Zoek in de site...

Vaccinaties en screening

Als Geneeskunde student kom je in contact met patiënten. Er zijn een aantal vaccinaties en screenings nodig ter bescherming van jezelf en de patiënt.

Tuberculose(TBC)-controle TBC controle is verplicht indien er een indicatie is op risico van een tuberculosebesmetting. Dit is bijvoorbeeld het geval bij studenten die afkomstig zijn uit hoogrisicogebieden of studenten die gewerkt hebben bij een microbiologisch lab en/of afdeling longziekten, asielzoekerscentrum, daklozen-/drugsverslaafden. Het is van belang de TBC-test uit te laten voeren vóór de eerste werkzaamheden in de patiëntenzorg, dat wil zeggen voorafgaand aan de zorgstage in het eerste jaar. Deze TBC controle, indien geïndiceerd, is verplicht uit het oogpunt van patiëntenbescherming.

Studenten vullen allereerst een vragenlijst in die screent of er gecontroleerd moeten worden op TBC. Indien er een controle geïndiceerd is wordt de student uitgenodigd voor een afspraak bij  de Arbo- en Milieudienst (AMD) van het Radboudumc. Het is van belang de vragenlijst in te vullen vóór de eerste werkzaamheden in de patiëntenzorg, dat wil zeggen voorafgaand aan de Zorgstage in het eerste jaar. De kosten hiervoor zijn voor rekening van het Radboudumc.

In het vervolg van de bachelor- en masteropleiding dient de student contact op te nemen met de AMD wanneer hij/zij is blootgesteld aan een verhoogde kans om besmet te raken met TBC.

Vaccinatie Hepatitis B Deze vaccinatie is van groot belang om jezelf en patiënten te beschermen. Besmetting met het Hepatitis B virus (HBV) kan worden voorkomen door een vaccinatieserie tegen hepatitis B. Het is aangetoond dat bij voldoende antilichaamrespons een persoon volledig beschermd is. Dit is in 97% van de gevaccineerde van jonge leeftijd het geval. Conform de landelijke richtlijnen van de inspectie voor de gezondheidszorg heeft het Radboudumc vastgesteld dat alle medewerkers, inclusief stagiaires en coassistenten, die risicovolle handelingen verrichten of die omgaan met mogelijk HBV-besmet materiaal, moeten aantonen dat zij voldoende gevaccineerd zijn tegen Hepatitis B. Als dat niet het geval is, dienen zij aan te tonen dat er geen sprake is van dragerschap van het virus en moeten zij zich alsnog laten vaccineren. Bij gewetensbezwaren kan hiervan worden afgeweken, mits de student zich vier keer per jaar laat screenen op besmetting.

Men dient op 4 tijdstippen beschikbaar te zijn voor vaccinatie, dan wel bloedafname; het doorlopen van het volledige vaccinatieprotocol duurt circa 9 maanden. De eerste vaccinatie vindt plaats in Q1 (eerste jaar). De indeling hiervoor wordt bekend gemaakt via het webdossier. De kosten van de vaccinaties en bloedcontrole zijn voor rekening van het Radboudumc.

Studenten die niet zijn ingedeeld maar wel gevaccineerd moeten worden, dienen contact op te nemen met de AMD om zelf afspraken te maken voor de Hepatitis B vaccinatie (024-3615400, tussen 8.30-17.00 uur) en kunnen navraag doen bij de studieadviseur of worden door de studieadviseur geïnformeerd over de Hepatitis-B vaccinatie.

MRSA-screening Voorafgaand aan de zorgstage in het 1e jaar en voorafgaand aan de coschappen krijgen studenten geneeskunde hierover meer informatie en het verzoek een MRSA-verklaring in te vullen. Studenten Geneeskunde die in het vervolg van hun bachelor- of masteropleiding tot 8 weken voorafgaand aan patiëntencontact opgenomen of werkzaam zijn geweest in een buitenlandsziekenhuis of contact hebben gehad met een MRSA patiënt moeten zelf een afspraak maken voor een MRSA kweek bij de AMD.

Overige vaccinaties Voor de klinische fase dient de student vooraf een aantal maatregelen op het gebied van vaccinaties te treffen.

Studenten die zwanger zijn tijdens de klinische fase dienen zich voor informatie en advies over specifieke zwangerschapsinfectierisico's te wenden tot de bedrijfsarts (AMD, tel. 024-3615400)

Meer informatie Voor uitgebreide informatie, zie Infectiepreventie