Zoek in de site...

Verzekeringen

 • Medische aansprakelijkheid (WA-beroep) De medische aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking tijdens de uitoefening van het medisch beroep. Radboudumc De Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een medische aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar werknemers. Daartoe behoren ook de personen die werk uitvoeren in opdracht van de verzekerde, en eveneens studenten en coassistenten die hun stages in het UMC volgen. De verzekering geeft echter geen dekking bij stages die plaatshebben buiten het Radboudumc. De verzekering geeft dekking voor personenschade, zaakschade en daarmee samenhangende directe vermogensschade als gevolg van een omstandigheid of aanspraak tot schadevergoeding in verband met een medische fout of reeks van samenhangende medische fouten.
  Andere instellingen in Nederland Geaffilieerde instellingen: Instellingen (inclusief huisartspraktijken, verpleeghuizen en sociaal geneeskundige instellingen) waar coassistenten een coschap lopen en waarmee een affiliatieovereenkomst is aangegaan hebben een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hieronder valt de medische aansprakelijkheid. Dit is in het contract met de geaffilieerde instellingen vastgelegd.
  Overige instellingen: Normaal gesproken hebben instellingen waar stagiaires werkzaam zijn een WA verzekering afgesloten waaronder stagiaires zijn meeverzekerd. Studenten dienen zelf navraag te doen of zij hieronder vallen, waarbij tevens gelet dient te worden op de aanwezige werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.
  Instellingen in het buitenland Het is niet bekend welke regelingen buitenlandse instellingen hebben getroffen voor hun werknemers. Met een persoonlijk afgesloten W.A. verzekering wordt alleen in privé-omstandigheden het risico gedekt; geadviseerd wordt om na te gaan of de dekking ervan ook geldt voor de bestemming in het buitenland en hoe hoog het verzekerd bedrag is. Dit geldt echter niet voor het beroepsmatig handelen. De student dient zelf bij de stageverlenende instelling na te vragen hoe dit geregeld is. Het wordt ontraden een stage te lopen bij een instelling in het geval de aansprakelijkheidsverzekering niet goed geregeld is. Ziektekostenverzekering Studenten dienen zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden ziektekosten in het buitenland, mits het verblijf niet langer is dan 6 maanden. Controleer bij de eigen ziektekostenverzekering de dekkingsvoorwaarden. Als de ziektekosten niet voldoende gedekt zijn moeten deze in een reisverzekering worden opgenomen.
 • Reisverzekering
  De Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen heeft geen reisverzekering afgesloten voor haar studenten; afsluiten van een dergelijke verzekering is voor eigen verantwoording van de student. Geadviseerd wordt bij het afsluiten goed te controleren of de verzekering geldig is gedurende de stageperiode als coassistent. Als een verzekering geldig is in een bepaalde periode wil dat nog niet zeggen dat de stage in een ziekenhuis is meeverzekerd. Bij de meeste "normale" reisverzekeringen is dat namelijk niet het geval, maar kan dit tegen een toeslag bijverzekerd worden. Geadviseerd wordt om hierbij niet af te gaan op de polisvoorwaarden maar dit te bespreken met de verzekeraar.
  Instellingen in Nederland Zakelijke reisverzekeringen gelden standaard voor reizen met een buitenlandbestemming. Daarom is de student gedurende reistijden van beginpunt naar het stageadres binnen Nederland en vice versa niet verzekerd via een zakelijke reisverzekering.
  Instellingen in het buitenland Studenten dienen voor hun reizen voor stages buiten Nederland zelf een reisverzekering af te sluiten. Controleer de geldigheid ervan gedurende de gehele verblijfsduur en de geldigheid tijdens beroepsuitoefening. Doorlopende reisverzekeringen zijn vaak alleen geldig wanneer het verblijf in het buitenland niet langer is dan een vastgestelde aaneengesloten periode. Een reisverzekering is m.n. bedoeld voor dekking van de risico's verbonden aan het reizen. Dit impliceert dat elke coassistent zelf moet bepalen welke zaken van belang zijn om te verzekeren.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering Er bestaat voor het Radboudumc geen mogelijkheid een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor coassistenten af te sluiten, noch voor stages in Nederland, noch voor die in het buitenland. Als alternatief kan de student de mogelijkheid nagaan voor een persoonlijke ongevallenverzekering. Dit kan zowel voor binnenlandse als buitenlandse stages. Door de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen is geen ongevallenverzekering afgesloten voor studenten.
 • Tot slot Er zijn veel verzekeraars die pakketten aanbieden. Informeer bij een verzekeringsadviseur of organisatie, b.v. Nederlandse Vereniging van Artsen (VVAA). Op Stage en verzekeringen is bovenstaande informatie in de notitie "Stage en verzekeringen" bijeengebracht.

ARBO zorg voor coassistenten

Algemeen

Coassistenten die in het Radboudumc werkzaam zijn kunnen, indien nodig, aanspraak maken op bedrijfsgezondheidszorg. Wanneer in de werkomgeving sprake is van risico's of ziekte door fysische, chemische of (micro)biologische factoren, zoals straling, lawaai, toxische stoffen, infectiebronnen, kan contact worden opgenomen met de bedrijfsarts van het Radboudumc (AMD, Arbo- en Milieudienst RU/Radboudumc). Ook bij prikken of snijden aan mogelijk besmet materiaal kan men zich wenden tot de AMD. In overleg met de bedrijfsarts wordt dan bezien of vaccinatie noodzakelijk is. Ook bij andere ongevallen is melding aan de AMD van belang, met name met het oog op preventie in de toekomst. De AMD is gehuisvest aan de Philips van Leydenlaan 25 (gebouw Tandheelkunde), Routenummer 351 (024-3615400).

Regelingen bij bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden kunnen voor een individuele student een speciale indeling voor de coassistentschappen wenselijk of noodzakelijk maken. In eerste instantie betreft dit studenten die verminderd belastbaar zijn als gevolg van een handicap of chronische aandoening. Zij kunnen worden ontzien door vermindering van de werkbelasting tijdens de coassistentschappen (bijvoorbeeld door spreiding van de stage over een langere tijd) of het voorkómen van extra belasting (bijvoorbeeld door stage te lopen in de buurt van de woonplaats waardoor de reistijd beperkt wordt). Een andere situatie is het ouderschap. Studenten met zorg voor kinderen zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor het regelen van opvang gedurende werktijd. Maar plaatsing op grote afstand van de woonplaats kan tot problemen leiden. Het OMT-2 heeft daarom, in overleg met de examencommissie, de mogelijkheid gecreëerd om relatief dicht bij huis geplaatst te worden. De feitelijke indeling per coassistentschap zal zoveel mogelijk in overleg met de medestudenten binnen de groep worden uitgevoerd, waarbij iedereen rekening houdt met de faciliteiten die zijn afgesproken voor de student in kwestie. Coassistenten die zwanger zijn en degenen met zorg voor kinderen kunnen daarnaast verzoeken om hun coassistentschappen in deeltijd te doen. Zij dienen dit schriftelijk aan te vragen bij de examencommissie, vergezeld van een voorstel voor een aangepast onderwijsprogramma. Onder deeltijd wordt verstaan: 4 dagen per week, met een uitloop van een week per 4 weken coschap. Studenten die menen in aanmerking te komen voor een bijzondere indeling dienen tijdig contact op te nemen met de studieadviseur.