Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Programma-overzicht

Studeren in het buitenland

Honours programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en twee minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding. Minoren zijn samenhangende vakkenpakketten die je kunt gebruiken om je verder te verdiepen in je major of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die ook in programma's van andere opleidingen voorkomen. Daar kom je ook studenten van andere opleidingen tegen.

Het programma ziet er als volgt uit voor studenten die in 2017-2018 starten met hun BA-opleiding: een jaar propedeuse met vakken uit het majordeel (het B1) met afsluitend een propedeusediploma, gevolgd door twee jaar studie (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en daarnaast twee minoren en Core Curriculum cursussen worden gevolgd. Eén minor mag, onder goedkeuring van de examencommissie, zelf samengesteld worden (de zogenaamde vrije minor). De andere minoren moet je kiezen uit het minorenaanbod van de Faculteit der Letteren (inclusief de aanschuifminor van de eigen opleiding of de buitenlandminor). De bacheloropleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma. Ongeacht de minorenkeuze kun je altijd doorstromen naar de masteropleiding die aansluit op je bacheloropleiding. Door je minoren te vervangen door een brugprogramma kun je ook toegang krijgen tot andere masteropleidingen van de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De masteropleiding CIW duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. De bacheloropleiding geeft tevens toegang tot een of meer onderzoeksmasters (2-jarig). Voor toegang tot dergelijke masteropleidingen geldt een toelatingsprocedure.

Schematisch ziet het programma er als volgt uit:

Studiejaar Majoronderdelen in studiepunten Minoronderdelen in studiepunten Studiepunten totaal

Bachelor 1
(Propedeuse)

60 0 60
Bachelor 2 60 0 60
Bachelor 3 30 30* 60
Master 60 0 60

* Mogelijkheid voor een half jaar buitenlandverblijf in het eerste semester B3.

Studeren in het buitenland

Als onderdeel van de opleiding kunnen studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen een deel van hun studie in het buitenland doorbrengen. Het is mogelijk aan een buitenlandse universiteit colleges te volgen, onderzoek te verrichten of stage te lopen. Het verblijf en de behaalde studieresultaten worden gerekend als deel van de studie in Nijmegen, mits daarover vooraf zeer goede - schriftelijk vastgelegde - afspraken zijn gemaakt met de examencommissie, via de CIW-buitenlandcoördinator. Deze afspraken worden vastgelegd middels een learning agreement. Na je verblijf in het buitenland moet je de behaalde resultaten nog in hetzelfde studiejaar (vóór 1 september) via de CIW-buitenlandcoördinator laten converteren.

Verzoeken om toestemming voor het volgen van cursussen in het buitenland dienen via een CIW-buitenlandcoördinator ingediend te worden en alleen verzoeken die door de CIW-buitenlandcoördinator ondertekend zijn, worden door de examencommissie in behandeling genomen. Ook als je cursussen aan een buitenlandse instelling gaat volgen die geen overeenkomst hebben met CIW, maar met een andere opleiding en je de cursussen in je vrije ruimte of minorruimte van de opleiding CIW wilt invullen, dien je de cursussen die je wilt gaan volgen door de CIW-buitenlandcoördinator (en daarna door de examencommissie) te laten beoordelen.

Een studieverblijf in het buitenland is in tal van opzichten de moeite waard. Het vergroot de taalvaardigheid, maakt zelfstandig en biedt ruimere perspectieven voor de beroepscarrière. In de praktijk studeren CIW-studenten het meest bij instellingen waarmee CIW speciale relaties heeft.

Als je in het buitenland studeert, kan je niet tegelijkertijd een CIW-cursus op afstand volgen. Voor deze studenten kunnen om organisatorische redenen geen extra tentamengelegenheden voor CIW-cursussen worden georganiseerd of tentamens op een ander dan het ingeroosterde tijdstip worden afgenomen.

De uitwisselingen bij de opleiding CIW zijn georganiseerd naar de taal van het land waar de buitenlandse instelling ligt. Voor goedkeuring van de vakken die je in het buitenland gaat studeren (door middel van een learning agreement) en voor de validatie van de daar behaalde studiepunten (bij terugkomst, door middel van een transcript of records) kun je je wenden tot een van de volgende coördinatoren:

voor Duitstalige landen: mw. dr. U. Nederstigt (U.Nederstigt@let.ru.nl) voor Engelstalige landen (inclusief Zuid-Afrika): mw. drs. C. Davis (C.Davis@let.ru.nl)
voor Franstalige landen: mw. drs. E. Vos-Fruit (E.Vos@let.ru.nl)
voor Spaanstalige landen: drs. N. Dominguez (N.Dominguez@let.ru.nl)
voor de overige landen: International Office, Faculteit der Letteren.

Zie voor meer informatie de website van het International Office Letteren.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy