Zoek in de site...

Soorten minoren

Soorten minoren

De volgende soorten minoren worden aangeboden:
1. facultaire minoren (15 ec)
2. aanschuifminoren (15 of 30 ec)
3. de stageminor (15 ec)
4. de buitenlandminor (15 of 30 ec)
5. de educatieve minor (30 ec)
6. de vrije minor (15 ec)

Daarnaast zijn er brugprogramma's.

Facultaire minoren

De faculteit biedt de volgende facultaire minoren aan:
Nederland-Duitsland
Lezen over de grenzen: Europese Letterkunde
Cultureel- en Erfgoededucatie
Klassieke Cultuur
Gebarentaal
Psycholinguïstiek
Journalistiek
Mediëvistiek
Creative Educational Design
Data and Society

Onder deze categorie minoren vallen ook de minoren Geestewetenschappen, waarin de faculteit Letteren samenwerkt met de faculteit Filosofie, Theologie en Religiestudies:
Europa en de Wereld: Cultuur en Religie in Internationale Betrekkingen
Nieuwe media en digitale cultuur
Nogal Logisch: redeneren, argumenteren en overtuigen.

De cursussen uit facultaire minoren worden zoveel mogelijk gegeven op vaste dagen en tijden, om ervoor te zorgen dat je in elk geval één facultaire minor kunt volgen en de cursussen niet samenvallen met majoronderdelen. Het gaat daarbij om maandag, woensdag of donderdag, telkens van 15.45 tot 17.30 of 18.30 uur.
Je kunt ook kiezen voor de interfacultaire minor Gender in kunst, cultuur en geschiedenis, daarvoor hoef je geen zgn. ‘vrije minor' (zie hieronder) in te zetten.

Aanschuifminoren

Elke bacheloropleiding van de faculteit biedt één aanschuifminor aan. Deze minor, die de naam van de opleiding draagt, bevat een selectie uit het majoraanbod van die opleiding en is bestemd voor studenten van buiten de opleiding (met inachtneming van eventuele ingangseisen). Dit minoraanbod van de opleiding is ook beschikbaar voor de eigen studenten, voor zover het door hen niet verplicht in de major is opgenomen.  
Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat rekening te houden met je collegerooster als je cursussen uit een aanschuifminor wilt volgen. M.a.w. je kunt alleen cursussen uit aanschuifminoren volgen als je rooster het toelaat. In de aanschuifminoren worden zo veel mogelijk cursussen opgenomen, zodat je een andere keuze kunt maken binnen dezelfde minor als zich roosterproblemen voordoen.
In aanschuifminoren kan onderwijs zijn opgenomen dat het hele jaar doorloopt. Het is aan jou om hier al dan niet voor te kiezen.
Je mag maximaal 15 ec aan propedeusecursussen kiezen bij de invulling van je minoren (van de 30 ec). Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de invulling van je minorruimte aan deze voorwaarde voldoet. Er vindt geen goedkeuringsprocedure vooraf plaats. Pas bij de examenaanvraag wordt gecontroleerd of aan deze voorwaarde is voldaan. Bij twijfel kun je voorafgaand aan je keuze te rade gaan bij de studieadviseur van je eigen opleiding.

Stageminor

De inhoud van de stage is afhankelijk van de afspraken die met een stagebiedende organisatie worden gemaakt na goedkeuring door de opleiding. De organisatie van de stageminor is ondergebracht bij Career Service Letteren.

Buitenlandminor

Deze minor wordt ingevuld met onderwijs van een buitenlandse universiteit. De organisatie van deze minor is ondergebracht bij het International Office Letteren.

Educatieve minor

De Radboud Docenten Academie verzorgt een educatieve minor van 30 ec die in het eerste semester van het derde jaar van de bachelor kan worden gevolgd. Aan deze educatieve minor is, in combinatie met het bachelordiploma, een beperkte tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs verbonden, waarmee les gegeven kan worden in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t. Deze minor bestaat voor de helft uit een stage.
Als je kiest voor deze minor kun je door de examencommissie worden vrijgesteld van een verplicht buitenlandverblijf en kun je in overleg met de studieadviseur (onder goedkeuring van de examencommissie) een oplossing zoeken voor de programmering van het majoronderwijs van dat semester.
De organisatie van de educatieve minor is in handen van de Radboud Docenten Academie.

Vrije minor

Je mag één minor zelf samenstellen uit cursussen binnen en/of buiten de faculteit. Dit is een zogenaamde ‘vrije minor'. Een vrije minor moet worden goedgekeurd door de examencommissie. Een vrije minor omvat 15 ec, vormt een inhoudelijk samenhangend en afgerond geheel en bestaat uit zowel inleidende als verdiepingscursussen.

Brugprogramma's

Je kunt je minorruimte gebruiken om je inhoudelijk voor te bereiden op de master, vooral als je een master wilt gaan volgen die niet direct aansluit op je bacheloropleiding. Een brugprogramma bestaat uit een pakket van minimaal 30 ec. Als het brugprogramma groter is dan 30 ec, moet je extra studietijd investeren om de overstap te kunnen maken.
Of de masteropleiding van jouw keuze een brugprogramma kent, kun je vinden in de studiegids van die opleiding of bij de studieadviseur van de betreffende opleiding. Je volgt een dergelijk programma zoveel mogelijk tijdens je reguliere studietijd voor de bachelor, aangezien het deel van een brugprogramma dat je zou volgen na het behalen van het bachelorexamen, wettelijk gezien valt onder de regelgeving van de zgn. ‘premaster' (te betalen per te volgen ec). Meer informatie hierover vind je op deze website.

Een brugprogramma is uitsluitend bedoeld voor studenten van de RU, aangezien HBO-studenten vallen onder de RU-regelgeving voor de premaster. Ben je afkomstig van een andere universiteit, dan kun je via de studieadviseur van de betreffende masteropleiding afspraken maken met de examencommissie over de wijze waarop je eventuele deficiënties kunt wegwerken (al dan niet in het kader van een premaster). Bij de roostering kan geen rekening worden gehouden met het feit dat sommige onderdelen van een bachelor in een brugprogramma zijn opgenomen. M.a.w., je kunt een brugprogramma alleen volgen als je eigen collegerooster het toelaat.