Zoek in de site...

Inschrijven

Na afronding van de bachelor geneeskunde, is het mogelijk om in te schrijven voor de master geneeskunde. De procedure is terug te vinden op de website. Alle regelingen en procedures voor de plaatsing van coassistenten zijn te vinden op Regelingen verdelingen co-schappen

Verdeling plaatsen per coassistentschap

Coassistentschappen kunnen worden gelopen in het Radboudumc of in geaffilieerde gezondheidszorginstellingen en praktijken. De stelregel is dat een coassistent ongeveer evenveel stages binnen als buiten het Radboudumc loopt tijdens de klinische fase. Tijdens het Centraal Klinisch Onderwijs verdeelt de co-groep in gezamenlijk overleg de plaatsen, aan de hand van een lijst die voor ieder coassistentschap wordt opgesteld. Studenten dienen zelf de redelijkheid van de verdeling van zaken als ‘reistijd' en ‘huisvesting' in het oog te houden.

Plaatsverdeling OWL, senior en extramurale coassistentschappen

Tijdens CKO1v ontvangen studenten een voorlichting over de mogelijkheden van een coassistentschap in een ontwikkelingsland (OWL). Het coassistentschap OWL is ondergebracht in episode Keuzecoschappen, de episode met de vrije keuze stages.

Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen bij OWL is een maat voor het aantal studenten dat zich kan inschrijven. Studenten die een coassistentschap OWL gaan doen, melden zich aan bij de TROPICO groep. Deze groep, die bestaat uit geneeskunde studenten die een coassistentschap OWL gaan volgen, regelt de verdeling van de beschikbare plaatsen via een loting. Zij stuurt de uitslag ter goedkeuring naar het NIIH (Nijmegen Institute for International Health). De definitieve inschrijving volgt enkele periodes later en is bindend. Informatie over en een overzicht van de procedures voor het coassistentschap OWL is te vinden op NIIH.

Master studenten schrijven zich voor het senior coassistentschap in tijdens episode 7.

De organisatie van de stageplaatsen van de coassistentschappen huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde en ouderenzorg (geriatrie) is in handen van de onderwijssecretariaten van deze drie afdelingen. Coassistenten die hierover meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met:

  • mw. N. de Vries, afdeling geriatrie, 024-3665017
  • mw. A. de Graaff, afdeling sociale geneeskunde, 024-3613235
  • mw. E. Raijmann, afdeling huisartsgeneeskunde, 024-3613112

Stageplaatsen voor de coassistentschappen zijn ingericht in het Radboudumc, in de met het Radboudumc geaffilieerde ziekenhuizen en/of gezondheidszorginstellingen en huisartspraktijken. De geaffilieerde instellingen zijn verschillend van aard en omvang. Een belangrijk aantal coassistentschappen vindt plaats in vijf grotere geaffilieerde ziekenhuizen waar klinische stages worden georganiseerd in meerdere disciplines. Voorts zijn er ziekenhuizen of zorginstellingen waar een beperkt aantal stages plaatsvindt in één of enkele disciplines. Instellingen als verpleeghuizen en instellingen op het gebied van de sociale geneeskunde behoren hier eveneens toe. In de grotere instellingen is een affiliatiecoördinator benoemd. In de overige instellingen is een contactpersoon voor het Radboudumc aanwezig. Een aparte groep vormen de huisartspraktijken die stagemogelijkheden bieden voor het coassistentschap huisartsgeneeskunde.

Het is van belang om te benadrukken dat geaffilieerde instellingen niet alleen om capaciteitsredenen verbonden zijn met de opleiding geneeskunde. In de moderne gezondheidszorg hebben het academisch ziekenhuis en andersoortige ziekenhuizen en instellingen elk hun eigen functie en daaraan gerelateerde patiëntenpopulatie. Voor de arts in opleiding is het waardevol om ervaring op te doen in deze uiteenlopende werkvelden. Om die reden is het van belang dat iedere coassistent een gedeelte van de stages doorbrengt in de geaffilieerde instellingen en een deel in het academisch ziekenhuis.