Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

De opleiding Geschiedenis aan de Radboud Universiteit is gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in historische processen, gebeurtenissen, groepen en personen. Het gaat hierbij om een overzicht van de ontwikkelingsgang van de mensheid vanaf de vroege oudheid tot heden en om inzicht in de samenhangen binnen die ontwikkelingsgang. Specifiek voor historici is (1) dat zij zich realiseren dat verschijnselen altijd vanuit een bepaald perspectief worden beoordeeld en (2) dat zij zich bewust zijn van de complexiteit van de samenleving. De opleiding beoogt studenten te leren omgaan met die complexiteit, opdat zij breed inzetbaar zijn in de maatschappij. Studenten leren vraag- en probleemstellingen te formuleren en te beantwoorden aan de hand van historisch onderzoek. In dit historisch onderzoek passen de studenten de verworven historische kennis en inzichten toe en diepen dit verder uit. Studenten leren vanuit wetenschapsfilosofische invalshoek op hun eigen discipline te reflecteren, worden aangezet tot interdisciplinair denken en getraind in schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. Ook het verwerven van inzicht in het functioneren van historische kennis en historisch besef in de samenleving en op de arbeidsmarkt en meer in het bijzonder in die beroepsvelden die voor de historicus relevant zijn behoort tot de doelstellingen van onze opleiding. Deze doelstellingen leiden tot de volgende eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis.

De afgestudeerde:

  1. Heeft kennis van en inzicht in de historische tijdperken van de oudheid tot en met het heden. Daarmee is hij/zij in staat om historische processen te duiden vanuit een politiek, sociaaleconomisch en cultureel perspectief. Analyse en onderbouwing getuigen van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van de basiskennis van het vakgebied.
  2. Heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedwetenschap en de historiografie.
  3. Weet de doorwerking van historische processen aan te wijzen en eigentijdse ontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen.
  4. Is in staat onder begeleiding een vraagstuk uit de Geschiedenis te onderzoeken met behulp van passende concepten en onderzoeksmethoden. Hij/zij kan vanuit een eigen vraagstelling een historisch interessant probleem afbakenen en het in zijn context plaatsen. Hij/zij kan relevante informatie selecteren, analyseren en interpreteren.
  5. Is in staat om beargumenteerd en in correct Nederlands de resultaten van onderzoek mondeling en schriftelijk te presenteren in een academische stijl.
  6. Kan de eigen werkzaamheden organiseren, zowel individueel als in teamverband. Hij/ zij kan de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren. De afgestudeerde kan lacunes in de eigen deskundigheid signaleren. Hij/ zij maakt weloverwogen keuzes voor de vervolgstudie.
  7. Is in staat het eigen vakgebied te situeren binnen verwante disciplines.