-norm hebt voldaan, NIET meegerekend.

Een aangehouden advies: in uitzonderlijke gevallen en in het geval van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden die een normaal studieverloop onmogelijk hebben gemaakt, wordt het definitieve studieadvies nog een jaar ‘aangehouden'.  In dat geval mag je je studie voortzetten, maar wordt wel de eis gesteld dat je aan het eind van het tweede inschrijvingsjaar alle 60 EC van de propedeuse hebt behaald.

Een negatief advies: een negatief advies bestaat altijd uit twee stappen: eerst ontvang je een voornemen tot een negatief advies dat dan omgezet kan worden tot een definitief negatief advies. Voldoe je niet aan de BSA-norm, dan ontvang je een voornemen tot een bindend, negatief studieadvies. Je krijgt hiermee de gelegenheid te worden gehoord door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. Na hoorzitting zal de commissie eventuele verzachtende omstandigheden meewegen en een uiteindelijke beslissing maken; het voorgenomen negatief advies wordt dan omgezet naar ofwel een aangehouden advies, ofwel een definitief bindend negatief advies. Je wordt zo spoedig mogelijk na de hoorzitting, maar uiterlijk op 31 augustus, over het definitieve besluit van de commissie geïnformeerd. Maak je geen gebruik van de hoorzitting dan wordt het voornemen tot een bindend, negatief studieadvies automatisch omgezet in een definitief, bindend negatief advies. Ontvang je een definitief negatief studieadvies dan mag je je gedurende drie jaar niet inschrijven voor dezelfde voltijdse bacheloropleiding. Tegen een bindende afwijzing kun je binnen zes weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Meer informatie

Voor meer informatie over het BSA kun je terecht bij de studieadviseur van je opleiding of kijk op de universitaire website.