Zoek in de site...

Geschiedenis

Betrokken opleiding: Geschiedenis
Minorcoördinator: dr. H. Kaal
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Geen
Periode: 1-4

Inhoud

In het onderwijs van de opleiding Geschiedenis leer je historische gebeurtenissen te bekijken en onderzoeken in hun context en ontdek je hoe maatschappelijke ontwikkelingen de herinnering aan het verleden kleuren. Door kennis van het verleden op te doen en inzicht te krijgen in historische processen en causale verbanden, kun je nieuw licht werpen op zowel de gebeurtenissen in het verleden als op de wereld van nu. Ook leer je interdisciplinair denken en werken met zeer divers bronnen- en documentatiemateriaal.

Deze minor biedt de mogelijkheid een keuze te maken uit de in het cursusoverzicht genoemde cursussen, die tezamen een beeld geven van de verscheidenheid, in onderwerpen, periodes en methodes die de geschiedwetenschap eigen is. Geen van de cursussen is verplicht voor de minor Geschiedenis. Je kunt zelf een minor van 15 of 30 ec samenstellen uit het aanbod.

Binnen de minor Geschiedenis zijn, om het je gemakkelijker te maken, ‘verdiepingspakketten’ gemaakt van met elkaar samenhangende cursussen: Politieke Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Oude en Middeleeuwse Geschiedenis en Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis. Je kunt de opengestelde cursussen alleen volgen als je eigen collegerooster het toelaat. De drie cursussen van een pakket overlappen onderling niet in het rooster.

Heb je vragen over mogelijke combinaties van cursussen in relatie tot je eigen opleiding, neem dan contact op met de studieadviseur van de opleiding die de minor aanbiedt en/of met de studieadviseur van je eigen opleiding.

Ook als Geschiedenisstudent kun je (in je derde jaar) een minor Geschiedenis samenstellen. Vanzelfsprekend kun je geen vakken in de minor opnemen die onderdeel zijn van de major (zoals Globalisering en Religiegeschiedenis). Je mag ook geen gebruik maken van de cursussen uit het ene verdiepingspakket dat je in B2 als deel van de major hebt gevolgd. Wel kun je kiezen uit

  • cursussen uit de andere verdiepingspakketten;
  • de cursus LET-GESMI173 Sport, History and Philosophy (zie ook het verdiepingspakket Cultuurgeschiedenis);
  • de cursus LET-GESB990 Bronnen van de Nieuwe Tijd;
  • de cursus LET-GESB991 Filosofie van de geschiedenis. Over doel en einde van de geschiedenis.

Politieke Geschiedenis

Dit verdiepingspakket biedt een kennismaking met de politieke geschiedenis vanaf 1500 tot heden. Aan bod komen de geschiedenis van het politieke denken, vroegmoderne politieke geschiedenis en thema's uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen, Europese integratie en de Nederlandse parlementaire geschiedenis. De thema's sluiten nauw aan bij de onderzoeksexpertise van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. 

Dit verdiepingspakket bestaat uit twee hoorcollegecursussen van elk 5 ECTS. Daarnaast volgt de student een van de twee werkcolleges van elk 5 ECTS.

Hoorcollegereeksen: 
LET-GESB920 Politiek in Brussel en Den Haag
LET-GESB921 Vijf eeuwen denken over politiek

Werkcolleges (keuze uit een van de volgende cursussen):
LET-GESB922 Geschiedenis van politiek en samenleving. Nederland in de negentiende en twintigste eeuw
LET-GESB924 World government. The history of international organizations since the 19th century

Het verdiepingspakket Politieke Geschiedenis wordt sterk aanbevolen voor instroom in het programma Politiek en Parlement binnen de masteropleiding Geschiedenis.


Cultuurgeschiedenis

Dit verdiepingspakket biedt een grondige kennismaking met Cultuurgeschiedenis als specialisme binnen en als perspectief op Geschiedenis. De focus ligt zowel op het werkterrein van de cultuurhistoricus (met een nadruk op het Europa van na 1500) als op benaderingswijzen van cultuurhistorische processen. Je verwerft aan de hand van een aantal grote thema's inzicht in het onderzoeksveld van de Cultuurgeschiedenis. Je bent in staat op basis van kennis van het werk van cultuurhistorici historische studies en benaderingen te duiden. De cursus 'Een inleiding in de cultuurgeschiedenis' is bedoeld als algemene introductie; de overige cursussen vormen een inleiding op specifieke onderzoeksdomeinen van de onderzoeksexpertise Cultuurgeschiedenis in Nijmegen: politieke cultuur en zichtbare historische cultuur.

LET-GESB950 Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen 
LET-GESB951 Politieke cultuur: de verbeelding van de macht en de macht van beelden 
LET-GESB952 Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden

NB: Als onderdeel van het verdiepingspakket Cultuurgeschiedenis kan ook de volgende (minor)cursus gevolgd worden:
LET-GESMI173 Sport History and Philosophy.

Oude en Middeleeuwse Geschiedenis

Je verdiept je kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Romeinse keizertijd en de vroege Middeleeuwen in Byzantium en in het Westen. In plaats van grote breukmomenten ('de val van Rome'), besteden we vooral aandacht aan vormen van continuïteit en de processen van historische transformatie die in deze periodes plaats vinden. Je verbreedt en verdiept je kennis en je vaardigheden door een combinatie van methodische en praktische oefeningen en kennisverwerving vanuit handboekstof. Door het zelfstandig uitvoeren van opdrachten leer je probleemgericht te werken met historisch materiaal als uitgangspunt en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen.

LET-GESB931 Romeinse keizertijd
LET-GESB932 The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages
LET-GESB933 Middeleeuwse Cultuur

Het verdiepingspakket Oude en Middeleeuwse Geschiedenis wordt sterk aanbevolen voor instroom in het programma Eternal Rome binnen de masteropleiding Geschiedenis.


Economisch, Sociale en Demografische Geschiedenis

Dit verdiepingspakket richt zicht op de spanningen tussen de vele sociale groepen die de Verenigde Staten hebben gevormd, zoals ‘native Americans', slaven, migranten, stedelingen, plattelanders, en de zich bedreigd voelende middenklassen. Hoe hebben deze groepen hun belangen verdedigd, hoe is hun identiteit gevormd, hoe verhoudt zich hun zelfbeeld tot Amerikaanse natievorming en de ‘American dream' van gelijke kansen? Dit verdiepingspakket wordt volledig in het Engels aangeboden.

LET-GESB961 Who built America? (1) Change and struggle in the social history of the United States (c. 1775-1877) 
LET-GESB962 Who built America? (2) Change and struggle in the social history of the United States (1877 - heden) 
LET-GESB963 American identities. Social differences and struggle in postwar America, 1945 - present

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 Globalisering LET-GESB109 5
1 Europa historisch beschouwd 1 LET-GESB2106 5
2 Europa historisch beschouwd 2 LET-GESB2107 5
1 Gendergeschiedenis LET-GESB2105 5
2 Religiegeschiedenis LET-GESB2104 5
3 en 4 Europa en zijn werelden LET-GESB2108 5
2 Sport History and Philosophy LET-GESMI173 4-5
1 en 2 Filosofie van de geschiedenis. Over doel en einde van de geschiedenis LET-GESB991 10
3 Bronnen van de Nieuwe Tijd LET-GESB990 5

Politieke Geschiedenis

15
3 Politiek in Brussel en Den Haag LET-GESB920 5
3 en 4 Vijf eeuwen denken over politiek LET-GESB921 5
4 Geschiedenis van politiek en samenleving. Nederland in de negentiende en twintigste eeuw LET-GESB922 5
4 World government. The history of international organizations since the 19th century LET-GESB924 5-6

Cultuurgeschiedenis

15

3

Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen LET-GESB950 5

3 en 4

Politieke cultuur: de verbeelding van de macht en de macht van beelden LET-GESB951 5

4

Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden LET-GESB952 5

Oude- en Middeleeuwse Geschiedenis

15

3

Middeleeuwse cultuur LET-GESB933 5

3 en 4

The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages LET-GESB932 5

4

Romeinse keizertijd LET-GESB931 5

Economisch, Sociale en Demografische Geschiedenis

15

3

Who Built America? (1) Change and struggle in the social history of the United States (c. 1775 -1877) LET-GESB961 5

4

Who Built America? (2) Change and struggle in the social history of the United States (1877 - present) LET-GESB962 5

3 en 4

American identities. Social differences and struggle in postwar America, 1945 - present LET-GESB963 5