Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Indeling van de opleiding

De driejarige bacheloropleiding Religiewetenschappen (180 EC) kent een specialisatie Religiestudies en een specialisatie Islamstudies. 
De opleiding bevat drie delen:

  • Het majorgedeelte (135 EC)
  • Het Core Curriculum (15 EC)
  • Het minorgedeelte (30 EC)*

Major

De major omvat de verplichte kern van de opleiding:

In het eerste jaar volg je voornamelijk inleidende en oriënterende cursussen. In het tweede jaar ligt de nadruk op het lezen van de heilige boeken van de Abrahamitische religies en andere wereldreligies. In het derde jaar pas je de kennis die je tot nu toe hebt opgedaan thematisch toe.

In het eerste jaar Religiewetenschappen zijn een aantal cursussen voor beide specialisaties (specialisatie Religiestudies en specialisatie Islamstudies) gelijk. Dit zijn:

  • Inleiding religiewetenschappen
  • Academische vaardigheden
  • Sociology of Religion
  • Theorieën van religie

Inhoudelijk begint het eerste jaar met de cursussen Inleiding religiewetenschappen en Academische vaardigheden. In de cursus Sociology of Religion leer je om de ontwikkelingen van de vijf wereldreligies (waaronder de drie Abrahamitische religies) in de moderne westerse context te plaatsen. Je sluit de propedeuse af met de cursus Theorieën van religie.

Daarnaast volg je als student van de specialisatie Religiestudies de inleidende cursussen: JodendomChristendom, IslamHindoeïsme en Boeddhisme. Deze inleidingen vormen een belangrijke basis voor het verkennen van Nieuwe religieuze bewegingen. In een tweetal cursussen maak je kennis met methodische benaderingen voor onderzoek naar religie. In de cursus Anthropology of Religion komt de etnografische onderzoeksmethode aan bod. De kwantitatieve en de kwalitatief-interpretatieve methoden bestudeer je in de cursus Methoden en technieken I.

Heb je voor de specialisatie Islamstudies gekozen, dan volg je drie cursussen Arabische taalverwerving en daarnaast twee inleidende cursussen, enerzijds vanuit literair-historisch perspectief (Vroeg moderne geschiedenis van het Midden-Oosten) en anderzijds vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief (Religie en cultuur in het Midden-Oosten).

In het tweede jaar van de bachelor Religiewetenschappen breiden we onze wetenschappelijke bestudering van de wereldreligies uit, aan de hand van cursussen waarin de religieuze bronteksten centraal staan. Beide specialisaties volgen de cursussen Bronteksten jodendom, Bronteksten christendom en Bronteksten Islam.

Wanneer je voor de specialisatie Religiestudies hebt gekozen, bestudeer je naast de bronteksten van de Abrahamitische religies ook de belangrijkste hindoeïstische en boeddhistische teksten in de cursus Bronteksten Aziatische religies. In de cursus Methoden en technieken II verdiep je je kennis in de empirische methoden. Je oefent concreet empirische data te verzamelen en deze te analyseren. In de cursus Rituele Studies maak je kennis met de rituele structuur van het religieus en menselijk handelen. Daarnaast ga je in de cursus Christendom en cultuur in de moderne tijd op zoek naar de christelijke wortels van de moderne Westerse cultuur. In de cursus Religie en ethiek raak je vertrouwd met ethische basistheorieën en met de grondslagen van bijvoorbeeld een ethiek voor de multiculturele samenleving. De cursus Godsdienstpedagogiek sluit hierbij aan. Hier bestudeer je de processen en de betekenis van religieuze socialisatie en de wijze waarop religieuze socialisatieprocessen worden beïnvloed door veranderingen in de Nederlandse sociaal-culturele context. De invloed en de betekenis van religie voor het handelen, de ontwikkeling en de beleving van de individuele mens bestudeer je in de cursus Psychology of Religion.

Als student van de specialisatie Islamstudies volg je drie verdiepende Arabische taalverwervingscursussen: Lectuur klassieke Arabische tekstenLectuur moderne Arabische mediateksten en Lectuur islamitische teksten. Daarnaast verwerf je in de cursus Relatie Midden-Oosten en Europa inzicht in antropologische benaderingswijzen van het Midden-Oosten en de Islam. In de cursus Moderne geschiedenis van het Midden-Oosten maak je kennis met de thema's macht en staat in het Midden-Oosten. De cursus Islam in Europa behandelt actuele en relevante kwesties voor moslims in Nederland.

Het derde jaar zorgt voor een inhoudelijke verdieping van centrale vraagstukken aan de hand van theorieën en methodische benaderingen uit de culturele antropologie en mediakunde, politicologie, gender studies en interreligieuze studies. Door religieuze tradities in de hedendaagse context op interdisciplinaire, wetenschappelijke wijze te bestuderen, leer je om kennis en inzichten uit de verschillende vakgebieden te integreren, te vergelijken en te beoordelen.

Als student van de specialisatie Islamstudies volg je in het derde jaar de cursus Methoden en technieken I waarin je kennis maakt met de kwantitatieve en de kwalitatief-interpretatieve onderzoeksmethoden.

Core Curriculum

Het doel van het Core Curriculum Geesteswetenschappen (15 EC) is dat je je bewust wordt van de historische herkomst van de menswetenschappen en de verschillende manieren waarop zij van waarde kunnen zijn voor de samenleving. Je doet kennis op over de geesteswetenschappelijke aard en oorsprong van je opleiding en word je bewust van wat belangrijk is binnen het geesteswetenschappelijk domein qua benadering, methoden en werkwijzen. Daarnaast krijg je zowel meer inzicht in de waarde van de geesteswetenschappen in de huidige samenleving in het algemeen, als in de manieren waarop je jouw opleidingsspecifieke kennis praktisch kunt inzetten.

De Core Curriculumcursussen 1 en 3 liggen voor elke opleiding vast; in het overzicht van je curriculum zie je welke cursussen je moet volgen. Voor Core Curriculumcursus 2 kies je één cursus uit een aanbod van zeven. Zie hiervoor de paragraaf 'Core Curriculum Geesteswetenschappen' in de studiegids van je bachelorspecialisatie.

Minor

Naast de major van 135 EC en het Core Curriculum van 15 EC volg je twee minoren van elk 15 EC. Je kunt verbredingsminoren volgen bij andere opleidingen en/of verdiepingsminoren die aansluiten bij je eigen studierichting. Je hebt ook de optie om een deel van de minorruimte in te vullen met een buitenlandverblijf.

Eindwerkstuk

Je rond je opleiding af met het bachelorwerkstuk (10 EC). Hiervoor volg je de verplichte cursus Werkplaats eindwerkstuk. Wanneer je je diploma haalt, mag je jezelf Bachelor of Arts (BA) noemen.

Profiel van de opleiding

In de specialisatie Religiestudies van de bacheloropleiding Religiewetenschappen bestudeer je de wereldreligies en moderne spirituele en/of levensbeschouwelijke bewegingen, zowel in relatie tot elkaar als tot de moderne westerse samenleving.

In de specialisatie Islamstudies besteden we bijzondere aandacht aan de bestudering van de islam in de context van de cultuur en politieke verhoudingen in Europa en het Midden-Oosten.

Religie is een invloedrijke factor in de vorming van culturen en beschavingen. Zij is de inspiratiebron voor kunst, literatuur en muziek, draagt bij aan moreel bewustzijn en vormt een belangrijk thema in de politiek. Begrip van religie is daarom van wezenlijk belang voor vele terreinen van onze menselijke ervaring. Omdat het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over religieuze vraagstukken tegenwoordig vanuit meerdere perspectieven wordt gevoerd, kiezen we bewust voor een pluriformiteit van wetenschappelijke perspectieven en methodische benaderingen. In het kort kenmerkt Religiewetenschappen in Nijmegen zich door drie inhoudelijke uitgangspunten:

1. Je verwerft kennis van en inzicht in de Abrahamitische religies (jodendom, christendom en islam), de Aziatische religies en de nieuwe religieuze bewegingen.

2. Je verdiept je in de pluriformiteit van wetenschappelijke perspectieven en methodische benaderingen.

3. Doordat je religieuze tradities op een interdisciplinaire, wetenschappelijke manier bestudeert, leer je om kennis en inzichten uit verschillende vakgebieden te integreren, te vergelijken en kritisch te beoordelen.